Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامزدان معترض برای عدالت خواهی به دروازه‌های ارگ رفتند

شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان امروز سه شنبه با پوشیدن کفن برای عدالت‌خواهی به دروازه‌های ارگ ریاست جمهوری رفتند.

این زنان معترض حکومت به ویژه رییس جمهور را به بی پروایی در برابر خواست‌های شان متهم می‌سازند و می‌گویند تا هنگامی که حکومت یک کمیسیون ویژه برای بررسی سندهای دست داشته شان ایجاد نکند، دست از اعتراض بر نخواهند داشت.

این زنان که از یازده ولایت خود شان را در انتخابات مجلس نماینده گان نامزد کرده بودند، می گویند با ان که درانتخابات آرای مردم را به دست آورده بودند اما کسانی دیگری به جای انان به مجلس نماینده گان راه یافتند. آنان نخستین روز عید را با پوشیدن کفن به دروازه های ارگ رفتند.

هیله مجتبا، نامزد معترض از ولایت پکتیکا، گفت: «نامزدانی که در لیست ابتدایی نام‌های شان آمدند اما در لیست نهایی بنا به فساد نیامدند، چادر اعتراض برپا کرده اند. تا که حق ما برای ما داده نشود، ما همین جا استیم و به مبارزه مان ادامه می‌دهیم.»

فرزانه فرهمند، نامزد معترض از ولایت بغلان، گفت: «امروز ما کفن پوشیدم رفتیم به دروازه ارگ تا نشان بدهیم که اگر شما واقعن به ارزش‌های دینی و مذهبی تان پابند استید، خواهران تان پنجاه روز است که کنار سرک چادر تحصن زده و ما یک ماه رمضان را همین‌جا سپری کردیم و بیست روز پیش از رمضان آمده بودیم و امروز عید است ما به خانه‌ها خود نرفتیم.»

نجیبه فایض هلمندی، نامزد معترض از ولایت هلمند، گفت: «پنجاه شبانه روز است که ما در چادر تحصن استیم ولی تاکنون هیچ کس از حال ما نپرسیده و کسی هم به دیدن ما نیامده و به همین علت امروز ما کفن پوشیده‌ایم. ما به خاطر عدالت کفن پوشیده‌ایم و تا زمانی که زنده استیم برای رسیدن به عدالت مبارزه می‌کنیم.»

این اعتراض کننده‌گان می‌گویند با آن که سندها و خواست‌های شان را به رییس جمهور، رییس اجراییه، لوی سارنوالی و نهادهای دیگر فرستاده اند، اما تا کنون هیچ کس به مشکل آنان رسیده گی نکرده است.

این زنان هشدار می‌دهند که اگر صدای عدالت خواهی شان نادیده گرفته شود، به اعتراض های شان ادامه خواهند داد.

هدیه حمیدی، نامزد معترض، گفت: «تقریبن پنجاه روز می‌شود که ما چادر تحصن برپا کرده ایم و تقریبن از دوازده ولایت نامزدان در چادر تحصن استند. هر کدام ما اسناد در دست داریم، ولی در این پنجاه روز از سوی مقامات و ریاست‌جمهوری کسی صدای ما را نشنیده است.»

آرزو ساپی، نامزد معترض از ولایت کندهار، گفت: «ما خانم‌ها از یازده ولایت استیم. ما امروز کفن پوشیدیم و به اعتراضات مان ادامه می‌دهیم»

این زنان از پنجاه روز بدینسو در چهار راهی در نزدیک ارگ و سپیدار چادر اعتراض برپا کرده اند و بر بررسی سندهای شان تأکید می‌ورزند.

نامزدان معترض برای عدالت خواهی به دروازه‌های ارگ رفتند

این نامزدان از پنجاه روز بدینسو در نزدیکی ارگ و سپیدار چادر اعتراض برپا کرده اند و بر بررسی سندهای شان تأکید می‌ورزند.

تصویر بندانگشتی

شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان امروز سه شنبه با پوشیدن کفن برای عدالت‌خواهی به دروازه‌های ارگ ریاست جمهوری رفتند.

این زنان معترض حکومت به ویژه رییس جمهور را به بی پروایی در برابر خواست‌های شان متهم می‌سازند و می‌گویند تا هنگامی که حکومت یک کمیسیون ویژه برای بررسی سندهای دست داشته شان ایجاد نکند، دست از اعتراض بر نخواهند داشت.

این زنان که از یازده ولایت خود شان را در انتخابات مجلس نماینده گان نامزد کرده بودند، می گویند با ان که درانتخابات آرای مردم را به دست آورده بودند اما کسانی دیگری به جای انان به مجلس نماینده گان راه یافتند. آنان نخستین روز عید را با پوشیدن کفن به دروازه های ارگ رفتند.

هیله مجتبا، نامزد معترض از ولایت پکتیکا، گفت: «نامزدانی که در لیست ابتدایی نام‌های شان آمدند اما در لیست نهایی بنا به فساد نیامدند، چادر اعتراض برپا کرده اند. تا که حق ما برای ما داده نشود، ما همین جا استیم و به مبارزه مان ادامه می‌دهیم.»

فرزانه فرهمند، نامزد معترض از ولایت بغلان، گفت: «امروز ما کفن پوشیدم رفتیم به دروازه ارگ تا نشان بدهیم که اگر شما واقعن به ارزش‌های دینی و مذهبی تان پابند استید، خواهران تان پنجاه روز است که کنار سرک چادر تحصن زده و ما یک ماه رمضان را همین‌جا سپری کردیم و بیست روز پیش از رمضان آمده بودیم و امروز عید است ما به خانه‌ها خود نرفتیم.»

نجیبه فایض هلمندی، نامزد معترض از ولایت هلمند، گفت: «پنجاه شبانه روز است که ما در چادر تحصن استیم ولی تاکنون هیچ کس از حال ما نپرسیده و کسی هم به دیدن ما نیامده و به همین علت امروز ما کفن پوشیده‌ایم. ما به خاطر عدالت کفن پوشیده‌ایم و تا زمانی که زنده استیم برای رسیدن به عدالت مبارزه می‌کنیم.»

این اعتراض کننده‌گان می‌گویند با آن که سندها و خواست‌های شان را به رییس جمهور، رییس اجراییه، لوی سارنوالی و نهادهای دیگر فرستاده اند، اما تا کنون هیچ کس به مشکل آنان رسیده گی نکرده است.

این زنان هشدار می‌دهند که اگر صدای عدالت خواهی شان نادیده گرفته شود، به اعتراض های شان ادامه خواهند داد.

هدیه حمیدی، نامزد معترض، گفت: «تقریبن پنجاه روز می‌شود که ما چادر تحصن برپا کرده ایم و تقریبن از دوازده ولایت نامزدان در چادر تحصن استند. هر کدام ما اسناد در دست داریم، ولی در این پنجاه روز از سوی مقامات و ریاست‌جمهوری کسی صدای ما را نشنیده است.»

آرزو ساپی، نامزد معترض از ولایت کندهار، گفت: «ما خانم‌ها از یازده ولایت استیم. ما امروز کفن پوشیدیم و به اعتراضات مان ادامه می‌دهیم»

این زنان از پنجاه روز بدینسو در چهار راهی در نزدیک ارگ و سپیدار چادر اعتراض برپا کرده اند و بر بررسی سندهای شان تأکید می‌ورزند.

هم‌رسانی کنید