Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حضور پزشکان پاکستانی برای درمان بیماری‌های چشم در شفاخانه نور

مسوولان شفاخانه نور در کابل می‌گویند که یک گروه دوازده نفری پزشکان پاکستانی برای درمان بیماری‌های چشم به کابل آمده اند.

به گفته مسوولان، آنان قرار است ۵۰۰ بیمار را در یک دوره رایگان چهار روزه، درمان و یا در صورت نیاز عملیات کنند.

ظاهرگل ځدران، رییس شفاخانه نور در کابل، گفت: «این پزشکان در عموم ۱۲ نفر هستند. همه‌ی شان مسلکی هستند. اینها در چهار روز پنج صد عملیات چشم به طور رایگان خواهد کرد. در بین این عملیات‌ها، اکثریت شان عملیات‌های پیکو خواهد بود.»

بیمارانی که به شفاخانه نور برای درمان رایگان آمده اند، از این کار استقبال می‌کنند.

قدوس خان، باشنده ولایت خوست، می‌گوید: «تعدادی زیادی از مردم بخاطر فقر و بیچارگی از دید چشم شان محروم هستند و اینجا آمده اند تا درمان شوند.»

گل زمان، باشنده ولایت ننگرهار، در این باره گفت: «خدا کند که پزشکان خود ما این لیاقت را پیدا کنند و خدمت مردم را به شکل درست کنند و ما از احتیاجی کشورهای دیگر خلاص شویم.»

پشتون، باشنده ولایت کابل، چنین دیدگاه دارد: «بسیار خوش هستیم. از این شفاخانه خود ما، از داکتران پاکستانی، خانه‌های شان آباد.»

در همین حال، پزشکان پاکستانی می‌گویند که افزون بر عملیات بیماران، آموزش پزشکان افغان نیز جز برنامه‌های آنان است.

ناصر احمد، پزشک پاکستانی، گفت: «ما از پزشکان اینجا این توقع را داریم که زودتر آماده شوند و نزدیک خواهد بود که پزشکان اینجا عملیات‌های شبکه را به طور فردی هم انجام خواهند داد.»

متخصصان امراض چشم افغانستان می‌گویند که بسیاری از مردم در کشور به علت کهولت سن و برخی دیگر به علت آسیب‌های فزیکی بینایی شان را از دست می‌دهند.

حضور پزشکان پاکستانی برای درمان بیماری‌های چشم در شفاخانه نور

در همین حال، پزشکان پاکستانی می‌گویند که افزون بر عملیات بیماران، آموزش پزشکان افغان نیز جز برنامه‌های آنان است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه نور در کابل می‌گویند که یک گروه دوازده نفری پزشکان پاکستانی برای درمان بیماری‌های چشم به کابل آمده اند.

به گفته مسوولان، آنان قرار است ۵۰۰ بیمار را در یک دوره رایگان چهار روزه، درمان و یا در صورت نیاز عملیات کنند.

ظاهرگل ځدران، رییس شفاخانه نور در کابل، گفت: «این پزشکان در عموم ۱۲ نفر هستند. همه‌ی شان مسلکی هستند. اینها در چهار روز پنج صد عملیات چشم به طور رایگان خواهد کرد. در بین این عملیات‌ها، اکثریت شان عملیات‌های پیکو خواهد بود.»

بیمارانی که به شفاخانه نور برای درمان رایگان آمده اند، از این کار استقبال می‌کنند.

قدوس خان، باشنده ولایت خوست، می‌گوید: «تعدادی زیادی از مردم بخاطر فقر و بیچارگی از دید چشم شان محروم هستند و اینجا آمده اند تا درمان شوند.»

گل زمان، باشنده ولایت ننگرهار، در این باره گفت: «خدا کند که پزشکان خود ما این لیاقت را پیدا کنند و خدمت مردم را به شکل درست کنند و ما از احتیاجی کشورهای دیگر خلاص شویم.»

پشتون، باشنده ولایت کابل، چنین دیدگاه دارد: «بسیار خوش هستیم. از این شفاخانه خود ما، از داکتران پاکستانی، خانه‌های شان آباد.»

در همین حال، پزشکان پاکستانی می‌گویند که افزون بر عملیات بیماران، آموزش پزشکان افغان نیز جز برنامه‌های آنان است.

ناصر احمد، پزشک پاکستانی، گفت: «ما از پزشکان اینجا این توقع را داریم که زودتر آماده شوند و نزدیک خواهد بود که پزشکان اینجا عملیات‌های شبکه را به طور فردی هم انجام خواهند داد.»

متخصصان امراض چشم افغانستان می‌گویند که بسیاری از مردم در کشور به علت کهولت سن و برخی دیگر به علت آسیب‌های فزیکی بینایی شان را از دست می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره