Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته شدن بیش از ۴۴ مرکز درمان معتادان در کشور در ماه‌های پسین

بیش از ۴۴ مرکز درمان معتادان در کشور در ماه‌های پسین بسته شده اند. وزارت صحت عامه می‌گوید که این مرکزهای درمانی به علت قطع شدن کمک‌های جهانی و نیز نبود سازوبرگ های بهداشتی بسته شده اند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که از میان هشتاد و هشت مرکز که در این بخش فعال بود، نصف آن بسته شده اند.

آقای هژیر گفت: «دونر که در این بخش کار می‌کرد کمک‌های خود را قطع کرد و حالا از بودیجه ملی ۴۴ شفاخانه را در تمام کشور فعال نگهداشتیم. شانزده مرکز تنها در کابل بود که فعلا چهار مرکز آن فعال است.»

اشرف الدین که به مواد مخدر معتاد است، اکنون برای ترک آن کمر بسته و بیش از بیست روز می‌شود که در شفاخانه یک هزار بستر درمان معتادان بستری است.

اشرف الدین، معتاد به مواد مخدر، گفت:«می‌خواهم دوباره همانطوری که در گذشته در کنار خانواده بودم، همانطور باشم و از اعتیاد دور شوم.»

همانند اشرف الدین ده‌ها بیمار دیگر نیز سرنوشت مشابه او را دارند.

طاهر شاه، معتاد به مواد مخدر، گفت:«می‌خواهم زنده‌گیم خوب شود و صحتمند شوم، از مواد مخدر و استفاده آن چیزی جور نمی‌شود.»

در همین حال، احمد شاه، معتاد درمان شده، می‌گوید: «کشور ما که چند دهه جنگ را سپری کرده و از لحاظ روح و روان آسیب دیدیم. از سوی هم ناامنی فقر و بیکار در کشور.»

همزمان با این مسوولان در شفاخانه یک هزار بستر درمان معتادان از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد تا در بخش صحت به افغانستان کمک نماید.

عبدالناصر منقاد، رییس شفاخانه هزار بستر معتادان مواد مخدر، گفت: «از نهاد های جهانی می‌خواهیم که در راستا فعال نگهداشتن مرکز و تهیه دوا با ما همکاری کنند.»

و اما برای گردآوری معتادان به مواد مخدر از درون شهر چه گام های برداشته شده اند؟ عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «وزارت داخله در نظر دارد تا در آینده نزدیک بیست هزار معتاد را از سطح شهر جمع آوری و به شفاخانه ها راجع بسازد."
 
به گفته وزارت صحت عامه هم اکنون بیش از هژده هزار مرد و چهار هزار زن که به مواد مخدر معتاد استند، زیر درمان قرار دارند.

بسته شدن بیش از ۴۴ مرکز درمان معتادان در کشور در ماه‌های پسین

همزمان با این مسوولان در شفاخانه یک هزار بستر درمان معتادان از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد تا در بخش صحت به افغانستان کمک نماید.

تصویر بندانگشتی

بیش از ۴۴ مرکز درمان معتادان در کشور در ماه‌های پسین بسته شده اند. وزارت صحت عامه می‌گوید که این مرکزهای درمانی به علت قطع شدن کمک‌های جهانی و نیز نبود سازوبرگ های بهداشتی بسته شده اند.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که از میان هشتاد و هشت مرکز که در این بخش فعال بود، نصف آن بسته شده اند.

آقای هژیر گفت: «دونر که در این بخش کار می‌کرد کمک‌های خود را قطع کرد و حالا از بودیجه ملی ۴۴ شفاخانه را در تمام کشور فعال نگهداشتیم. شانزده مرکز تنها در کابل بود که فعلا چهار مرکز آن فعال است.»

اشرف الدین که به مواد مخدر معتاد است، اکنون برای ترک آن کمر بسته و بیش از بیست روز می‌شود که در شفاخانه یک هزار بستر درمان معتادان بستری است.

اشرف الدین، معتاد به مواد مخدر، گفت:«می‌خواهم دوباره همانطوری که در گذشته در کنار خانواده بودم، همانطور باشم و از اعتیاد دور شوم.»

همانند اشرف الدین ده‌ها بیمار دیگر نیز سرنوشت مشابه او را دارند.

طاهر شاه، معتاد به مواد مخدر، گفت:«می‌خواهم زنده‌گیم خوب شود و صحتمند شوم، از مواد مخدر و استفاده آن چیزی جور نمی‌شود.»

در همین حال، احمد شاه، معتاد درمان شده، می‌گوید: «کشور ما که چند دهه جنگ را سپری کرده و از لحاظ روح و روان آسیب دیدیم. از سوی هم ناامنی فقر و بیکار در کشور.»

همزمان با این مسوولان در شفاخانه یک هزار بستر درمان معتادان از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد تا در بخش صحت به افغانستان کمک نماید.

عبدالناصر منقاد، رییس شفاخانه هزار بستر معتادان مواد مخدر، گفت: «از نهاد های جهانی می‌خواهیم که در راستا فعال نگهداشتن مرکز و تهیه دوا با ما همکاری کنند.»

و اما برای گردآوری معتادان به مواد مخدر از درون شهر چه گام های برداشته شده اند؟ عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «وزارت داخله در نظر دارد تا در آینده نزدیک بیست هزار معتاد را از سطح شهر جمع آوری و به شفاخانه ها راجع بسازد."
 
به گفته وزارت صحت عامه هم اکنون بیش از هژده هزار مرد و چهار هزار زن که به مواد مخدر معتاد استند، زیر درمان قرار دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره