Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: کار زارهای انتخابات پارلمانی

افغانستان روزهای داغ کار زار انتخابات پارلمانی خود را پشت سر می گذارد.  شهرتا شهر، دهکده تا دهکده و کوچه تا کوچه همه لبریز ازهیاهوی انتخابات است.
 
روزهای داغ شعارهای رنگا رنگ، روزهای تصویرهای رنگا رنگ و روزهای رقابت‌های تنگاتنگ، این وضعیت واکنش‌های گوناگونی را در میان شهروندان کشور برانگیخته است؟
 
بامدادان که از خانه بیرون می شوی تصویرهایی و شعارهایی را می بینی که بردیوار خانه چسپانده شده اند. تازه نمی دانی این شعارها چه می گویند و این تصویرها به چگونه شخصیت‌هایی وابسته اند!
 
بیشتر از ۲۵۰۰ تن از زنان و مردان، در سراسر کشور به میدان آمده اند و  در شهر کابل اضافه از ۸۰۰ تن اینان از کدام رده های اجتماعی نماینده‌گی  می کنند، شعار ها چقدر مشخص و بر خاسته از ماهیت کاری پارلمان است و چقدر انتزاعی و دور از دست رس!
 
کارزار انتخاباتی چقدر با قوانین و مقرره‌های انتخابی هم آهنگی دارد، با در نظر داشت شعارها، وابسته گی‌های نامزدان به سازمان ها، احزاب و رده‌های اجتماعی و شیوه های مبارزه انتخاباتی آنان، ما شاهد شکل گیری چگونه پارلمانی خواهیم بود؟
با وضعیتی که جریان دارد آیا پارلمان آینده گره گشای مشکلات سیاسی در کشور خواهد بود یا هم ، گرهی بر گره های دیگر خواهد افزود!
 
در گفتمان این هفته گرداننده به این موضوعات با مهمانان پرداخته است.
 
مهمان:
 
صدیق الله توحیدی، عضو کمیته مصوونیت خبرنگاران
سبحان مصباح، حقوقدان
محمد رفیع رفیق صدیقی، رییس کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات
خلیل ارحمان سروری، استاد دانشگاه کابل

گفتمان

گفتمان: کار زارهای انتخابات پارلمانی

افغانستان روزهای داغ کار زار انتخابات پارلمانی خود را پشت سر می گذارد.  شهرتا شهر، دهکده تا دهکده و کوچه تا کوچه همه لبریز ازهیاهوی انتخابات است.
 
روزهای داغ شعارهای رنگا رنگ، روزهای تصویرهای رنگا رنگ و روزهای رقابت‌های تنگاتنگ، این وضعیت واکنش‌های گوناگونی را در میان شهروندان کشور برانگیخته است؟
 
بامدادان که از خانه بیرون می شوی تصویرهایی و شعارهایی را می بینی که بردیوار خانه چسپانده شده اند. تازه نمی دانی این شعارها چه می گویند و این تصویرها به چگونه شخصیت‌هایی وابسته اند!
 
بیشتر از ۲۵۰۰ تن از زنان و مردان، در سراسر کشور به میدان آمده اند و  در شهر کابل اضافه از ۸۰۰ تن اینان از کدام رده های اجتماعی نماینده‌گی  می کنند، شعار ها چقدر مشخص و بر خاسته از ماهیت کاری پارلمان است و چقدر انتزاعی و دور از دست رس!
 
کارزار انتخاباتی چقدر با قوانین و مقرره‌های انتخابی هم آهنگی دارد، با در نظر داشت شعارها، وابسته گی‌های نامزدان به سازمان ها، احزاب و رده‌های اجتماعی و شیوه های مبارزه انتخاباتی آنان، ما شاهد شکل گیری چگونه پارلمانی خواهیم بود؟
با وضعیتی که جریان دارد آیا پارلمان آینده گره گشای مشکلات سیاسی در کشور خواهد بود یا هم ، گرهی بر گره های دیگر خواهد افزود!
 
در گفتمان این هفته گرداننده به این موضوعات با مهمانان پرداخته است.
 
مهمان:
 
صدیق الله توحیدی، عضو کمیته مصوونیت خبرنگاران
سبحان مصباح، حقوقدان
محمد رفیع رفیق صدیقی، رییس کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات
خلیل ارحمان سروری، استاد دانشگاه کابل

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews