تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: نقش احزاب سیاسی در توسعۀ دموکراسی

اگر از جنبش مشروطیت بگزیم، نخستین بار در افغانستان در دوران صدارت شاه محمود خان احزاب و سازمان های سیاسی شکل گرفتند. اما در دهه دموکراسی با آن که شاه قانون احزاب را توشیح نکرد، جریان ها و احزاب سیاسی تازه یی در کشورپایه گذاری شدند. 

هم اکنون، بر اساس داده های وزارت عدلیه، بیش از  ۱۰۰ حزب سیاسی در افغانستان و جود دارد.

حزب سیاسی چیست؟ و چه جایگاهی در امر توسعه دموکراسی در یک جامعه دارد؟ احزاب سیاسی در افغانستان در امر تامین عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی چه تاثیرگذاری های  داشته اند. با در نظرداشت وضعیت کنونی، چه نقشی در حل بحران های سیاسی کشور می توانند داشته باشند. 

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

•    عبدالحفیظ منصور، عضو  مجلس نماینده گان

•    علی امیری، استاد دانشگاه 

•    احمد الله علی زی، رییس حزب نوین افغانستان      
      
•    مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان 

گفتمان

گفتمان: نقش احزاب سیاسی در توسعۀ دموکراسی

اگر از جنبش مشروطیت بگزیم، نخستین بار در افغانستان در دوران صدارت شاه محمود خان احزاب و سازمان های سیاسی شکل گرفتند. اما در دهه دموکراسی با آن که شاه قانون احزاب را توشیح نکرد، جریان ها و احزاب سیاسی تازه یی در کشورپایه گذاری شدند. 

هم اکنون، بر اساس داده های وزارت عدلیه، بیش از  ۱۰۰ حزب سیاسی در افغانستان و جود دارد.

حزب سیاسی چیست؟ و چه جایگاهی در امر توسعه دموکراسی در یک جامعه دارد؟ احزاب سیاسی در افغانستان در امر تامین عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی چه تاثیرگذاری های  داشته اند. با در نظرداشت وضعیت کنونی، چه نقشی در حل بحران های سیاسی کشور می توانند داشته باشند. 

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

•    عبدالحفیظ منصور، عضو  مجلس نماینده گان

•    علی امیری، استاد دانشگاه 

•    احمد الله علی زی، رییس حزب نوین افغانستان      
      
•    مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews