Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری آزمون رقابتی برای دست یافتن به کار در شفاخانه حوزه‌‎یی هرات

بیشتر از ۱۳۰۰ تن که بیشتر آنان دختران و زنان استند، برای راه یافتن به شفاخانه حوزه‌یی هرات در یک آزمون اشتراک کرده‌اند.

قرار است ۴۴ تن از اشتراک کنندگان وارد کار در این شفاخانه شوند.

بیشتر از ۷۰۰ تن از اشتراک کنندگان زنان و دختران قابله و پرستار استند و بیش از ۵۰۰ مرد نیز در یک آزمون جداگانه برای دست یافتن به کار در شفاخانه حوزه‌یی هرات، اشتراک کرده‌اند.

محمد آصف کبیر، معاون ریاست صحت عامه هرات، می‌گوید: «تعداد شارت لیست شدگان در این آزمون ۱۳۲۰ تن است که ۵۵ درصد آن خواهران ماست که در بست‌های قابله‌گی و نرسنگ شارت لیست شده و متباقی ۴۵ درصد اشتراک کنندگان آقایان استند.»

در همین حال، بانوان اشتراک کننده در این آزمون، خواهان فراهم شدن زمینه کار به زنان و دختران در کشور استند.

لیلی پویا، اشتراک کننده آزمون، به طلوع‌نیوز گفت: «امیدواریم که یک پروسه شفاب باشد کار و محیط کاری برای همه آماده باشد تا بتوانیم کار کنیم.»

سمیرا احراری، یک اشتراک کننده دیگر، می‌گوید: «امیدوارم هر کسی که لیاقت و استعداد دارد در این پروسه موفق شود.»

کمبود پزشک، پرستار و قابله در شفاخانه حوزه‌یی هرات در ماه‌های پسین از چالش‌های جدی در این مرکز بهداشتی گفته می‌شود. اکنون مسوولان این شفاخانه می‌گویند که با وارد شدن قابله‌ها و پرستارهای تازه، مشکل کمبود کارمند در این مرکز بهداشتی تا حدی برطرف خواهد شد.

جلیل احمد رسولی، رییس شفاخانه حوزه‌یی هرات، به طلوع‌نیوز گفت: «خدمات شفاخانه توسط استادان ما که به سویه پروفیسور استند به سطح حوزه ارایه می‌شود، خدمات شفاخانه تخصصی و فوق تخصصی است چون که مراجعین ما بیشتر است.»

در بیشتر از یک سال گذشته، شماری از پزشکان کشور را ترک کرده‌اند و کمبود پزشکان متخصص در شفاخانه هرات هنوزهم یک چالش جدی است؛ اما مسوولان در این شفاخانه می‌گویند که به زودی این مشکل برطرف خواهد شد.

برگزاری آزمون رقابتی برای دست یافتن به کار در شفاخانه حوزه‌‎یی هرات

در همین حال، بانوان اشتراک کننده در این آزمون، خواهان فراهم شدن زمینه کار به زنان و دختران در کشور استند.

تصویر بندانگشتی

بیشتر از ۱۳۰۰ تن که بیشتر آنان دختران و زنان استند، برای راه یافتن به شفاخانه حوزه‌یی هرات در یک آزمون اشتراک کرده‌اند.

قرار است ۴۴ تن از اشتراک کنندگان وارد کار در این شفاخانه شوند.

بیشتر از ۷۰۰ تن از اشتراک کنندگان زنان و دختران قابله و پرستار استند و بیش از ۵۰۰ مرد نیز در یک آزمون جداگانه برای دست یافتن به کار در شفاخانه حوزه‌یی هرات، اشتراک کرده‌اند.

محمد آصف کبیر، معاون ریاست صحت عامه هرات، می‌گوید: «تعداد شارت لیست شدگان در این آزمون ۱۳۲۰ تن است که ۵۵ درصد آن خواهران ماست که در بست‌های قابله‌گی و نرسنگ شارت لیست شده و متباقی ۴۵ درصد اشتراک کنندگان آقایان استند.»

در همین حال، بانوان اشتراک کننده در این آزمون، خواهان فراهم شدن زمینه کار به زنان و دختران در کشور استند.

لیلی پویا، اشتراک کننده آزمون، به طلوع‌نیوز گفت: «امیدواریم که یک پروسه شفاب باشد کار و محیط کاری برای همه آماده باشد تا بتوانیم کار کنیم.»

سمیرا احراری، یک اشتراک کننده دیگر، می‌گوید: «امیدوارم هر کسی که لیاقت و استعداد دارد در این پروسه موفق شود.»

کمبود پزشک، پرستار و قابله در شفاخانه حوزه‌یی هرات در ماه‌های پسین از چالش‌های جدی در این مرکز بهداشتی گفته می‌شود. اکنون مسوولان این شفاخانه می‌گویند که با وارد شدن قابله‌ها و پرستارهای تازه، مشکل کمبود کارمند در این مرکز بهداشتی تا حدی برطرف خواهد شد.

جلیل احمد رسولی، رییس شفاخانه حوزه‌یی هرات، به طلوع‌نیوز گفت: «خدمات شفاخانه توسط استادان ما که به سویه پروفیسور استند به سطح حوزه ارایه می‌شود، خدمات شفاخانه تخصصی و فوق تخصصی است چون که مراجعین ما بیشتر است.»

در بیشتر از یک سال گذشته، شماری از پزشکان کشور را ترک کرده‌اند و کمبود پزشکان متخصص در شفاخانه هرات هنوزهم یک چالش جدی است؛ اما مسوولان در این شفاخانه می‌گویند که به زودی این مشکل برطرف خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره