Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیش از ۸‌هزار کارمند بهداشتی در کشور واکسین کرونا دریافت کرده‌اند

در جریان یک هفته، بیش از هشت‌هزار ۲۰۰کارمند بهداشتی در افغانستان در برابر ویروس کرونا واکسین شده‌اند.

روند تطبیق واکسین کرونا هفتۀ پیش در ارگ ریاست‌جمهوری آغاز شد. در مرحلۀ نخست، قرار است پنج‌صدهزار دوز واکسین کمک شدۀ هند بر کارمندان بهداشتی، نیروهای امنیتی و کارمندان رسانه‌ها تطبیق شود.

هم‌اکنون در بیش از شش صد مرکز بهداشتی در سراسر کشور امکانات تزریق واکسین کووید نزده به کارمندان بهداشتی فراهم شده‌اند.

از این میان، برنامۀ تطبیق واکسین کووید نزده بر کارمنان بهداشتی انستیتوت طبی فرانسه برای کودکان و مادران، امروز آغاز شد.

خاطره قاری زاده، تزریق کننده واکسین کووید نزده در این شفاخانه گفت: «هرکسی که دوز نخست واکسین را دریافت می‌کند، برایش می‌گویم که بیست و هشت روز بعد برای دریافت دوز بعدی آن مراجعه بکند.»

به‌گفتۀ پزشکان کسانی که واکسین دریافت می‌کنند نظر به مقاومت و معافیت وجود شان ممکن است دردهای در بدن احساس کنند.

عبدالجلیل رسولی که پزشک است، از کسانی‌ است که واکسین زده‌است: «هر واکسینی که داخل بدن می‌شود، یک سلسله عوارضی را خواهد داشت که می‌تواند آن عوارض یک تب بسیار خفیف باشد، یک خستگی باشد، یک درد در ناحیه زرق باشد. همین‌گونه دردها که بسیار سطحی خواهد بود. ولی واقعأ بعضآ می‌تواند اختلال‌هایی را نیز داشته باشد که بسیار نادر است که تا هنوز گزارش نشده‌‎است.»

قرار است ۲۶۰هزار دوز واکسین کمک شدۀ هند به کارمندان بهداشتی در افغانستان تزریق شود.

معصومه جعفری، معاون سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه تصریح کرد: «ما یک آدرس انترنتی را از طریق صفحه فیس بوک وزارت نشر کرده بودیم برای کارمندان صحی و کارمندان رسانه‌ها که از طریق آن لینک می‌توانند داوطلب، نام‌های خود را ثبت بکنند و مراجعه بکنند تا که واکسین را دریافت بکنند.»

پس از پایان تطبیق واکسین کووید نزده بر کارمندان بهداشتی، قرار است خبرنگاران واکسین دریافت کنند.

بیش از ۸‌هزار کارمند بهداشتی در کشور واکسین کرونا دریافت کرده‌اند

قرار است ۲۶۰هزار دوز واکسین کمک شدۀ هند به کارمندان بهداشتی در افغانستان تزریق شود.

تصویر بندانگشتی

در جریان یک هفته، بیش از هشت‌هزار ۲۰۰کارمند بهداشتی در افغانستان در برابر ویروس کرونا واکسین شده‌اند.

روند تطبیق واکسین کرونا هفتۀ پیش در ارگ ریاست‌جمهوری آغاز شد. در مرحلۀ نخست، قرار است پنج‌صدهزار دوز واکسین کمک شدۀ هند بر کارمندان بهداشتی، نیروهای امنیتی و کارمندان رسانه‌ها تطبیق شود.

هم‌اکنون در بیش از شش صد مرکز بهداشتی در سراسر کشور امکانات تزریق واکسین کووید نزده به کارمندان بهداشتی فراهم شده‌اند.

از این میان، برنامۀ تطبیق واکسین کووید نزده بر کارمنان بهداشتی انستیتوت طبی فرانسه برای کودکان و مادران، امروز آغاز شد.

خاطره قاری زاده، تزریق کننده واکسین کووید نزده در این شفاخانه گفت: «هرکسی که دوز نخست واکسین را دریافت می‌کند، برایش می‌گویم که بیست و هشت روز بعد برای دریافت دوز بعدی آن مراجعه بکند.»

به‌گفتۀ پزشکان کسانی که واکسین دریافت می‌کنند نظر به مقاومت و معافیت وجود شان ممکن است دردهای در بدن احساس کنند.

عبدالجلیل رسولی که پزشک است، از کسانی‌ است که واکسین زده‌است: «هر واکسینی که داخل بدن می‌شود، یک سلسله عوارضی را خواهد داشت که می‌تواند آن عوارض یک تب بسیار خفیف باشد، یک خستگی باشد، یک درد در ناحیه زرق باشد. همین‌گونه دردها که بسیار سطحی خواهد بود. ولی واقعأ بعضآ می‌تواند اختلال‌هایی را نیز داشته باشد که بسیار نادر است که تا هنوز گزارش نشده‌‎است.»

قرار است ۲۶۰هزار دوز واکسین کمک شدۀ هند به کارمندان بهداشتی در افغانستان تزریق شود.

معصومه جعفری، معاون سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه تصریح کرد: «ما یک آدرس انترنتی را از طریق صفحه فیس بوک وزارت نشر کرده بودیم برای کارمندان صحی و کارمندان رسانه‌ها که از طریق آن لینک می‌توانند داوطلب، نام‌های خود را ثبت بکنند و مراجعه بکنند تا که واکسین را دریافت بکنند.»

پس از پایان تطبیق واکسین کووید نزده بر کارمندان بهداشتی، قرار است خبرنگاران واکسین دریافت کنند.

هم‌رسانی کنید