Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت صحت از تهران خواستار همکاری شد

سرپرست وزارت صحت عامه با اشتراک در نشست "جی‌۵" از تهران خواسته است تا در بلند بردن ظرفیت پزشکان، افغانستان را کمک کند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که افغانستان در بخش بلند بردن ظرفیت پزشکان در بخش درمان بیماری‌های سرطان بیش‌تر نیاز دارد.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه به هدف شرکت در نشست "جی‌۵" به ایران سفر کرده است.

شرافت زمان امرخیل در باره این نشست گفت: «در افغانستان در بخش تشخیص و تداوی، در ساحات سفید مرکزهای درمانی ایجاد شود و برای ارتقای ظرفیت داکتران افغان زمینه‌سازی شود.»

در همین حال، برخی از پزشکان می‌گویند که زمینه‌های بلند بردن ظرفیت پزشکان به ویژه پزشکان زن باید در داخل کشور فراهم شود.

سید عبدالله احمدی، رییس پیشین شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان، می‌گوید: «سرپرست وزارت صحت عامه بتواند که الهامی را از کشوری مثل ایران بیگیرد و برگردد یک سیستم خوبی را برای خانم‌ها ایجاد بکند که سطح ظرفیت آن‌ها در داخل کشور بلند برود.»

امید، پزشک، می‌گوید: «متخصصین ما توسط بورسیه‌ها توسط برنامه‌های آموزشی روانه کشور ایران شود و یا متخصصین ایران دعوت شوند تا ترینگ‌های را در داخل کشور برای متخصصین هر بخش ما داشته باشد.»

کشورهای ایران، عراق، پاکستان، افغانستان و سازمان جهانی بهداشت در نشست "جی‌۵" شرکت کرده‌اند و هدف این نشست، توسعه همکاری‌های بهداشتی میان این کشورها است.

سرپرست وزارت صحت از تهران خواستار همکاری شد

در همین حال، برخی از پزشکان می‌گویند که زمینه‌های بلند بردن ظرفیت پزشکان به ویژه پزشکان زن باید در داخل کشور فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت صحت عامه با اشتراک در نشست "جی‌۵" از تهران خواسته است تا در بلند بردن ظرفیت پزشکان، افغانستان را کمک کند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که افغانستان در بخش بلند بردن ظرفیت پزشکان در بخش درمان بیماری‌های سرطان بیش‌تر نیاز دارد.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه به هدف شرکت در نشست "جی‌۵" به ایران سفر کرده است.

شرافت زمان امرخیل در باره این نشست گفت: «در افغانستان در بخش تشخیص و تداوی، در ساحات سفید مرکزهای درمانی ایجاد شود و برای ارتقای ظرفیت داکتران افغان زمینه‌سازی شود.»

در همین حال، برخی از پزشکان می‌گویند که زمینه‌های بلند بردن ظرفیت پزشکان به ویژه پزشکان زن باید در داخل کشور فراهم شود.

سید عبدالله احمدی، رییس پیشین شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان، می‌گوید: «سرپرست وزارت صحت عامه بتواند که الهامی را از کشوری مثل ایران بیگیرد و برگردد یک سیستم خوبی را برای خانم‌ها ایجاد بکند که سطح ظرفیت آن‌ها در داخل کشور بلند برود.»

امید، پزشک، می‌گوید: «متخصصین ما توسط بورسیه‌ها توسط برنامه‌های آموزشی روانه کشور ایران شود و یا متخصصین ایران دعوت شوند تا ترینگ‌های را در داخل کشور برای متخصصین هر بخش ما داشته باشد.»

کشورهای ایران، عراق، پاکستان، افغانستان و سازمان جهانی بهداشت در نشست "جی‌۵" شرکت کرده‌اند و هدف این نشست، توسعه همکاری‌های بهداشتی میان این کشورها است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره