Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی صندوق نجات کودکان از افزایش کودکانِ سوء تغذیه در افغانستان

صندوق نجات کودکان از افزایش روز افزون کودکان سوء تغذیه در افغانستان نگران است. مسوولان این نهاد میگویند که در یک سال پسین، هفت صد هزار کودک دیگر به شمار کودکان سوء تغذیه در افغانستان افزوده شده است.

در شرق افغانستان، در ولایت ننگرهار خانواده های کودکان سوء تغذيه میگویند که کودکان شان به علت های فقر، ناداری و دسترسی نداشتن به غذایی کافی به سوء تغذیه مبتلا شده اند.

شریفه، مادر کودک سوء تغذیه، گفت: «خوراک کافی نخورده، ما هم غذای درست نداریم. کودک ام از رشد پس افتاد و چندین بار است که وی را بستری می‌سازیم.»

صندوق نجات کودکان میگوید که در یک سال پسین کودکان سوء تغذیه از سه میلیون و دوصد هزار تن به سه میلیون و نه صد هزار کودک افزایش یافته اند.

محمدصدیق، مسول بخش کودکان شفاخانه میرویس، گفت: «درکل در این وقت که بیکاری زیاد شده و غریبی زیاد شده، مردم وظیفه‌های شان را از دست داده اند و بیکار اند، مردم غذای خوب برای خوردن ندارند.»

در همین حال، وزارت صحت عامه میگوید که اوضاع نابسامان سال های پسین در کشور اثر های بدی بر مردمان کشور به ویژه کودکان گذاشته است.

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه، گفت: «کوشش ما این است که نهاد های مثل سازمان بهداشت جهانی، برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان که پول را بنام مردم افغانستان از کشور های خارجی از کمک کننده‌ها دریافت می‌کنند، باید به شکل درست و مکمل مصرف شود.»

از سوی هم آمارهای رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهند که از نزدیک به سیزده میلیون کودک افغانستان، از هر سه کودک، دو کودک به کمک های بی درنگ نیاز دارند؛ در حالیکه این رقم در سال دوهزار و بیست میلادی به بیش از نه میلیون هفت صد هزار کودک می رسید.

نگرانی صندوق نجات کودکان از افزایش کودکانِ سوء تغذیه در افغانستان

در همین حال، وزارت صحت عامه میگوید که اوضاع نابسامان سال های پسین در کشور اثر های بدی بر مردمان کشور به ویژه کودکان گذاشته است.

تصویر بندانگشتی

صندوق نجات کودکان از افزایش روز افزون کودکان سوء تغذیه در افغانستان نگران است. مسوولان این نهاد میگویند که در یک سال پسین، هفت صد هزار کودک دیگر به شمار کودکان سوء تغذیه در افغانستان افزوده شده است.

در شرق افغانستان، در ولایت ننگرهار خانواده های کودکان سوء تغذيه میگویند که کودکان شان به علت های فقر، ناداری و دسترسی نداشتن به غذایی کافی به سوء تغذیه مبتلا شده اند.

شریفه، مادر کودک سوء تغذیه، گفت: «خوراک کافی نخورده، ما هم غذای درست نداریم. کودک ام از رشد پس افتاد و چندین بار است که وی را بستری می‌سازیم.»

صندوق نجات کودکان میگوید که در یک سال پسین کودکان سوء تغذیه از سه میلیون و دوصد هزار تن به سه میلیون و نه صد هزار کودک افزایش یافته اند.

محمدصدیق، مسول بخش کودکان شفاخانه میرویس، گفت: «درکل در این وقت که بیکاری زیاد شده و غریبی زیاد شده، مردم وظیفه‌های شان را از دست داده اند و بیکار اند، مردم غذای خوب برای خوردن ندارند.»

در همین حال، وزارت صحت عامه میگوید که اوضاع نابسامان سال های پسین در کشور اثر های بدی بر مردمان کشور به ویژه کودکان گذاشته است.

عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه، گفت: «کوشش ما این است که نهاد های مثل سازمان بهداشت جهانی، برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان که پول را بنام مردم افغانستان از کشور های خارجی از کمک کننده‌ها دریافت می‌کنند، باید به شکل درست و مکمل مصرف شود.»

از سوی هم آمارهای رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهند که از نزدیک به سیزده میلیون کودک افغانستان، از هر سه کودک، دو کودک به کمک های بی درنگ نیاز دارند؛ در حالیکه این رقم در سال دوهزار و بیست میلادی به بیش از نه میلیون هفت صد هزار کودک می رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره