Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از کم‌بود پزشک و امکانات بهداشتی در شفاخانه‌های دولتی

شماری از مسوولان شفاخانه‌های دولتی می‌گویند که با کم‌بود پزشک متخصص و‌ ابزار‌های بهداشتی روبه‌رو استند.

محمد اقبال صادق، معاون شفاخانه صحت طفل، می‌گوید که این شفاخانه در بخش‌ عاجل با کم‌بود بستر روبه‌رو است.

آقای صادق گفت: «برای معاینات به ماشینری ضرورت است که در داخل شفاخانه وجود ندارد مانند ام آر آی ضرورت داریم اما این خدمات در شفاخانه ما نیست و یک مشکل ما که است این است که تعداد مریض‌های ما زیاد است.»

شگوفه دو ساله از چندی به بیماری سرخکان دچار شده است و اکنون در بخش مراقبت‌ ویژه شفاخانه صحت طفل بستری است.

دولت حسین افضلی، پزشک، گفت: «تقریباً ۵ روز در آن‌جا مراقبت‌های ویژه از طرف متخصصین ما می‌شود و بعد از ۵ روز وضعیت‌اش کمی فرق می‌کند به اینجا در اتاق مراقبت‌های جدی انتقال می‌دهند.»

در بخش عاجل این شفاخانه تنها ده بستر وجود دارد و کم‌بود بستر سبب شده تا شماری از بیماران از خدمات عاجل و ویژه بی‌بهره بمانند.

عبدالخالق الیاس، پزشک، گفت: «مریض‌ها به حالت وخیم و خراب برای ما می‌آیند روزانه ما ۱۰ بستر برای مریض داریم و ۱۰ بستر ما همه‌اش پر است چون مریض‌های وخیم شفاخانه ما زیاد است هنوز هم به این مریض‌ها رسیدگی کرده نمی‌تواند.»

از سویی‌هم، شماری از بیمارداران از کم‌بود دوا در شفاخانه‌های دولتی شکایت می‌کنند.

شاه حسین بیمار دار، گفت: «دخترکم مریض بود پیش داکتر بردم داکتر نسخه را نوشته کرد که اصلاً به او دوا وجود ندارد هیچ به او مریضی دوا اصلاً نیست.»

اما وزارت صحت عامه می‌گوید که تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت‌های بشری و فنی در شفاخانه‌ها ادامه دارند.

شرأفت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «در طول یک سال گذشته از سوی وزارت صحت عامه در تمام بخش‌های مثل تشخیصیه و معالجوی کار شده که در بخش تشخیصیه ماشین‌های که پیش از این نبود آورده شده است و همچنان در بخش الکتراسکوپ سیرجری که قبلا در شفاخانه‌های دولتی نبود در شفاخانه ‌استقلال و ابن سینا فعال شده است.»

پیش از این، وزارت صحت عامه آمار داده است که در حال حاضر بیش از یکصد هزار پزشک در بخش بهداشت افغانستان مشغول کار‌اند که ۳۰ درصد آنان را زنان تشکل می‌دهد.

انتقادها از کم‌بود پزشک و امکانات بهداشتی در شفاخانه‌های دولتی

در بخش عاجل این شفاخانه تنها ده بستر وجود دارد و کم‌بود بستر سبب شده تا شماری از بیماران از خدمات عاجل و ویژه بی‌بهره بمانند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مسوولان شفاخانه‌های دولتی می‌گویند که با کم‌بود پزشک متخصص و‌ ابزار‌های بهداشتی روبه‌رو استند.

محمد اقبال صادق، معاون شفاخانه صحت طفل، می‌گوید که این شفاخانه در بخش‌ عاجل با کم‌بود بستر روبه‌رو است.

آقای صادق گفت: «برای معاینات به ماشینری ضرورت است که در داخل شفاخانه وجود ندارد مانند ام آر آی ضرورت داریم اما این خدمات در شفاخانه ما نیست و یک مشکل ما که است این است که تعداد مریض‌های ما زیاد است.»

شگوفه دو ساله از چندی به بیماری سرخکان دچار شده است و اکنون در بخش مراقبت‌ ویژه شفاخانه صحت طفل بستری است.

دولت حسین افضلی، پزشک، گفت: «تقریباً ۵ روز در آن‌جا مراقبت‌های ویژه از طرف متخصصین ما می‌شود و بعد از ۵ روز وضعیت‌اش کمی فرق می‌کند به اینجا در اتاق مراقبت‌های جدی انتقال می‌دهند.»

در بخش عاجل این شفاخانه تنها ده بستر وجود دارد و کم‌بود بستر سبب شده تا شماری از بیماران از خدمات عاجل و ویژه بی‌بهره بمانند.

عبدالخالق الیاس، پزشک، گفت: «مریض‌ها به حالت وخیم و خراب برای ما می‌آیند روزانه ما ۱۰ بستر برای مریض داریم و ۱۰ بستر ما همه‌اش پر است چون مریض‌های وخیم شفاخانه ما زیاد است هنوز هم به این مریض‌ها رسیدگی کرده نمی‌تواند.»

از سویی‌هم، شماری از بیمارداران از کم‌بود دوا در شفاخانه‌های دولتی شکایت می‌کنند.

شاه حسین بیمار دار، گفت: «دخترکم مریض بود پیش داکتر بردم داکتر نسخه را نوشته کرد که اصلاً به او دوا وجود ندارد هیچ به او مریضی دوا اصلاً نیست.»

اما وزارت صحت عامه می‌گوید که تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت‌های بشری و فنی در شفاخانه‌ها ادامه دارند.

شرأفت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «در طول یک سال گذشته از سوی وزارت صحت عامه در تمام بخش‌های مثل تشخیصیه و معالجوی کار شده که در بخش تشخیصیه ماشین‌های که پیش از این نبود آورده شده است و همچنان در بخش الکتراسکوپ سیرجری که قبلا در شفاخانه‌های دولتی نبود در شفاخانه ‌استقلال و ابن سینا فعال شده است.»

پیش از این، وزارت صحت عامه آمار داده است که در حال حاضر بیش از یکصد هزار پزشک در بخش بهداشت افغانستان مشغول کار‌اند که ۳۰ درصد آنان را زنان تشکل می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره