Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی دورۀ کاری مجلس نماینده‌گان

آن گونه که کمیسیون مستقل انتخابات گفته است، نتایج ابتدایی  انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز نزدهم عقرب سال جاری خورشیدی اعلام می شود.

بدین گونه دور شانزدهم مجلس نماینده‌گان در چند قدمی پایان کار خود قرار دارد.

در گفتمان این هفته به این مسالۀ می پردازیم که مجلس نماینده گان در این دور کاری هشت سالۀ خود چه چیزهای از خوب و بد در کارنامه دارد؟

مجلس در این دور کاری در چارچوب وظایف خود آن گونه که شهروندان انتظار داشتند، چقدر توانسته است که در امر قانون گذاری و نظارت بر تطبیق قانون وظایف و مسوولیت های قانونی خود را اجرا کند؟،

و سر انجام این که این دورکاری مجلس چه میراثی برای دورۀ بعد از خود برجای می‌گذارد؟

این موضوعات را با مهمانان خود در میان می‌گذاریم:

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

-  محمد عبده، عضو مجلس نماینده گان 
- سید اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت
- احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل
- محمد موسی فریور، استاد دانشگاه کابل

گفتمان

گفتمان: بررسی دورۀ کاری مجلس نماینده‌گان

آن گونه که کمیسیون مستقل انتخابات گفته است، نتایج ابتدایی  انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز نزدهم عقرب سال جاری خورشیدی اعلام می شود.

بدین گونه دور شانزدهم مجلس نماینده‌گان در چند قدمی پایان کار خود قرار دارد.

در گفتمان این هفته به این مسالۀ می پردازیم که مجلس نماینده گان در این دور کاری هشت سالۀ خود چه چیزهای از خوب و بد در کارنامه دارد؟

مجلس در این دور کاری در چارچوب وظایف خود آن گونه که شهروندان انتظار داشتند، چقدر توانسته است که در امر قانون گذاری و نظارت بر تطبیق قانون وظایف و مسوولیت های قانونی خود را اجرا کند؟،

و سر انجام این که این دورکاری مجلس چه میراثی برای دورۀ بعد از خود برجای می‌گذارد؟

این موضوعات را با مهمانان خود در میان می‌گذاریم:

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

-  محمد عبده، عضو مجلس نماینده گان 
- سید اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت
- احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل
- محمد موسی فریور، استاد دانشگاه کابل

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews