تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

پس از دو روز مرکز نتایج دیجیتلی کمیسیون انتخابات بازگشایی شد

سرانجام پس دو روز توقف کار در مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات، این مرکز روزسه شنبه (۳۰میزان) بازگشایی شد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در تفاهم با دسته انتخاباتی عبداالله عبدالله مرکز بررسی نتایج دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات کارش را از سرگرفته است و تا پایان روزچهارشنبه روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های قرنطین شده بایومتریک به سرور مرکزی پایان می‌یابد.

از سوی دیگر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که بررسی‌های بیشتری نیاز است تا شک و تردیدهای این دسته انتخاباتی در بارۀ شکستن نوار پلاستیک مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون انتخابات از میان برداشته شوند.

دو روز پس از نگرانی‌های دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در باره شکسته شدن قفل مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات اعضای این کمیسیون می‌پذیرند که  قفل این مرکز از سوی مشاور امنیتی دبیرخانه کمیسیون انتخابات شکستانده شده است، اما به محلی که در آن دستگاه‌های قرنطین شده شناخت بایومتریک نگهداری می‌شوند آسیبی نرسیده است.

اورنگ زیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" او شکستانده شده بخاطرگرمی دو نفر سرباز و این را برسی ابتدایی ما بازهم می گویم که این یک اشتباه از سرباز ما شده است."

عصر امروز پس ساعت‌ها نشست مشترک اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات کارش را از سر گرفت.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" ما منتظر ای هستیم که سرور بر ما دوپلیکت، زیرسن و مشکلات را بر ما بکشد طبعن به تصفیه میریم."

علی احمد عثمانی، رییس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:"ما تحقیقات مشترک را انجام میدیم روی تمام ای دستگاه‌های که وجود دارد دو هزار شش صد چهل و سه دستگاهی که فعلا در داخل موجوده چون شک وجو داره چون تردید وجود دارد چون حمله شده به دیجیتل سنتر."

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تاخیر در تمدید نشدن گواهی‌نامه سرور کمیسیون مستقل انتخابات، بسته شدن مرکز بررسی نتایج دیجیتلی و عدم همکاری ناظران را از عوامل تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات می‌دانند.

اورنگ زیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" سیکورتی سرتیفیکت زمانی که اکسپایر می باشد اطلاعات بایومتریکی اونجه انتقال پیدا نمی کند، دیروز چاشت ای سرور فعال شد که باید اطلاعات انتقال پیدا بکند."

پیش از متوقف شدن کار در مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات از میان دوهزار وهشتصد دستگاه شناخت بایومتریک که قرنطین شده بودند تنها اطلاعات ۱۴ دستگاه به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شده بودند.

انتخابات ۹۸

پس از دو روز مرکز نتایج دیجیتلی کمیسیون انتخابات بازگشایی شد

پس ساعت‌ها نشست مشترک اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات کارش را از سر گرفت.

Thumbnail

سرانجام پس دو روز توقف کار در مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات، این مرکز روزسه شنبه (۳۰میزان) بازگشایی شد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در تفاهم با دسته انتخاباتی عبداالله عبدالله مرکز بررسی نتایج دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات کارش را از سرگرفته است و تا پایان روزچهارشنبه روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های قرنطین شده بایومتریک به سرور مرکزی پایان می‌یابد.

از سوی دیگر دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید که بررسی‌های بیشتری نیاز است تا شک و تردیدهای این دسته انتخاباتی در بارۀ شکستن نوار پلاستیک مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون انتخابات از میان برداشته شوند.

دو روز پس از نگرانی‌های دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در باره شکسته شدن قفل مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات اعضای این کمیسیون می‌پذیرند که  قفل این مرکز از سوی مشاور امنیتی دبیرخانه کمیسیون انتخابات شکستانده شده است، اما به محلی که در آن دستگاه‌های قرنطین شده شناخت بایومتریک نگهداری می‌شوند آسیبی نرسیده است.

اورنگ زیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" او شکستانده شده بخاطرگرمی دو نفر سرباز و این را برسی ابتدایی ما بازهم می گویم که این یک اشتباه از سرباز ما شده است."

عصر امروز پس ساعت‌ها نشست مشترک اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات کارش را از سر گرفت.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" ما منتظر ای هستیم که سرور بر ما دوپلیکت، زیرسن و مشکلات را بر ما بکشد طبعن به تصفیه میریم."

علی احمد عثمانی، رییس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:"ما تحقیقات مشترک را انجام میدیم روی تمام ای دستگاه‌های که وجود دارد دو هزار شش صد چهل و سه دستگاهی که فعلا در داخل موجوده چون شک وجو داره چون تردید وجود دارد چون حمله شده به دیجیتل سنتر."

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تاخیر در تمدید نشدن گواهی‌نامه سرور کمیسیون مستقل انتخابات، بسته شدن مرکز بررسی نتایج دیجیتلی و عدم همکاری ناظران را از عوامل تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات می‌دانند.

اورنگ زیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" سیکورتی سرتیفیکت زمانی که اکسپایر می باشد اطلاعات بایومتریکی اونجه انتقال پیدا نمی کند، دیروز چاشت ای سرور فعال شد که باید اطلاعات انتقال پیدا بکند."

پیش از متوقف شدن کار در مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات از میان دوهزار وهشتصد دستگاه شناخت بایومتریک که قرنطین شده بودند تنها اطلاعات ۱۴ دستگاه به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شده بودند.

هم‌رسانی کنید