Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان از نسخه‌های ناخوانا و رمزدار پزشکان

شماری از بیماران در پایتخت از پزشکانی که نسخه‌های رمزآلود و ناخوانا برای آنان می‌نویسند، شکایت دارند. 

شماری از دارو فروشان پایتخت می‌گویند که روزانه با نسخه‌های روبرو می‌شوند که نام داروها را نمی‌توانند تشخیص بدهند.

این دوا فروشان، پزشکانی را که نسخه‌های ناخوانا و رمزآلود می‌نویسند متهم می‌سازند که آنان این کار را در هماهنگی با دواخانه‌های مشخص انجام می‌دهند.

نور رحمن، دارو فروش، گفت: «مثلا نوشته می‌کنند که TG  و یا TP که هر جای بروید هیچ فارمسی آنرا اجرا کرده نمی‌تواند به جز از شفاخانه که شاید داکتر با آن ارتباط داشته باشد.»

طارق سادات، دارو فروش، گفت: «بعضی فابریکه‌ها به داکترها فیصدی می‌دهند وبعضی داکترها دوا خانه از خود شان می‌باشد.»

همزمان با این، شماری از بیمارداران می‌گویند که شماری از پزشکان نسخه‌های رمزآلود و ناخوانا می‌نویسند و آنان داروها را تنها از دواخانه‌هایی به دست آورده می‌توانند که نزدیک معاینه خانه آن پزشک استند.  

فراموز نظری، بیماردار، گفت: «در دیگر دواخانه‌ها می‌روم همین نسخه پیش می‌کنم آنها خط نسخه را خوانده نمی‌توانند و بلاخره به همین وادار می‌شویم که از دوا خانه که خودشان ادرس داده اند از همان جا دوا بگیریم.»

یارمحمد، بیمار دار، گفت: «نسخه که داکتر صاحب نوشته می‌کند بدون دواخانه خودشان دیگر هیچ داکتر و دواخانه فهمیده نمی‌توانند.» 

از سویی هم شورای طبی افغانستان می‌گوید با پزشکانی که چنین نسخه‌ها را می‌نویسند برخورد قانونی خواهد شد. 

احمد شاه شکوهمند، آمر دیپارتمنت تدوین ستندردهای مسلکی و اخلاقی طبی شورای طبی افغانستان، گفت: «براساس قانون شورای طبی صلاحیت دارد که اقدامات تادیبی را که در قانون مشخص شده است آنرا به مرسع اجرا بگذارند و داکتر را مجازات بکنند.»

شکایت شهروندان از نسخه‌های ناخوانا و رمزدار پزشکان

این دوا فروشان، پزشکانی را که نسخه‌های ناخوانا و رمزآلود می‌نویسند متهم می‌سازند که آنان این کار را در هماهنگی با دواخانه‌های مشخص انجام می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بیماران در پایتخت از پزشکانی که نسخه‌های رمزآلود و ناخوانا برای آنان می‌نویسند، شکایت دارند. 

شماری از دارو فروشان پایتخت می‌گویند که روزانه با نسخه‌های روبرو می‌شوند که نام داروها را نمی‌توانند تشخیص بدهند.

این دوا فروشان، پزشکانی را که نسخه‌های ناخوانا و رمزآلود می‌نویسند متهم می‌سازند که آنان این کار را در هماهنگی با دواخانه‌های مشخص انجام می‌دهند.

نور رحمن، دارو فروش، گفت: «مثلا نوشته می‌کنند که TG  و یا TP که هر جای بروید هیچ فارمسی آنرا اجرا کرده نمی‌تواند به جز از شفاخانه که شاید داکتر با آن ارتباط داشته باشد.»

طارق سادات، دارو فروش، گفت: «بعضی فابریکه‌ها به داکترها فیصدی می‌دهند وبعضی داکترها دوا خانه از خود شان می‌باشد.»

همزمان با این، شماری از بیمارداران می‌گویند که شماری از پزشکان نسخه‌های رمزآلود و ناخوانا می‌نویسند و آنان داروها را تنها از دواخانه‌هایی به دست آورده می‌توانند که نزدیک معاینه خانه آن پزشک استند.  

فراموز نظری، بیماردار، گفت: «در دیگر دواخانه‌ها می‌روم همین نسخه پیش می‌کنم آنها خط نسخه را خوانده نمی‌توانند و بلاخره به همین وادار می‌شویم که از دوا خانه که خودشان ادرس داده اند از همان جا دوا بگیریم.»

یارمحمد، بیمار دار، گفت: «نسخه که داکتر صاحب نوشته می‌کند بدون دواخانه خودشان دیگر هیچ داکتر و دواخانه فهمیده نمی‌توانند.» 

از سویی هم شورای طبی افغانستان می‌گوید با پزشکانی که چنین نسخه‌ها را می‌نویسند برخورد قانونی خواهد شد. 

احمد شاه شکوهمند، آمر دیپارتمنت تدوین ستندردهای مسلکی و اخلاقی طبی شورای طبی افغانستان، گفت: «براساس قانون شورای طبی صلاحیت دارد که اقدامات تادیبی را که در قانون مشخص شده است آنرا به مرسع اجرا بگذارند و داکتر را مجازات بکنند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره