Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال شماری از زخمی‌های زمین‌لرزه به شفاخانه ۴۰۰ بستر در کابل

نزدیک به بیست تن از زخمیان رویداد زمین‌لرزه ولایت پکتیکا و خوست به شفاخانه چهارصد بستر وزارت دفاع در کابل انتقال یافته اند. 

مسوولان این شفاخانه وضعیت صحی زخمیان را قناعت بخش می‌دانند و می‌گویند که آنان در روزهای نزدیک از شفاخانه مرخص خواهند شد.

به گفته پزشکان، بیشتر زخمیان این رویداد، شکستگی و بیجاشده‌گی و یا قطع اعضا در بدن دارند.

صمیم منگل، جراح ارتوپیدی گفت: «ما فعلا در این شفاخانه چهارده مریض بستر داریم که میان آنها سیزده مریض مرد استند و یک مریض شان از خانم‌ها استند و در وارد دیگر بستر استند و از جمله سیزده مریض دو مریض وخیم استند که کسر حوصله نزد شان موجود است.»

مسوولان شفاخانه چهارصد بستر می‌افزایند که در حال حاضر تیم‌های صحی وزارت دفاع در محل رویداد استند و به زخمیان در شفاخانه نظامی گردیز رسیده‌گی می‌شود.

 محمد طاهر احرار، فرمانده شفاخانه چهار صد بستر گفت: «قول اردوی گردیز در آنجا مصروف است و معاون و رییس ارگان قول اردو آنجا مصروف اند. تیم صحی ما در دو جا مصروف استند، یکی در ولسوالی گیان و دیگر در ولسوالی برمل. ده تن از داکتران از شفاخانه چهار صد بستر آنجا رفته است.»

محمد جمال، هفتاد سال دارد و از کهن سال ترین زخمی‌های این شفاخانه است.

او از ولسوالی گیان پکتیکا است می‌گوید در هنگام زلزله سقف و دیوارهای خانه بر او فروریخته و از ناحیه لگن زخم برداشته است. به گفته او در این رویداد نه عضو خانواده اش را از دست داده است.

محمد جمال، زخمی رویداد گفت: «نه نفر از اعضای خانواده ام، دو نواسه ام و یک برادر زاده و چند تن دیگر از اعضای خانواده ام در اثر زلزله کشته شدند و چند تن دیگر زخمی شدند.»

مجیب که یک تن دیگر از زخمیان این رویداد طبیعی در ولسوالی گیان است می‌گوید که، در این رویداد دو پسر و دختر کاکایش را از دست داده است.

او گفت: «تمام خانه‌های گیان ویران شدند و فروریختند. بیشتر مردم در ولسوالی گیان کشته شدند، به صدها تن مردم در این ولسوالی کشته شدند و شماری مردم زخمی شدند.»

جمعه از زخمی‌های رویداد زلزله گفت: «وقتی زلزله رخ داد ما در زیر آوار شدیم. بیهوش شدم و به شفاخانه نظامی گردیز منتقل شدیم بعد از آن با چرخ بال من را به این شفاخانه منتقل کردند.»

در همین حال، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد یا یوناما دیروز اعلام کرد که در اثر زمین‌لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست ۸۰۰ تن جان باختند و بیش از هزار تن دیگر زخم برداشتند.

انتقال شماری از زخمی‌های زمین‌لرزه به شفاخانه ۴۰۰ بستر در کابل

در همین حال، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد یا یوناما دیروز اعلام کرد که در اثر زمین‌لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست ۸۰۰ تن جان باختند و بیش از هزار تن دیگر زخم برداشتند.

تصویر بندانگشتی

نزدیک به بیست تن از زخمیان رویداد زمین‌لرزه ولایت پکتیکا و خوست به شفاخانه چهارصد بستر وزارت دفاع در کابل انتقال یافته اند. 

مسوولان این شفاخانه وضعیت صحی زخمیان را قناعت بخش می‌دانند و می‌گویند که آنان در روزهای نزدیک از شفاخانه مرخص خواهند شد.

به گفته پزشکان، بیشتر زخمیان این رویداد، شکستگی و بیجاشده‌گی و یا قطع اعضا در بدن دارند.

صمیم منگل، جراح ارتوپیدی گفت: «ما فعلا در این شفاخانه چهارده مریض بستر داریم که میان آنها سیزده مریض مرد استند و یک مریض شان از خانم‌ها استند و در وارد دیگر بستر استند و از جمله سیزده مریض دو مریض وخیم استند که کسر حوصله نزد شان موجود است.»

مسوولان شفاخانه چهارصد بستر می‌افزایند که در حال حاضر تیم‌های صحی وزارت دفاع در محل رویداد استند و به زخمیان در شفاخانه نظامی گردیز رسیده‌گی می‌شود.

 محمد طاهر احرار، فرمانده شفاخانه چهار صد بستر گفت: «قول اردوی گردیز در آنجا مصروف است و معاون و رییس ارگان قول اردو آنجا مصروف اند. تیم صحی ما در دو جا مصروف استند، یکی در ولسوالی گیان و دیگر در ولسوالی برمل. ده تن از داکتران از شفاخانه چهار صد بستر آنجا رفته است.»

محمد جمال، هفتاد سال دارد و از کهن سال ترین زخمی‌های این شفاخانه است.

او از ولسوالی گیان پکتیکا است می‌گوید در هنگام زلزله سقف و دیوارهای خانه بر او فروریخته و از ناحیه لگن زخم برداشته است. به گفته او در این رویداد نه عضو خانواده اش را از دست داده است.

محمد جمال، زخمی رویداد گفت: «نه نفر از اعضای خانواده ام، دو نواسه ام و یک برادر زاده و چند تن دیگر از اعضای خانواده ام در اثر زلزله کشته شدند و چند تن دیگر زخمی شدند.»

مجیب که یک تن دیگر از زخمیان این رویداد طبیعی در ولسوالی گیان است می‌گوید که، در این رویداد دو پسر و دختر کاکایش را از دست داده است.

او گفت: «تمام خانه‌های گیان ویران شدند و فروریختند. بیشتر مردم در ولسوالی گیان کشته شدند، به صدها تن مردم در این ولسوالی کشته شدند و شماری مردم زخمی شدند.»

جمعه از زخمی‌های رویداد زلزله گفت: «وقتی زلزله رخ داد ما در زیر آوار شدیم. بیهوش شدم و به شفاخانه نظامی گردیز منتقل شدیم بعد از آن با چرخ بال من را به این شفاخانه منتقل کردند.»

در همین حال، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد یا یوناما دیروز اعلام کرد که در اثر زمین‌لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست ۸۰۰ تن جان باختند و بیش از هزار تن دیگر زخم برداشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره