Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت برای سال ۲۰۲۳ به ۲.۵۴ میلیارد دالر نیاز دارد

سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که برای پشتیبانی از بخش بهداشت در پنجاه کشور به شمول افغانستان، به بیش از دو و نیم میلیارد دالر نیاز دارد.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت، در نشستی می‌گوید که کارمندان بهداشت در افغانستان، اتیوپیا، سومالیا، اوکراین، یمن و کشورهای دیگر به پشتیبانی مالی سازمان جهانی بهداشت وابسته هستند.

رییس سازمان جهانی بهداشت گفته است: «کارمندان بهداشت در افغانستان، اتیوپیا، سومالیا، اوکراین، یمن و کشورهای دیگر به پشتیبانی ما وابسته هستند ما تنها می‌توانیم این نیازهای فوری را با همکاری با یکدیگر یا همکاری با نهادهای کمک کننده، برطرف کنیم ما باید به آن‌ها کمک کنیم تا سیستم‌های صحی قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر را بازسازی کنند.»

مایکل رایان، مدیرعامل برنامه اضطرار سازمان جهانی بهداشت، گفته است: «ما به دو اعشاریه پنجاه و چهار میلیارد دالر برای حمایت از مردم در بیش از پنجاه کشور که در آن‌ها حادترین نیازهای صحی و بشردوستانه احساس می‌شود، نیاز داریم ما باید بتوانیم از پزشکان، پرستاران، کارمندان صحی، واکسیناتورها و برنامه‌های بهداشتی مختلف در بسیاری از این کشورها حمایت کنیم.»

همزمان با این، شماری از شهروندان کشور به علت کمبود خدمات بهداشتی، بیماران شان را از روستاها به کابل انتقال می‌دهند.

فاطمه می‌گوید که دخترش، زهرا، را از ولسوالی دوشی ولایت بغلان به شفاخانه صحت طفل در کابل، آورده است.

فاطمه به طلوع‌نیوز گفت: «یک شب بستر ماند باز داکترهایش گفت علاج‌‌اش نمی‌شود خدمات صحیح نیست ببرید کابل. باز یک موتر ۶۰۰۰ روپیه دربست گرفتیم همرای یک بالون اکسیجن ۱۰۰۰ روپیه گرفته تا این‌جا آوردیم.»

شمار دیگر از شهروندان کشور نیز از کمبود خدمات بهداشتی در شماری از ولایت‌ها شکایت دارند.

خیل محمد، باشنده بگرام، گفت: «شفاخانه بگرام مجهز شود امکانا‌تش زیاد شود که مردم مریض‌ها از بگرام دیگر به این‌جا نیاورند.»

همزمان با این، شماری از پزشکان این شفاخانه می‌گویند که از بهر کمبود شفاخانه‌های معیاری در شماری از ولایت‌ها، شمار بیماران این شفاخانه افزایش یافته است.

امیر حامد جیلانی، پزشک، گفت: «ما چهار مریض در یک اتاق باید داشته باشیم در حالی‌که ما در یک چپرکت چهار مریض داریم.»

در حال حاضر، بیشترین شفاخانه‌های کشور از سوی کمیته جهانی صلیب سرخ، سازمان جهانی بهداشت و نهادهای کمک کننده دیگر تمویل می‌شوند.

سازمان جهانی بهداشت برای سال ۲۰۲۳ به ۲.۵۴ میلیارد دالر نیاز دارد

همزمان با این، شماری از شهروندان کشور به علت کمبود خدمات بهداشتی، بیماران شان را از روستاها به کابل انتقال می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که برای پشتیبانی از بخش بهداشت در پنجاه کشور به شمول افغانستان، به بیش از دو و نیم میلیارد دالر نیاز دارد.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت، در نشستی می‌گوید که کارمندان بهداشت در افغانستان، اتیوپیا، سومالیا، اوکراین، یمن و کشورهای دیگر به پشتیبانی مالی سازمان جهانی بهداشت وابسته هستند.

رییس سازمان جهانی بهداشت گفته است: «کارمندان بهداشت در افغانستان، اتیوپیا، سومالیا، اوکراین، یمن و کشورهای دیگر به پشتیبانی ما وابسته هستند ما تنها می‌توانیم این نیازهای فوری را با همکاری با یکدیگر یا همکاری با نهادهای کمک کننده، برطرف کنیم ما باید به آن‌ها کمک کنیم تا سیستم‌های صحی قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر را بازسازی کنند.»

مایکل رایان، مدیرعامل برنامه اضطرار سازمان جهانی بهداشت، گفته است: «ما به دو اعشاریه پنجاه و چهار میلیارد دالر برای حمایت از مردم در بیش از پنجاه کشور که در آن‌ها حادترین نیازهای صحی و بشردوستانه احساس می‌شود، نیاز داریم ما باید بتوانیم از پزشکان، پرستاران، کارمندان صحی، واکسیناتورها و برنامه‌های بهداشتی مختلف در بسیاری از این کشورها حمایت کنیم.»

همزمان با این، شماری از شهروندان کشور به علت کمبود خدمات بهداشتی، بیماران شان را از روستاها به کابل انتقال می‌دهند.

فاطمه می‌گوید که دخترش، زهرا، را از ولسوالی دوشی ولایت بغلان به شفاخانه صحت طفل در کابل، آورده است.

فاطمه به طلوع‌نیوز گفت: «یک شب بستر ماند باز داکترهایش گفت علاج‌‌اش نمی‌شود خدمات صحیح نیست ببرید کابل. باز یک موتر ۶۰۰۰ روپیه دربست گرفتیم همرای یک بالون اکسیجن ۱۰۰۰ روپیه گرفته تا این‌جا آوردیم.»

شمار دیگر از شهروندان کشور نیز از کمبود خدمات بهداشتی در شماری از ولایت‌ها شکایت دارند.

خیل محمد، باشنده بگرام، گفت: «شفاخانه بگرام مجهز شود امکانا‌تش زیاد شود که مردم مریض‌ها از بگرام دیگر به این‌جا نیاورند.»

همزمان با این، شماری از پزشکان این شفاخانه می‌گویند که از بهر کمبود شفاخانه‌های معیاری در شماری از ولایت‌ها، شمار بیماران این شفاخانه افزایش یافته است.

امیر حامد جیلانی، پزشک، گفت: «ما چهار مریض در یک اتاق باید داشته باشیم در حالی‌که ما در یک چپرکت چهار مریض داریم.»

در حال حاضر، بیشترین شفاخانه‌های کشور از سوی کمیته جهانی صلیب سرخ، سازمان جهانی بهداشت و نهادهای کمک کننده دیگر تمویل می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره