Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

معترضان انتخابات در اعتراض به خاموشی حکومت لب‌های شان را دوختند

شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان که از سه ماه بدینسو در چهار راه زنبق خیمه اعتراض بر پا کردند، لب‌های شان را دوخته اند. این زنان می‌گویند تا هنگامی که حکومت اوازهای شان را نشود و سندهای شان را به بررسی نگیرد دست از این اعتصاب بر نخواهند داست.

چهار نامزد معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان در اعتراض به آن چه که بی پروایی حکومت در برابر خواست‌های شان میگویند، لب‌های شان را دوخته اند .

فرزانه فرهمند، نامزد معترض گفت:« بیش از هشتاد روز میشه که خیمه ایجاد کریدم برای عدالت خواهی۴ خواهرما دها‌ن‌های شانر ا دوخته اند و این ننگ تاریخی برای افغانستان است در طول تاریخ اولین خیمه است که از سوی خواهران ایجاد می شود، بیشتر از ۸۰ روز دوام می کند، و نظام حد اقل به خواست مشروع و قانونی انان پاسخ نمی دهد.»

این معترضان می‌گویند که نزدیک به سه ماه است که در این جا چادر اعتراض برپا کرده اند اما حکومت در برابر شان خاموش مانده است.

نجیبه فایض هلمندی  نامزد معترض گفت:«این حکومت صدای ما را نمی شنود ما را فریب می دهد، امروز و فردا می کند، به این خاطر ما تصمیم گرفتیم که اعتصاب کنیم وچیزی نخوریم و چهار نفر ما دهان های شان دوخته اند تا هنگامی که حکومت صدای ما را بشنود.»

ذوالفقار استانکزی، نامزد معترض گفت:«محب امد و به این خواهران وعده کرد که حق شما به شما داده خواهد شد اما غیر فریب چیزی نبود.»

نامزدان دوازده ولایت از نزدیک به سه ماه بدینسو در برابر دروازه های قصر سپیدار و ارگ ریاست جمهوری چادر های اعتراض برپا کرده اند.

آنان میگویند که سندهایی دارند که تقلب های گسترده را در انتخابات مجلس نماینده‌گان نشان می دهد و باید یک دادگاه ویژه این سندها را بررسی کند.

معترضان انتخابات در اعتراض به خاموشی حکومت لب‌های شان را دوختند

نامزدان دوازده ولایت از نزدیک به سه ماه بدینسو در برابر دروازه های قصر سپیدار و ارگ ریاست جمهوری چادر های اعتراض برپا کرده اند.

Thumbnail

شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان که از سه ماه بدینسو در چهار راه زنبق خیمه اعتراض بر پا کردند، لب‌های شان را دوخته اند. این زنان می‌گویند تا هنگامی که حکومت اوازهای شان را نشود و سندهای شان را به بررسی نگیرد دست از این اعتصاب بر نخواهند داست.

چهار نامزد معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان در اعتراض به آن چه که بی پروایی حکومت در برابر خواست‌های شان میگویند، لب‌های شان را دوخته اند .

فرزانه فرهمند، نامزد معترض گفت:« بیش از هشتاد روز میشه که خیمه ایجاد کریدم برای عدالت خواهی۴ خواهرما دها‌ن‌های شانر ا دوخته اند و این ننگ تاریخی برای افغانستان است در طول تاریخ اولین خیمه است که از سوی خواهران ایجاد می شود، بیشتر از ۸۰ روز دوام می کند، و نظام حد اقل به خواست مشروع و قانونی انان پاسخ نمی دهد.»

این معترضان می‌گویند که نزدیک به سه ماه است که در این جا چادر اعتراض برپا کرده اند اما حکومت در برابر شان خاموش مانده است.

نجیبه فایض هلمندی  نامزد معترض گفت:«این حکومت صدای ما را نمی شنود ما را فریب می دهد، امروز و فردا می کند، به این خاطر ما تصمیم گرفتیم که اعتصاب کنیم وچیزی نخوریم و چهار نفر ما دهان های شان دوخته اند تا هنگامی که حکومت صدای ما را بشنود.»

ذوالفقار استانکزی، نامزد معترض گفت:«محب امد و به این خواهران وعده کرد که حق شما به شما داده خواهد شد اما غیر فریب چیزی نبود.»

نامزدان دوازده ولایت از نزدیک به سه ماه بدینسو در برابر دروازه های قصر سپیدار و ارگ ریاست جمهوری چادر های اعتراض برپا کرده اند.

آنان میگویند که سندهایی دارند که تقلب های گسترده را در انتخابات مجلس نماینده‌گان نشان می دهد و باید یک دادگاه ویژه این سندها را بررسی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره