Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی انجمن پزشکان نسایی ولادی از کمبود پزشکان زن در برخی از ولایت‌ها

انجمن پزشکان نسایی - ولادی کشور از کمبود پزشکان متخصص در بخش نسایی و ولادی در برخی از ولایت‌های کشور ابراز نگرانی کردند.

اعضای این انجمن در «سمپوزیم ارتقای ظرفیت» خواهان ایجاد فرصت‌های آموزشی برای پزشکان زن در بیرون از کشور نیز شدند.

مسوول انجمن پزشکان هدف برگزاری این گردهمایی را ارتقایی ظرفیت پزشکان زن و جلوگیری از مرگ و میر مادران و نوزادان می‌داند.

نجم السما شفاجو، رییس انجمن پزشکان نسایی و ولادی گفت: «چانس‌ها بسیار زیاد است برای زنان که روان شوند برای ارتقایی ظرفیت بخاطر فوق تخصص اما گفتن که سر سیستم محرم کار می‌کنیم که چطور ما همرای شما محرم روان کرده بتوانیم و فکر می‌کنم مشکلات خود را زیاد دارند مشکلات اقتصادی زیاد دارند وقت هم نمی‌شد که یک داکتر را با هزینه بسیار گزاف بیرون روان کنند.»

شینکی وردک، پزشک گفت: «مشکلات بسیار زیادی داریم در ولایت‌های ما داکتر صاحب‌های متخصص بسیار کم داریم، ما داکتر صاحب‌های را که واقعا می‌توانند داکترهای نو وارد ما را ترن بکنند بسیار کم داریم و همچنان جذب در بخش تخصص کم است. ما داکتر صاحب تازه وارد زیاد داریم اما از جمع تمام داکتر صاحب‌ها مثلا سال گذشته از بین ۱۹۰۰ داکتر ۳۰۰ چند داکتر را توانستیم در بخش تخصص جذب کنیم.»

فرزانه معارج، پزشک گفت: «امنیت شان تامین باشد آنها در ساحه که می‌خواهند کار کنند راحت باشند احساس ترس و احساس هراس نداشته باشند و بتوانند در آنجا فعالیت خود را کنند.»

از سویی هم، برخی از پزشکان که در سمپوزیم ارتقای ظرفیت شرکت کرده‌اند، برگزاری این چنین برنامه‌ها را می‌ستایند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا فرصت‌های بیشتر آموزشی را برای پزشکان به ویژه در بخش نسایی و ولادی فراهم کنند.
مریم معارج، پزشک گفت: «خودشان زمینه را مساعد بسازند که این قسم سیمنارها را برای داکتران جوان خصوصا از طبقه اناث برگزار کنند تا سطح آگاهی داکتران بلند بروند، وقتی که سطح آگاهی داکتران بلند برود اینها می‌توانند که مریض خود را خوب تداوی کنند.»

روبینه رحمان، اشتراک کننده و پزشک گفت: «زمینه‌ها را زیادتر بسازند به خصوص بر قشر اناث تا بتوانیم که اعتماد مردم را کسب کنیم و بورسیه‌های بیرونی داشته باشیم بخاطر ارتقایی ظرفیت و تعهد ما این است که دوباره برگردیم به وطن خدمت کنیم.»

رییس انجمن پزشکان افغانستان از نهادهای کمک کننده به ویژه سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد تا شفاخانه‌های معیاری را برای بخش نسایی و ولادی در کشور ایجاد کنند.

نگرانی انجمن پزشکان نسایی ولادی از کمبود پزشکان زن در برخی از ولایت‌ها

رییس انجمن پزشکان افغانستان از نهادهای کمک کننده به ویژه سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد تا شفاخانه‌های معیاری را برای بخش نسایی و ولادی در کشور ایجاد کنند.

تصویر بندانگشتی

انجمن پزشکان نسایی - ولادی کشور از کمبود پزشکان متخصص در بخش نسایی و ولادی در برخی از ولایت‌های کشور ابراز نگرانی کردند.

اعضای این انجمن در «سمپوزیم ارتقای ظرفیت» خواهان ایجاد فرصت‌های آموزشی برای پزشکان زن در بیرون از کشور نیز شدند.

مسوول انجمن پزشکان هدف برگزاری این گردهمایی را ارتقایی ظرفیت پزشکان زن و جلوگیری از مرگ و میر مادران و نوزادان می‌داند.

نجم السما شفاجو، رییس انجمن پزشکان نسایی و ولادی گفت: «چانس‌ها بسیار زیاد است برای زنان که روان شوند برای ارتقایی ظرفیت بخاطر فوق تخصص اما گفتن که سر سیستم محرم کار می‌کنیم که چطور ما همرای شما محرم روان کرده بتوانیم و فکر می‌کنم مشکلات خود را زیاد دارند مشکلات اقتصادی زیاد دارند وقت هم نمی‌شد که یک داکتر را با هزینه بسیار گزاف بیرون روان کنند.»

شینکی وردک، پزشک گفت: «مشکلات بسیار زیادی داریم در ولایت‌های ما داکتر صاحب‌های متخصص بسیار کم داریم، ما داکتر صاحب‌های را که واقعا می‌توانند داکترهای نو وارد ما را ترن بکنند بسیار کم داریم و همچنان جذب در بخش تخصص کم است. ما داکتر صاحب تازه وارد زیاد داریم اما از جمع تمام داکتر صاحب‌ها مثلا سال گذشته از بین ۱۹۰۰ داکتر ۳۰۰ چند داکتر را توانستیم در بخش تخصص جذب کنیم.»

فرزانه معارج، پزشک گفت: «امنیت شان تامین باشد آنها در ساحه که می‌خواهند کار کنند راحت باشند احساس ترس و احساس هراس نداشته باشند و بتوانند در آنجا فعالیت خود را کنند.»

از سویی هم، برخی از پزشکان که در سمپوزیم ارتقای ظرفیت شرکت کرده‌اند، برگزاری این چنین برنامه‌ها را می‌ستایند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا فرصت‌های بیشتر آموزشی را برای پزشکان به ویژه در بخش نسایی و ولادی فراهم کنند.
مریم معارج، پزشک گفت: «خودشان زمینه را مساعد بسازند که این قسم سیمنارها را برای داکتران جوان خصوصا از طبقه اناث برگزار کنند تا سطح آگاهی داکتران بلند بروند، وقتی که سطح آگاهی داکتران بلند برود اینها می‌توانند که مریض خود را خوب تداوی کنند.»

روبینه رحمان، اشتراک کننده و پزشک گفت: «زمینه‌ها را زیادتر بسازند به خصوص بر قشر اناث تا بتوانیم که اعتماد مردم را کسب کنیم و بورسیه‌های بیرونی داشته باشیم بخاطر ارتقایی ظرفیت و تعهد ما این است که دوباره برگردیم به وطن خدمت کنیم.»

رییس انجمن پزشکان افغانستان از نهادهای کمک کننده به ویژه سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد تا شفاخانه‌های معیاری را برای بخش نسایی و ولادی در کشور ایجاد کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره