تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: نورستانی فیصلۀ اعلام نتیجۀ نخستین انتخابات را امضا کرده

منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که رییس این نهاد فیصلۀ اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را امضا کرده‌است و در منتطر امضا شدن این فیصله از سوی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است.

از آغاز هفتۀ روان، بارها از احتمال اعلام نتیجۀ انتخابات گزارش‌هایی پخش شدند. اما منابعی آن‌چه را که وجود اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون انتخابات دربارۀ چگونگی  اعلام نتایج قسمی و یاهم اعلام نتایج نخستین می‌گویند سبب تآخیر مکرر اعلام این نتایج می‌دانند.

میرزا محمد حق پرست، سخن‌گوی کمیسیون انتخابات گفت: «رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، عملأ همین اکنون نشست دارند و پس از این نشست موقف‌گیری رسمی خودرا دربارۀ اعلام نتایج با ملت شریک می‌سازد.»

در همین حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، می‌‎گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در برابر بن بست به میان آمده در روند انتخابات نباید خاموش بماند.

یوسف رشید، رییس این بنیاد بیان داشت: «متأسفانه کمیسیون شکایات انتخاباتی به یک دفتر پذیرش شکایات تبدیل شده؛ از صلاحیت‌های خود به‌گونۀ کافی استفاده نمی‌کند، قاطعیت عمل ندارد، محافظه کاری در اجراأت شان دیده می‌شود و تماشا می‌کنند که چگونه کمیسیون انتخابات از این وضعیت بیرون می‌شود.»

همزمان با این، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که فردا نشستی را برای حل اختلاف‌ها میان نامزدان انتخابات و کمیسیون انتخابات برگزار خواهد کرد.

محمد رضا فیاض، معاون سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «فردا جمعه، یک نشست مشورتی برگزار می‌کند کمیسیون شکایات انتخاباتی و در این نشست نماینده‌گان کمیسیون مستقل انتخابات نیز حضور خواهد داشت و همین‌طور نماینده‌گان تیم‌های انتخاباتی، رسانه‌ها و جامعۀ مدنی.»

انتخابات ریاست‌جمهوری دو ماه و ۲۱روز پیش برگزار شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون موفق نشده که حتا نتیجۀ نخستین را اعلام کند.

منابع: نورستانی فیصلۀ اعلام نتیجۀ نخستین انتخابات را امضا کرده

انتخابات ریاست‌جمهوری دو ماه و ۲۱ روز پیش برگزار شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون موفق نشده که حتا نتیجۀ نخستین را اعلام کند.

تصویر بندانگشتی

منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که رییس این نهاد فیصلۀ اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را امضا کرده‌است و در منتطر امضا شدن این فیصله از سوی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است.

از آغاز هفتۀ روان، بارها از احتمال اعلام نتیجۀ انتخابات گزارش‌هایی پخش شدند. اما منابعی آن‌چه را که وجود اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون انتخابات دربارۀ چگونگی  اعلام نتایج قسمی و یاهم اعلام نتایج نخستین می‌گویند سبب تآخیر مکرر اعلام این نتایج می‌دانند.

میرزا محمد حق پرست، سخن‌گوی کمیسیون انتخابات گفت: «رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، عملأ همین اکنون نشست دارند و پس از این نشست موقف‌گیری رسمی خودرا دربارۀ اعلام نتایج با ملت شریک می‌سازد.»

در همین حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، می‌‎گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در برابر بن بست به میان آمده در روند انتخابات نباید خاموش بماند.

یوسف رشید، رییس این بنیاد بیان داشت: «متأسفانه کمیسیون شکایات انتخاباتی به یک دفتر پذیرش شکایات تبدیل شده؛ از صلاحیت‌های خود به‌گونۀ کافی استفاده نمی‌کند، قاطعیت عمل ندارد، محافظه کاری در اجراأت شان دیده می‌شود و تماشا می‌کنند که چگونه کمیسیون انتخابات از این وضعیت بیرون می‌شود.»

همزمان با این، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که فردا نشستی را برای حل اختلاف‌ها میان نامزدان انتخابات و کمیسیون انتخابات برگزار خواهد کرد.

محمد رضا فیاض، معاون سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «فردا جمعه، یک نشست مشورتی برگزار می‌کند کمیسیون شکایات انتخاباتی و در این نشست نماینده‌گان کمیسیون مستقل انتخابات نیز حضور خواهد داشت و همین‌طور نماینده‌گان تیم‌های انتخاباتی، رسانه‌ها و جامعۀ مدنی.»

انتخابات ریاست‌جمهوری دو ماه و ۲۱روز پیش برگزار شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون موفق نشده که حتا نتیجۀ نخستین را اعلام کند.

هم‌رسانی کنید