Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۲۰۲۱ بدترین سال از رهگذر بهداشتی برای افغانستان

سال دو هزار و بیست یک میلادی بدترین سال از رهگذر بهداشتی برای افغانستان شناخته شد.

در این سال«۲۰۲۱» با قطع کمک های جهانی به بخش بهداشت افغانستان، نگرانی ها از بدتر شدن خدمات بهداشتی در این کشور افزایش یافتند.

چنان که نهاد های جهانی در این سال اعلام کردند که نظام بهداشتی افغانستان با فروپاشی کامل روبرو است ونیاز به توجه فوری جهانی دارد.

یونیسف، سازمان جهانی بهداشت ونهاد های دیگر جهانی پیوسته در این سال اعلام کردند که زمستان سختی در حال فرا رسیدن است اما مرکز های درمانی افغانستان با کمبود ابزارهای پزشکی و دارو رو برو استند.

از این میان یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که جنگ، گسترش ویروس کرونا وقطع نا گهانی کمک های مالی، نظام بهداشتی افغانستان را با خطر جدی فروپاشی روبرو کرده اند.

بشیر نورمل، معین پیشین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، در این باره گفت: «توجه جدی برای تجهیز شفاخانه‌ها و سیستم های که برای وقایع امراض است مبذول بدارند، در غیر آن فجاع‌های بیشتر انسانی را متاسفانه شاهد خواهد بودیم.»

در همین حال سازمان های جهانی اعلام کرده اند که نزدیک به سه میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه روبرو استند.

از سوی هم برخی از نهاد ها هشدار داده اند که احتمال دارد میزان مرگ ومیر مادران و نوزادان در سال آینده در افغانستان تا سی و سه درصد افزایش یابد و در آن صورت از هر صد هزار مادر، دو هزار تن آن در هنگام زایمان جان های شان را از دست خواهند داد.

نبیل فقیر یار، متخصص داخله، می گوید: «نظر به مراودت مسافرتی که بین کشورهای همجوار ما داریم و رفت آمدهای است که در آینده نه چندان دور خواهیم داشت.»

در این حالیست که افزون بر قطع کمک های جهانی، نظام بهداشتی افغانستان از گسترش ویروس کرونا نیز سخت آسیب دیده است، و اکنون که گونه های تازه ویروس کرونا «دلتا و اومیکرون» بیش از صد کشور جهان را درنوردیده اند پزشکان هشدار میدهند که رسیدن این گونه های تازه کرونا به افغانستان در نبود تدابیر بهداشتی خطرناک خواهد بود.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «۹۵% طبابت افغانستان مستقیما وابسته به کمک های خارجی بود و با آمدن امارت اسلامی افغانستان زمانی که کمک های خارجی بند شد، این طبیعی است که مشکلات پیدا شده است.»

قابل یادآوری است که در حال حاضر چندین مرکز درمانی به شمول ده شفاخانه ویژه کووید-۱۹  در کشور غیر فعال استند و از پرداخت نشدن تنخواه های کارمندان شمار زیادی از مرکز های بهداشتی فعال در سال ۲۰۲۱ نیز گزارش شده است

هم اکنون شش صد میلیون دالر از کمک های مربوط به بخش بهداشت افغانستان در بانک های جهانی مسدود است.

۲۰۲۱ بدترین سال از رهگذر بهداشتی برای افغانستان

در همین حال سازمان های جهانی اعلام کرده اند که نزدیک به سه میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه روبرو استند.

تصویر بندانگشتی

سال دو هزار و بیست یک میلادی بدترین سال از رهگذر بهداشتی برای افغانستان شناخته شد.

در این سال«۲۰۲۱» با قطع کمک های جهانی به بخش بهداشت افغانستان، نگرانی ها از بدتر شدن خدمات بهداشتی در این کشور افزایش یافتند.

چنان که نهاد های جهانی در این سال اعلام کردند که نظام بهداشتی افغانستان با فروپاشی کامل روبرو است ونیاز به توجه فوری جهانی دارد.

یونیسف، سازمان جهانی بهداشت ونهاد های دیگر جهانی پیوسته در این سال اعلام کردند که زمستان سختی در حال فرا رسیدن است اما مرکز های درمانی افغانستان با کمبود ابزارهای پزشکی و دارو رو برو استند.

از این میان یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که جنگ، گسترش ویروس کرونا وقطع نا گهانی کمک های مالی، نظام بهداشتی افغانستان را با خطر جدی فروپاشی روبرو کرده اند.

بشیر نورمل، معین پیشین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، در این باره گفت: «توجه جدی برای تجهیز شفاخانه‌ها و سیستم های که برای وقایع امراض است مبذول بدارند، در غیر آن فجاع‌های بیشتر انسانی را متاسفانه شاهد خواهد بودیم.»

در همین حال سازمان های جهانی اعلام کرده اند که نزدیک به سه میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه روبرو استند.

از سوی هم برخی از نهاد ها هشدار داده اند که احتمال دارد میزان مرگ ومیر مادران و نوزادان در سال آینده در افغانستان تا سی و سه درصد افزایش یابد و در آن صورت از هر صد هزار مادر، دو هزار تن آن در هنگام زایمان جان های شان را از دست خواهند داد.

نبیل فقیر یار، متخصص داخله، می گوید: «نظر به مراودت مسافرتی که بین کشورهای همجوار ما داریم و رفت آمدهای است که در آینده نه چندان دور خواهیم داشت.»

در این حالیست که افزون بر قطع کمک های جهانی، نظام بهداشتی افغانستان از گسترش ویروس کرونا نیز سخت آسیب دیده است، و اکنون که گونه های تازه ویروس کرونا «دلتا و اومیکرون» بیش از صد کشور جهان را درنوردیده اند پزشکان هشدار میدهند که رسیدن این گونه های تازه کرونا به افغانستان در نبود تدابیر بهداشتی خطرناک خواهد بود.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «۹۵% طبابت افغانستان مستقیما وابسته به کمک های خارجی بود و با آمدن امارت اسلامی افغانستان زمانی که کمک های خارجی بند شد، این طبیعی است که مشکلات پیدا شده است.»

قابل یادآوری است که در حال حاضر چندین مرکز درمانی به شمول ده شفاخانه ویژه کووید-۱۹  در کشور غیر فعال استند و از پرداخت نشدن تنخواه های کارمندان شمار زیادی از مرکز های بهداشتی فعال در سال ۲۰۲۱ نیز گزارش شده است

هم اکنون شش صد میلیون دالر از کمک های مربوط به بخش بهداشت افغانستان در بانک های جهانی مسدود است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره