Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خریداری امبولانس‌های جدید برای شفاخانه‌های کابل و ولایت‌ها

ریاست تدارکات اداره‌ امور ۱۲۵ امبولانس را که به تازگی از ازبیکستان خریداری شده، به وزارت صحت عامه تسلیم داد.

عبدالرحیم رحیمی، سرپرست ریاست تدارکات اداره‌ی امور، می‌گوید که این امبولانس‌ها با هزینه‌ی شش میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۲ دالر امریکایی خریداری شده‌اند.

آقای رحیمی در این باره گفت: «۱۲۵ عراده امبولانس از کشور ازبیکستان به ارزش شش میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۲ دالر امریکایی خریداری شد.»

نورالحق انور، رییس اداره امور، گفت: «در این بخش که بیشتر مظلوم هستند مریضان اند، شب مریض می‌شوند یا هم روز مریض می‌شوند یا وضعیت سرک‌ها خراب می‌باشد یا موتر پیدا نمی‌شود در خدمت این‌ها هستیم.»

به گفته این مقام امارت اسلامی، امبولانس‌های جدید به شفاخانه‌های دولتی کابل و ولایت‌ها که با کم‌بود امبولانس روبه‌رو هستند، توزیع خواهد شد.

وزارت صحت عامه می‌گوید که این امبولانس‌ها برای ارائه خدمات بهتر به بیماران، کمک خواهد کرد.

محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، گفت: «با وجود تحریم‌ها خود داکتر صاحبان می‌گویند، خدمت‌هایی‌ که در بیست سال گذشته نشده بود اکنون شده است.»

وزارت صحت عامه آمار می‌دهد که خریداری ۱۸۰ امبولانس قرارداد شده است و تا اکنون ۱۲۵ امبولانس به وزارت صحت عامه سپرده شد‌ه‌اند.

خریداری امبولانس‌های جدید برای شفاخانه‌های کابل و ولایت‌ها

وزارت صحت عامه می‌گوید که این امبولانس‌ها برای ارائه خدمات بهتر به بیماران، کمک خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

ریاست تدارکات اداره‌ امور ۱۲۵ امبولانس را که به تازگی از ازبیکستان خریداری شده، به وزارت صحت عامه تسلیم داد.

عبدالرحیم رحیمی، سرپرست ریاست تدارکات اداره‌ی امور، می‌گوید که این امبولانس‌ها با هزینه‌ی شش میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۲ دالر امریکایی خریداری شده‌اند.

آقای رحیمی در این باره گفت: «۱۲۵ عراده امبولانس از کشور ازبیکستان به ارزش شش میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۲ دالر امریکایی خریداری شد.»

نورالحق انور، رییس اداره امور، گفت: «در این بخش که بیشتر مظلوم هستند مریضان اند، شب مریض می‌شوند یا هم روز مریض می‌شوند یا وضعیت سرک‌ها خراب می‌باشد یا موتر پیدا نمی‌شود در خدمت این‌ها هستیم.»

به گفته این مقام امارت اسلامی، امبولانس‌های جدید به شفاخانه‌های دولتی کابل و ولایت‌ها که با کم‌بود امبولانس روبه‌رو هستند، توزیع خواهد شد.

وزارت صحت عامه می‌گوید که این امبولانس‌ها برای ارائه خدمات بهتر به بیماران، کمک خواهد کرد.

محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، گفت: «با وجود تحریم‌ها خود داکتر صاحبان می‌گویند، خدمت‌هایی‌ که در بیست سال گذشته نشده بود اکنون شده است.»

وزارت صحت عامه آمار می‌دهد که خریداری ۱۸۰ امبولانس قرارداد شده است و تا اکنون ۱۲۵ امبولانس به وزارت صحت عامه سپرده شد‌ه‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره