Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک خانواده: نوزاد ما به علت بی‌پروایی پزشکان آسیب دیده است

یک خانواده در کابل ادعا می‌کند که نوزاد آنان به علت بی پروایی پزشکان زایشگاه رابعه بلخی در هنگام به دنیا آمدن آسیب دیده است.

این کودک عثمان نام دارد و سه ماه میشود که پاهایش در گچ استند و از شدت درد به خود می پیچد.

مادر عثمان، گفت:«من سه بار جیغ زدم که بیایید این مشکل است؛ کسی نیامد و وقتی طفل به دنیا آمد به زمین خورد و یک جیغ زد بعد طفل را که بلند کردن کبود گشته بود.»

این خانواده که در اوضاع بد اقتصادی به سر میبرد از مسوولان این زایشگاه میخواهد که در درمان این کودک با آنان همکاری نمایند.

مادر عثمان، می گوید:«درمان اش نمایندکه خوب شود؛طفل کلان کردن آسان نیست اگر آینده این طفلم خراب شود من چطور کنم.»

در همین حال پدر کلان، عثمان گفت:«یک غریب از کجا کند پول؛ ما در شفاخانه دولتی مراجعه می‌کنیم تا به مشکلات ما رسیده‌گی کنند اگر این طفل در آینده دیوانه و یا معیوب بار بیاید باز من چه کنم.»

اما مسولان این زایشگاه میگویند که این کودک به بیماری قبل از تولد مبتلا بوده است.

ذکیه عزیز، رییس شفاخانه رابعه بلخی، گفت:«تا جایی که ما بررسی کردیم این مشکل ولادی داشته یعنی این وقتی که تولد شد همان مشکل را داشته که دست و پاهای او کج بودند.»

در حال حاضر شش شفاخانه نسایی ولادی در کابل فعالیت دارند.

یک خانواده: نوزاد ما به علت بی‌پروایی پزشکان آسیب دیده است

این کودک عثمان نام دارد و سه ماه میشود که پاهایش در گچ استند و از شدت درد به خود می پیچد.

Thumbnail

یک خانواده در کابل ادعا می‌کند که نوزاد آنان به علت بی پروایی پزشکان زایشگاه رابعه بلخی در هنگام به دنیا آمدن آسیب دیده است.

این کودک عثمان نام دارد و سه ماه میشود که پاهایش در گچ استند و از شدت درد به خود می پیچد.

مادر عثمان، گفت:«من سه بار جیغ زدم که بیایید این مشکل است؛ کسی نیامد و وقتی طفل به دنیا آمد به زمین خورد و یک جیغ زد بعد طفل را که بلند کردن کبود گشته بود.»

این خانواده که در اوضاع بد اقتصادی به سر میبرد از مسوولان این زایشگاه میخواهد که در درمان این کودک با آنان همکاری نمایند.

مادر عثمان، می گوید:«درمان اش نمایندکه خوب شود؛طفل کلان کردن آسان نیست اگر آینده این طفلم خراب شود من چطور کنم.»

در همین حال پدر کلان، عثمان گفت:«یک غریب از کجا کند پول؛ ما در شفاخانه دولتی مراجعه می‌کنیم تا به مشکلات ما رسیده‌گی کنند اگر این طفل در آینده دیوانه و یا معیوب بار بیاید باز من چه کنم.»

اما مسولان این زایشگاه میگویند که این کودک به بیماری قبل از تولد مبتلا بوده است.

ذکیه عزیز، رییس شفاخانه رابعه بلخی، گفت:«تا جایی که ما بررسی کردیم این مشکل ولادی داشته یعنی این وقتی که تولد شد همان مشکل را داشته که دست و پاهای او کج بودند.»

در حال حاضر شش شفاخانه نسایی ولادی در کابل فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره