تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بی پیشینه رویدادهای پولیو در کشور

وزارت صحت عامه می گوید که رویدادهای پولیو درسال گذشته به گونه کم پیشینه افزایش یافتند.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه درسال ۲۰۲۰ میلادی پنجاه وشش رویداد مثبت بیماری فلج کودکان یا پولیس درکشور ثبت شدند.

وزارت صحت عامه ولایت های هلمند، کندهار وارزگان را آسیب پذیرترین ولایت ها دربرابرپولیو وخاستگاه گسترش این بیماری به ولایت های دیگر می داند.

بر بنیاد آمار های این وزارت  ،در سال دو هزار و بیست نزدیک به  سه میلیون کودک به علت های گونه گون ازجمله جنگ درکشور، از واکسین پولیو محروم شدند.

پولیو ویروس که هنوز هم از کودکان کشور قربانی می گیرد. 

سلما سه ساله کودکی  است که به تازگی د رولایت لغمان به پولیو مبتلا شده است.

پدر سلما می گوید که  پیش از این رویداد  کودکانش را واکسین نمی کرد اما اکنون که دخترش برای  همیش فلج شده است ازاین کار پشیمان است.

نواب پدر سلما گفت: «ما باید کوشش کنیم به کارمندان واکسین کمک کنیم که دیگر کودکان از واکسین باز نماند ما بسیار خفه استیم از رویداد.»

درهمین حال مسوولان برنامه برنامه  محو پولیو درکشور هشدار میدهند که اگر برنامه واکسین دربخش های نامن راه اندازی نشود،  احتمال میرود رویداد های  مثبت بیماری فلج امثال بیشتر ازسال گذشته میلادی شود.

میرجان راسخ مسوول آگاهی دهی عامه برنامه محو پولیو گفت: «در حدود سی  دو ماه می شود که ما به گونه مداوم در میان دو نیم یا سه میلیون کودک در همین  سی دو ماه از گرفتن واکسین از دست داده ایم  یعنی این کودکان در مناطق بودند که کارمندان واکسین  نمی توانستند  به علت ناامنی این کودکان را واکسین واکسین کنند.»

وزارت صحت عامه می گوید که هلمند  ارزگان و کندهار از ولایت های  استند که بیشترین  بخش های آنها از سه دوره    واکسین محروم بوده اند.

میرجان راسخ مسوول آگاهی دهی عامه برنامه محو پولیو گفت: «اگر همین خلای معافیتی  به هیمن حالتش بماند  قسمی در همین گذشت چند سال  به همین شیوه ماند ما گفته می توانیم که بدبختانه  که رویداد های مثبت پولیو به مراتب به سال آینده یا سال پیش روه زیاد خواهد بود.»

شماری از عالم دین واکسین پولیو را برای  کودکان نیاز جدی میدانند و از خانواده ها می خواهند که کودکان شان را  با تطبیق واکسین پولیو از خطرفلج شدند نجات دهند.

محمد صابر صادقی عالم دین گفت: «اگر جنگ بزرگان ما را می کشد ولی بیماری پولیو کودکان را ما را می کشد  مسوولیت نخست پدر و مادر دوم علمای کشور است  که درمحراب و منبر تمام مردم خود را تشویق کنند در همین پروسه مهم سهم بگیرند  کودکان خود را واکسین کنند.»

جنگ، افزایش، فقر، پایین بودن میزان آگاهی مردم از موثریت واکسین پولیو، دسترسی نداشتند مردم به نیاز های بهداشتی، بی باوری مردم به پزشک و مرکزهای صحی و وجود برخی از مشکل های سنتی در شماری از بخش های کشور از علت های اصلی استند که هنوز هم گردش ویروس را در کشور زنده نهگداشته اند.

افزایش بی پیشینه رویدادهای پولیو در کشور

وزارت صحت عامه ولایت های هلمند، کندهار وارزگان را آسیب پذیرترین ولایت ها در براب رپولیو می‌داند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می گوید که رویدادهای پولیو درسال گذشته به گونه کم پیشینه افزایش یافتند.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه درسال ۲۰۲۰ میلادی پنجاه وشش رویداد مثبت بیماری فلج کودکان یا پولیس درکشور ثبت شدند.

وزارت صحت عامه ولایت های هلمند، کندهار وارزگان را آسیب پذیرترین ولایت ها دربرابرپولیو وخاستگاه گسترش این بیماری به ولایت های دیگر می داند.

بر بنیاد آمار های این وزارت  ،در سال دو هزار و بیست نزدیک به  سه میلیون کودک به علت های گونه گون ازجمله جنگ درکشور، از واکسین پولیو محروم شدند.

پولیو ویروس که هنوز هم از کودکان کشور قربانی می گیرد. 

سلما سه ساله کودکی  است که به تازگی د رولایت لغمان به پولیو مبتلا شده است.

پدر سلما می گوید که  پیش از این رویداد  کودکانش را واکسین نمی کرد اما اکنون که دخترش برای  همیش فلج شده است ازاین کار پشیمان است.

نواب پدر سلما گفت: «ما باید کوشش کنیم به کارمندان واکسین کمک کنیم که دیگر کودکان از واکسین باز نماند ما بسیار خفه استیم از رویداد.»

درهمین حال مسوولان برنامه برنامه  محو پولیو درکشور هشدار میدهند که اگر برنامه واکسین دربخش های نامن راه اندازی نشود،  احتمال میرود رویداد های  مثبت بیماری فلج امثال بیشتر ازسال گذشته میلادی شود.

میرجان راسخ مسوول آگاهی دهی عامه برنامه محو پولیو گفت: «در حدود سی  دو ماه می شود که ما به گونه مداوم در میان دو نیم یا سه میلیون کودک در همین  سی دو ماه از گرفتن واکسین از دست داده ایم  یعنی این کودکان در مناطق بودند که کارمندان واکسین  نمی توانستند  به علت ناامنی این کودکان را واکسین واکسین کنند.»

وزارت صحت عامه می گوید که هلمند  ارزگان و کندهار از ولایت های  استند که بیشترین  بخش های آنها از سه دوره    واکسین محروم بوده اند.

میرجان راسخ مسوول آگاهی دهی عامه برنامه محو پولیو گفت: «اگر همین خلای معافیتی  به هیمن حالتش بماند  قسمی در همین گذشت چند سال  به همین شیوه ماند ما گفته می توانیم که بدبختانه  که رویداد های مثبت پولیو به مراتب به سال آینده یا سال پیش روه زیاد خواهد بود.»

شماری از عالم دین واکسین پولیو را برای  کودکان نیاز جدی میدانند و از خانواده ها می خواهند که کودکان شان را  با تطبیق واکسین پولیو از خطرفلج شدند نجات دهند.

محمد صابر صادقی عالم دین گفت: «اگر جنگ بزرگان ما را می کشد ولی بیماری پولیو کودکان را ما را می کشد  مسوولیت نخست پدر و مادر دوم علمای کشور است  که درمحراب و منبر تمام مردم خود را تشویق کنند در همین پروسه مهم سهم بگیرند  کودکان خود را واکسین کنند.»

جنگ، افزایش، فقر، پایین بودن میزان آگاهی مردم از موثریت واکسین پولیو، دسترسی نداشتند مردم به نیاز های بهداشتی، بی باوری مردم به پزشک و مرکزهای صحی و وجود برخی از مشکل های سنتی در شماری از بخش های کشور از علت های اصلی استند که هنوز هم گردش ویروس را در کشور زنده نهگداشته اند.

هم‌رسانی کنید