Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش گشت و گذار مردم در کابل هم‎زمان با منع رفت و آمد

وزارت صحت عامه هشدار داده‎است که مردم باید برای مبتلا نشدن به ویروس کرونا، درخانه‌های شان بمانند، اما ظاهرأ مردم این هشدار را، جدی نمی‎دانند.

حدود سه هفته پیش، حکومت از بهر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور، منع رفت و آمد را در شهر کابل و شماری دیگر از ولایت‌ها، اعلام کرد.

محمد صمیم، یک باشندۀ شهر کابل دراین باره گفت: "یکی مشکلات فقر است و مردم از بیچاره‌گی بیرون می‌شوند و مجبور هستند یک لقمه نان ببرند."

سمیر احمد، باشندۀ دیگر کابل گفت: "تعدادی از مردم از مجبوری بیرون می‎شوند، یک تعداد را که پرسان کنید، می‌گویند برای خوردن چیزی نداریم و مجبور هستم که کار کنم و به همین خاطر برای کار وغریبی بیرون می‎شوند تا باشد پول یک لقمه نان را پیدا کنند."

شماری از باشنده‌گان کابل همچنان می‌گویند که به علت ناداری و پیدا کردن لقمۀ نانی برای فرزندان شان، از خانه بیرون شده‌اند.

هاروان، باشندۀ کابل گفت: "مجبوری است، سخت است چیزی نداریم و به‌خاطر پیدا کردن یک لقمه نان بیرون می‌شویم و کسانی که روزگار شان خوب است، آنها در خانه هستند."

شماری از مردم از حکومت نیز می‎خواهند تا با خانواده‌های نادار، کمک کنند.

روزینا، باشندۀ کابل گفت: "از حکومت یک خواهش دارم که با بیوه و بی‌چاره، کمک کنند."

وزارت صحت عامه هشدار داده‎است که شمار رویدادهای مثبت درکشور روبه افزایش است و یگانه راه برای مبارزه با این ویروس، ماندن مردم درخانه‌های شان و رعایت بهداشتی است.

افزایش گشت و گذار مردم در کابل هم‎زمان با منع رفت و آمد

در روزهای اخیر، گشت و گذارهای مردم دربخش‎های گونه‎گون پایتخت، بیشتر شده‌است.

Thumbnail

وزارت صحت عامه هشدار داده‎است که مردم باید برای مبتلا نشدن به ویروس کرونا، درخانه‌های شان بمانند، اما ظاهرأ مردم این هشدار را، جدی نمی‎دانند.

حدود سه هفته پیش، حکومت از بهر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور، منع رفت و آمد را در شهر کابل و شماری دیگر از ولایت‌ها، اعلام کرد.

محمد صمیم، یک باشندۀ شهر کابل دراین باره گفت: "یکی مشکلات فقر است و مردم از بیچاره‌گی بیرون می‌شوند و مجبور هستند یک لقمه نان ببرند."

سمیر احمد، باشندۀ دیگر کابل گفت: "تعدادی از مردم از مجبوری بیرون می‎شوند، یک تعداد را که پرسان کنید، می‌گویند برای خوردن چیزی نداریم و مجبور هستم که کار کنم و به همین خاطر برای کار وغریبی بیرون می‎شوند تا باشد پول یک لقمه نان را پیدا کنند."

شماری از باشنده‌گان کابل همچنان می‌گویند که به علت ناداری و پیدا کردن لقمۀ نانی برای فرزندان شان، از خانه بیرون شده‌اند.

هاروان، باشندۀ کابل گفت: "مجبوری است، سخت است چیزی نداریم و به‌خاطر پیدا کردن یک لقمه نان بیرون می‌شویم و کسانی که روزگار شان خوب است، آنها در خانه هستند."

شماری از مردم از حکومت نیز می‎خواهند تا با خانواده‌های نادار، کمک کنند.

روزینا، باشندۀ کابل گفت: "از حکومت یک خواهش دارم که با بیوه و بی‌چاره، کمک کنند."

وزارت صحت عامه هشدار داده‎است که شمار رویدادهای مثبت درکشور روبه افزایش است و یگانه راه برای مبارزه با این ویروس، ماندن مردم درخانه‌های شان و رعایت بهداشتی است.

هم‌رسانی کنید