Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ خدمات دارویی: حکومت در تلاش انحصاری ساختن واردات دارو است

اتحادیۀ خدمات دارویی کشور می‌گوید که حکومت برای نخستین‌بار در تلاش منحصر ساختن واردات و فروش دارو به پنج شرکت است.

آنان هشدار داده‌اند که اگر تا دو روز دیگر حکومت دست از این تلاش‌ها نکشد، دست به اعتصاب کاری خواهند زد.

گل‌حلیم حلیم، عضو اتحادیۀ خدمات دارویی افغانستان در این باره می‌گوید: "این سکتور اعتصاب کاری را در تمام کشور آغاز خواهد کرد که پیامد منفی آن بر ملت، به دوش مسؤولان خواهد بود."

بر بنیاد آمارهای ادارۀ ملی غذا و دارو، سالانه به ارزش در حدود یک میلیارد دالر دارو به کشور وارد می‌شود.

اعضای این اتحادیه می‌گویند که سه سال پیش نیز تلاش‌هایی برای انحصاری ساختن واردات و فروش دارو به پنج شرکت، از سوی حکومت انجام شد که عملی نگردید. اما؛ این تلاش‌ها با ایجاد ادارۀ ملی غذا و دارو، از ماه دلو سال گذشته به اینسو، از سر گرفته شده‌اند.

به‌گفتۀ این اتحادیه، تا هنوز جزئیاتی دربارۀ این پنج شرکت در دسترس نیست.

جان آغا، رییس انجمن مالکان داروخانه‌ها می‌گوید: "همه چیز در ادارۀ امور است. یک رییس که تازه از وزارت معارف آمده آیا توانایی این را دارد که در سکتوری که یک روز کار نکرده، در یک روز ۱۵۰ ورق طرح را جور کند؟"

اسدالله کاکر، رییس اتحادیه خدمات دارویی افغانستان بیان داشت: "از طرف شینواری صاحب (طرح) به ریاست جمهور فرستاده شده است. با شینواری صاحب دیداری داشتم و او برایم گفت که آنرا به ریاست جمهوری فرستاده است تا مشاوران ببینند."

نثاراحمد تره‌کی، عضو اتحادیه خدمات دارویی کشور نیز می‌گوید: "هر ۵۰۰ دواخانه زنجیره‌ای متعلق به یک شخص می‌شود."

رییس ادارۀ ملی غذا و دارو با رد ادعای اتحادیه خدمات دارویی، می‌گوید که یک طرح اصلاحی را برای ادارۀ غذا و دارو به ریاست جمهوری فرستاده‌است. اما؛ افزوده‌است که موضوع انحصاری ساختن در هیچ بخشی از خدمات دارویی شامل این طرح نیست.

محمدابراهیم شینواری، رییس ادارۀ ملی غذا و دارو افزود: "ادارۀ ملی دوا و غذا هیچ نوع تفاهمی را برای انحصاری ساختن تولید و تورید دواها به شکل عمده و پرچون آن به چند شرکت محدود، انجام نداده‌است."

در حال حاضر۴۶۰ شرکت وارد کنندۀ دارو و ابزارهای طبی، ۸ درصد عمده فروشی و ۱۴ هزار پرچون فروشی در بخش فروش دواها فعالیت دارند.

اتحادیۀ خدمات دارویی: حکومت در تلاش انحصاری ساختن واردات دارو است

در حال حاضر۴۶۰ شرکت وارد کنندۀ دارو و ابزارهای طبی، ۸ درصد عمده فروشی و ۱۴ هزار پرچون فروشی در بخش فروش دواها فعالیت دارند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ خدمات دارویی کشور می‌گوید که حکومت برای نخستین‌بار در تلاش منحصر ساختن واردات و فروش دارو به پنج شرکت است.

آنان هشدار داده‌اند که اگر تا دو روز دیگر حکومت دست از این تلاش‌ها نکشد، دست به اعتصاب کاری خواهند زد.

گل‌حلیم حلیم، عضو اتحادیۀ خدمات دارویی افغانستان در این باره می‌گوید: "این سکتور اعتصاب کاری را در تمام کشور آغاز خواهد کرد که پیامد منفی آن بر ملت، به دوش مسؤولان خواهد بود."

بر بنیاد آمارهای ادارۀ ملی غذا و دارو، سالانه به ارزش در حدود یک میلیارد دالر دارو به کشور وارد می‌شود.

اعضای این اتحادیه می‌گویند که سه سال پیش نیز تلاش‌هایی برای انحصاری ساختن واردات و فروش دارو به پنج شرکت، از سوی حکومت انجام شد که عملی نگردید. اما؛ این تلاش‌ها با ایجاد ادارۀ ملی غذا و دارو، از ماه دلو سال گذشته به اینسو، از سر گرفته شده‌اند.

به‌گفتۀ این اتحادیه، تا هنوز جزئیاتی دربارۀ این پنج شرکت در دسترس نیست.

جان آغا، رییس انجمن مالکان داروخانه‌ها می‌گوید: "همه چیز در ادارۀ امور است. یک رییس که تازه از وزارت معارف آمده آیا توانایی این را دارد که در سکتوری که یک روز کار نکرده، در یک روز ۱۵۰ ورق طرح را جور کند؟"

اسدالله کاکر، رییس اتحادیه خدمات دارویی افغانستان بیان داشت: "از طرف شینواری صاحب (طرح) به ریاست جمهور فرستاده شده است. با شینواری صاحب دیداری داشتم و او برایم گفت که آنرا به ریاست جمهوری فرستاده است تا مشاوران ببینند."

نثاراحمد تره‌کی، عضو اتحادیه خدمات دارویی کشور نیز می‌گوید: "هر ۵۰۰ دواخانه زنجیره‌ای متعلق به یک شخص می‌شود."

رییس ادارۀ ملی غذا و دارو با رد ادعای اتحادیه خدمات دارویی، می‌گوید که یک طرح اصلاحی را برای ادارۀ غذا و دارو به ریاست جمهوری فرستاده‌است. اما؛ افزوده‌است که موضوع انحصاری ساختن در هیچ بخشی از خدمات دارویی شامل این طرح نیست.

محمدابراهیم شینواری، رییس ادارۀ ملی غذا و دارو افزود: "ادارۀ ملی دوا و غذا هیچ نوع تفاهمی را برای انحصاری ساختن تولید و تورید دواها به شکل عمده و پرچون آن به چند شرکت محدود، انجام نداده‌است."

در حال حاضر۴۶۰ شرکت وارد کنندۀ دارو و ابزارهای طبی، ۸ درصد عمده فروشی و ۱۴ هزار پرچون فروشی در بخش فروش دواها فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید