Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشتاد درصد برگه‌های نتایج آرای انتخابات کابل بررسی شده‌اند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بررسی‌های هشتاد درصد برگه‌های نتایج انتخابات کابل را به پایان رسانیده است.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که این کمیسیون در حدود دو هزار و پنج صد برگه نتایج دو روز انتخابات کابل را دو باره از آرشیف کمیسیون مستقل انتخابات بیرون آورده‌اند و در حضور ناظران بررسی کرده‌اند.

قاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که شماری از برگه‌های نتایج آرا که باطل اعلام شده بودند، آرای پاک شان شمارش شده است و این بررسی‌ها تا حدود زیادی عدالت را در نتیجه انتخابات کابل تامین خواهد کرد.

الیاسی گفت: «تغییرات در راه است، این که چی تغییراتی بعد از تطبیقات روشن می‌شوند و فکر می‌کنم اگر آن بیست در صد هم پیدا می‌شدند، تغییرات بسیار واضح و روشن در راه بود و عدالت واقعن تامین می‌شد.»

آقای الیاسی می‌گوید که در حدود بیست در صد برگه‌های نتایج انتخابات کابل تا کنون در اختیار این کمیسیون قرار نگرفته‌اند.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند ثبت نتیجۀ این بررسی‌ها در بانک اطلاعاتی امروز آغاز شده است.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دیبرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «شفافیت تضمین است و در پهلوی آن تطبیقات کاملن متفاوت است. شخص آن‌جا مسوول نیست، آن‌جا گروپ مسوول است.»

اعلام نشدن نتایج انتخابات کابل مجلس نماینده‌گان را با مشکلاتی روبرو ساخته است. برخی از اعضای این مجلس می‌گویند که روز شنبه رییس و هیات ادارای مجلس را برخواهند گزید، اما شماری دیگر با گزینش رییس و هیات اداری مجلس در نبود نماینده‌گان کابل مخالف استند.

مهدی راسخ، عضو مجلس نماینده‌گان از میدان وردک، گفت: «برداشت بر این بودن که تا ختم هفته نتیجه کابل اعلام میشه، بعد روز شنبه انتخابات هیات اداری مجلس صورت بگیرد.»

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات سی و دو ولایت را اعلام کرده است، اما نتایج انتخابات کابل به علت نا به سامانی‌ها و تقلب‌ها در بازرسی و تفتیش آرای این انتخابات، تاکنون اعلام نشده است.

هشتاد درصد برگه‌های نتایج آرای انتخابات کابل بررسی شده‌اند

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند ثبت نتیجۀ این بررسی‌ها در بانک اطلاعاتی، امروز آغاز شده است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بررسی‌های هشتاد درصد برگه‌های نتایج انتخابات کابل را به پایان رسانیده است.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که این کمیسیون در حدود دو هزار و پنج صد برگه نتایج دو روز انتخابات کابل را دو باره از آرشیف کمیسیون مستقل انتخابات بیرون آورده‌اند و در حضور ناظران بررسی کرده‌اند.

قاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که شماری از برگه‌های نتایج آرا که باطل اعلام شده بودند، آرای پاک شان شمارش شده است و این بررسی‌ها تا حدود زیادی عدالت را در نتیجه انتخابات کابل تامین خواهد کرد.

الیاسی گفت: «تغییرات در راه است، این که چی تغییراتی بعد از تطبیقات روشن می‌شوند و فکر می‌کنم اگر آن بیست در صد هم پیدا می‌شدند، تغییرات بسیار واضح و روشن در راه بود و عدالت واقعن تامین می‌شد.»

آقای الیاسی می‌گوید که در حدود بیست در صد برگه‌های نتایج انتخابات کابل تا کنون در اختیار این کمیسیون قرار نگرفته‌اند.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند ثبت نتیجۀ این بررسی‌ها در بانک اطلاعاتی امروز آغاز شده است.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دیبرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «شفافیت تضمین است و در پهلوی آن تطبیقات کاملن متفاوت است. شخص آن‌جا مسوول نیست، آن‌جا گروپ مسوول است.»

اعلام نشدن نتایج انتخابات کابل مجلس نماینده‌گان را با مشکلاتی روبرو ساخته است. برخی از اعضای این مجلس می‌گویند که روز شنبه رییس و هیات ادارای مجلس را برخواهند گزید، اما شماری دیگر با گزینش رییس و هیات اداری مجلس در نبود نماینده‌گان کابل مخالف استند.

مهدی راسخ، عضو مجلس نماینده‌گان از میدان وردک، گفت: «برداشت بر این بودن که تا ختم هفته نتیجه کابل اعلام میشه، بعد روز شنبه انتخابات هیات اداری مجلس صورت بگیرد.»

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات سی و دو ولایت را اعلام کرده است، اما نتایج انتخابات کابل به علت نا به سامانی‌ها و تقلب‌ها در بازرسی و تفتیش آرای این انتخابات، تاکنون اعلام نشده است.

هم‌رسانی کنید