Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: آزادی اکادمیک چیست؟

آزادی اکادمیک چه گونه مفهومی است و با محیط اکادمیک و اخلاق اکادمیک چگونه پیوندی دارد؟

از این نقطه نظر دانشگاه‌های افغانستان در چه جای‌گاهی قرار دارند؟

در دهۀ پنجاه خورشیدی که تنها دانشگاه کابل در کشور وجود داشت، رهبری این دانشگاه انتخابی بود  اما هم اکنون  رهبری همه دانش‌گاه‌های افغانستان به وسلیۀ گماشته حکومت صورت می‌گیرد؟

چرا در این فاصله هیچ تلاش سازنده‌یی در جهت انتخابی سازی رهبری دانشگاه‌های کشور  صورت نگرفته است؟

خشونت‌های که هراز گاهی در دانشگاه‌های افغانستان رخ می‌دهد ریشه در کجا دارد؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:
 
 شریف فایض، رییس دانشگاه امریکایی افغانستان

احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل

فیص امین،  سخنگوی وزارت تحصیلات عالی

خلیل احمد شهید زاده، معاون کمیسیون تحصیلات عالی مجلی نماسنده گان

 

گفتمان

گفتمان: آزادی اکادمیک چیست؟

آزادی اکادمیک چه گونه مفهومی است و با محیط اکادمیک و اخلاق اکادمیک چگونه پیوندی دارد؟

از این نقطه نظر دانشگاه‌های افغانستان در چه جای‌گاهی قرار دارند؟

در دهۀ پنجاه خورشیدی که تنها دانشگاه کابل در کشور وجود داشت، رهبری این دانشگاه انتخابی بود  اما هم اکنون  رهبری همه دانش‌گاه‌های افغانستان به وسلیۀ گماشته حکومت صورت می‌گیرد؟

چرا در این فاصله هیچ تلاش سازنده‌یی در جهت انتخابی سازی رهبری دانشگاه‌های کشور  صورت نگرفته است؟

خشونت‌های که هراز گاهی در دانشگاه‌های افغانستان رخ می‌دهد ریشه در کجا دارد؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:
 
 شریف فایض، رییس دانشگاه امریکایی افغانستان

احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل

فیص امین،  سخنگوی وزارت تحصیلات عالی

خلیل احمد شهید زاده، معاون کمیسیون تحصیلات عالی مجلی نماسنده گان

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews