تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بررسی طرح برگزاری جرگۀ مشورتی صلح

شورای عالی صلح می‌گوید که جرگه مشورتی صلح از بیست و ششم ماه حوت تا بیست و نه هم این ماه برای سه روز برگزار خواهد شد و کارها برای برگزاری این جرگه به شدت ادامه دارند.

محمد عمرداوودزی رییس دبیر خانه شورای عالی صلح و مسوول برگزاری این جرگه می‌گوید که جرگه مشورتی صلح برای نخستین از سوی یک کمیسیون غیر دولتی مدیریت خواهد شد.

آقای داوود زی می گوید که کم از کم سی درصد از شرکت کننده گان این جرگه زنان خواهند بود.

در این برنامه، گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

نذیر احمدزی - عضو مجلس نماینده گان
نجیب محمود - استاد دانشگاه

 

فراخبر

فراخبر: بررسی طرح برگزاری جرگۀ مشورتی صلح

شورای عالی صلح می‌گوید که جرگه مشورتی صلح از بیست و ششم ماه حوت تا بیست و نه هم این ماه برای سه روز برگزار خواهد شد و کارها برای برگزاری این جرگه به شدت ادامه دارند.

محمد عمرداوودزی رییس دبیر خانه شورای عالی صلح و مسوول برگزاری این جرگه می‌گوید که جرگه مشورتی صلح برای نخستین از سوی یک کمیسیون غیر دولتی مدیریت خواهد شد.

آقای داوود زی می گوید که کم از کم سی درصد از شرکت کننده گان این جرگه زنان خواهند بود.

در این برنامه، گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

نذیر احمدزی - عضو مجلس نماینده گان
نجیب محمود - استاد دانشگاه

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews