Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بیماری کانگو پس از عید قربان در کابل

پزشکان در شفاخانه انتانی کابل با نگرانی از افزایش بیماری کانگو در یک ماه پسین در این شفاخانه، می‌گویند که ۳۲ بیمار مبتلا به تب کانگو پس از عید قربان در این شفاخانه بستر شده اند. 

فرید الله عمری، ترینر متخصص شفاخانه انتانی، گفت: هرچند واقعات ما دوباره در کنترول است، ولی این را گفته نمی‌توانیم، ممکن این گراف افزایش پیدا کند و در این تشویش هستیم که سه چند و چهار چند شود.

شفاخانه انتانی آمار مبتلاشده‌گان به کانگو در چهار ماه اول سال را همه‌گانی ساخته است. در این مدت، ۱۷۳ تن بستر شده اند که ۹۴ تن شان مثبت بوده است.

از این میان، ۱۹ تن جان باخته اند.

همزمان با این، آنانی که بسته‌گان شان به تب کانگو مبتلا استند، از کمبود خون در این شفاخانه شکایت می‌کنند.

رحم خدا، جوان بیست ساله، به بیماری کانگو مبتلا شده است و برای درمان به شفاخانه انتانی آمده است. او می‌گوید که کاروبار اش خرید و فروش حیوانات است.

رحم خدا به طلوع‌نیوز گفت: «خون ریزی و سرگیجی داشتم، خلاصه خیلی بیمار بودم.»

اجمل، بیمار دیگر، گفت: «وقتی ذبح کردن دست خود را زدم، کشتار خلاص شد رفتم خانه، ده بجه شب بود که وجودم سرد شد.»

احمد شاه که شاگرد قصاب است، گفت: «شب که خانه رفتم از بینیم خون آمده بود، مادرم گفت برویم شفاخانه.»

از اینکه کانگو بیماری تب خون دهنده است، بیماران به خون بیشتر نیاز پیدا می‌کنند. بیمارداران از عدم دسترسی فوری به خون برای تداوی بیماران شان شکایت دارند.

غلام داوود، مامای فرد بیمار، گفت: «خون سفید خود بانک ندارد که برای ما بدهد ما از مردم خون می‌گیرم از سر خورد خوب نخورد دوباره سرگردان هستیم.»

اسماعیل بیماردار، گفت: «خیلی به زحمت خون پیدا کردیم در لاسپیکر صدا کردیم که یک مریض جوان داریم یک کودک دارد از بهر خدا کمک کنید.»

برخی از پزشکان از بهر وقایه شهروندان از این بیماری توصیه‌های دارند.

محمد صادق نعیمی، متخصص امراض انتانی، گفت: «زمانی ذبح حیوانات از وسایل مهم وقایوی چون دستکش موزه و ماسک باید استفاده کنند.»

پزشکان دلیل افزایش این بیماری را عدم مراعات توصیه‌های وزارت صحت و پزشکان از سوی شهروندان به ویژه قصابان عنوان می‌کنند.

افزایش بیماری کانگو پس از عید قربان در کابل

از اینکه کانگو بیماری تب خون دهنده است، بیماران به خون بیشتر نیاز پیدا می‌کنند. بیمارداران از عدم دسترسی فوری به خون برای تداوی بیماران شان شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

پزشکان در شفاخانه انتانی کابل با نگرانی از افزایش بیماری کانگو در یک ماه پسین در این شفاخانه، می‌گویند که ۳۲ بیمار مبتلا به تب کانگو پس از عید قربان در این شفاخانه بستر شده اند. 

فرید الله عمری، ترینر متخصص شفاخانه انتانی، گفت: هرچند واقعات ما دوباره در کنترول است، ولی این را گفته نمی‌توانیم، ممکن این گراف افزایش پیدا کند و در این تشویش هستیم که سه چند و چهار چند شود.

شفاخانه انتانی آمار مبتلاشده‌گان به کانگو در چهار ماه اول سال را همه‌گانی ساخته است. در این مدت، ۱۷۳ تن بستر شده اند که ۹۴ تن شان مثبت بوده است.

از این میان، ۱۹ تن جان باخته اند.

همزمان با این، آنانی که بسته‌گان شان به تب کانگو مبتلا استند، از کمبود خون در این شفاخانه شکایت می‌کنند.

رحم خدا، جوان بیست ساله، به بیماری کانگو مبتلا شده است و برای درمان به شفاخانه انتانی آمده است. او می‌گوید که کاروبار اش خرید و فروش حیوانات است.

رحم خدا به طلوع‌نیوز گفت: «خون ریزی و سرگیجی داشتم، خلاصه خیلی بیمار بودم.»

اجمل، بیمار دیگر، گفت: «وقتی ذبح کردن دست خود را زدم، کشتار خلاص شد رفتم خانه، ده بجه شب بود که وجودم سرد شد.»

احمد شاه که شاگرد قصاب است، گفت: «شب که خانه رفتم از بینیم خون آمده بود، مادرم گفت برویم شفاخانه.»

از اینکه کانگو بیماری تب خون دهنده است، بیماران به خون بیشتر نیاز پیدا می‌کنند. بیمارداران از عدم دسترسی فوری به خون برای تداوی بیماران شان شکایت دارند.

غلام داوود، مامای فرد بیمار، گفت: «خون سفید خود بانک ندارد که برای ما بدهد ما از مردم خون می‌گیرم از سر خورد خوب نخورد دوباره سرگردان هستیم.»

اسماعیل بیماردار، گفت: «خیلی به زحمت خون پیدا کردیم در لاسپیکر صدا کردیم که یک مریض جوان داریم یک کودک دارد از بهر خدا کمک کنید.»

برخی از پزشکان از بهر وقایه شهروندان از این بیماری توصیه‌های دارند.

محمد صادق نعیمی، متخصص امراض انتانی، گفت: «زمانی ذبح حیوانات از وسایل مهم وقایوی چون دستکش موزه و ماسک باید استفاده کنند.»

پزشکان دلیل افزایش این بیماری را عدم مراعات توصیه‌های وزارت صحت و پزشکان از سوی شهروندان به ویژه قصابان عنوان می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره