تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مختل شدن بازشماری آراء در نُه ولایت

هواداران دستۀ انتخاباتی ثبات وهمگرایی و شماری از دسته های انتخاباتی دیگر روز دوشنبه (۲۷ عقرب) در نه ولایت مانع از سرگیری بازشماری آرا شده اند و درچندین ولایت شمال و شمال شرق، دفترهای کمیسیون انتخابات را، بسته اند.

دستۀ ثبات وهمگرایی می گوید که هواداران این دسته در ولایت های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، سرپل، جوزجان و فارياب، دفترهای انتخابات را، بستند.

عبدالعزیز نوری، معترض، گفت: «در صورتی که کمیسیون انتخابات خواست مشروع مردم را نادیده بگیرد مردم به حرکت های مدنی که حق مشروع مردم است دست خواهند زد.»

محمد هاشم، معترض، گفت: «ما دو بار دروازه کمیسیون را در فاریاب مهر و لاک کردیم، بار اول کمیسیون انتخابات مهر و لاک ما را بر اثر فشار های مرکز شکستاند، بی خبر از ما، و آرای هشت محل را بازشماری کردند.»

مخدوم عبدالحی رحمانی، رییس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در سمنگان، گفت: «قوای امنیتی نباید مداخله کنند شما میبینید این قوای که اینجا آمدند اینها باید در خط اول جبهه استفاده می شد نه در برابر کمییون انتخابات.»

تنش میان شماری از دسته های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات در شماری ازولایت ها، افزایش یافته است.

از سوی هم، کمیسیون مستقل انتخابات می‌ گوید که یک گروه فنی برای بررسی خواست های نامزدانی که مانع از سرگرفته شدن بازشماری آرا شده اند، کار می کند و به زودی در یک نامۀ رسمی به نگرانی های این نامزدان، پاسخ خواهد داد.

اما کمیسیون انتخابات تنها آغاز نشدن بازشماری آرا را در پنج ولات شمال می پذیرد.

اورنگزیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات ، گفت: «تیم های تخنیکی موظف شده اند تا تحلیل و تجزیه کنند و در یک مکتوب رسمی با انان شریک شود.»

مقام های کمیسیون انتخابات می افزایند که روند بازشماری آرا تا کنون در دوازده ولایت پایان یافته است و درچندین ولایت دیگر، این روند ادامه دارد.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «اگر مزاحمت ها وجود نداشته باشد همکاران ما تا اخیر هفته این روند را ختم کنند.»

کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه هفتۀ گذشته از میان آرای بیش از ۲۶ هزار محل رأی دهی، روند بازشماری آرای ۸۲۵۵ محل را، آغاز کرد.

اما شماری از دسته های انتخاباتی می گویند که کمیسیون بی رسیده گی به شکایت های آنان، این روند را ازسرگرفته است.

مختل شدن بازشماری آراء در نُه ولایت

از این میان، معترضان دربدخشان با زور وارد دفتر انتخابات شدند و از بازشماری آرا، ممانعت کردند.

Thumbnail

هواداران دستۀ انتخاباتی ثبات وهمگرایی و شماری از دسته های انتخاباتی دیگر روز دوشنبه (۲۷ عقرب) در نه ولایت مانع از سرگیری بازشماری آرا شده اند و درچندین ولایت شمال و شمال شرق، دفترهای کمیسیون انتخابات را، بسته اند.

دستۀ ثبات وهمگرایی می گوید که هواداران این دسته در ولایت های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، سرپل، جوزجان و فارياب، دفترهای انتخابات را، بستند.

عبدالعزیز نوری، معترض، گفت: «در صورتی که کمیسیون انتخابات خواست مشروع مردم را نادیده بگیرد مردم به حرکت های مدنی که حق مشروع مردم است دست خواهند زد.»

محمد هاشم، معترض، گفت: «ما دو بار دروازه کمیسیون را در فاریاب مهر و لاک کردیم، بار اول کمیسیون انتخابات مهر و لاک ما را بر اثر فشار های مرکز شکستاند، بی خبر از ما، و آرای هشت محل را بازشماری کردند.»

مخدوم عبدالحی رحمانی، رییس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در سمنگان، گفت: «قوای امنیتی نباید مداخله کنند شما میبینید این قوای که اینجا آمدند اینها باید در خط اول جبهه استفاده می شد نه در برابر کمییون انتخابات.»

تنش میان شماری از دسته های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات در شماری ازولایت ها، افزایش یافته است.

از سوی هم، کمیسیون مستقل انتخابات می‌ گوید که یک گروه فنی برای بررسی خواست های نامزدانی که مانع از سرگرفته شدن بازشماری آرا شده اند، کار می کند و به زودی در یک نامۀ رسمی به نگرانی های این نامزدان، پاسخ خواهد داد.

اما کمیسیون انتخابات تنها آغاز نشدن بازشماری آرا را در پنج ولات شمال می پذیرد.

اورنگزیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات ، گفت: «تیم های تخنیکی موظف شده اند تا تحلیل و تجزیه کنند و در یک مکتوب رسمی با انان شریک شود.»

مقام های کمیسیون انتخابات می افزایند که روند بازشماری آرا تا کنون در دوازده ولایت پایان یافته است و درچندین ولایت دیگر، این روند ادامه دارد.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «اگر مزاحمت ها وجود نداشته باشد همکاران ما تا اخیر هفته این روند را ختم کنند.»

کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه هفتۀ گذشته از میان آرای بیش از ۲۶ هزار محل رأی دهی، روند بازشماری آرای ۸۲۵۵ محل را، آغاز کرد.

اما شماری از دسته های انتخاباتی می گویند که کمیسیون بی رسیده گی به شکایت های آنان، این روند را ازسرگرفته است.

هم‌رسانی کنید