Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد کارمندان بهداشتی بلخ از تغییر در مدیریت شفاخانه کوویدنزده

بیش از پنجاه کارمند بهداشتی شفاخانه کووید نزده در مزارشریف می‌گویند که با سپردن مدیریت این شفاخانه به یک نهاد خصوصی، بی‌سرنوشت شده‌اند. 

آنان می‌گویند که در شرایط دشواری در این شفاخانه کار کرده‌اند اما اکنون بی‌آنکه قرارداد شان پایان یابد و تنخواه‌شان پرداخت شود، از کار برکنار شده‌اند. 
امید، یک تن از این معترضان که در بخش اداری شفاخانه کووید نزده مزارشریف نزدیک به سه ماه کار کرده‌است، می‌گوید: «کسی در این شفاخانه حاضر نبود که خدمت کند ما آمدیم خدمت کردیم اما حالا بی‌سرنوشت شدیم.»

شاه‌پری، که هم‌چون پزشک در شفاخانه کووید نزده مزارشریف کار کرده، گفت: «هشت تا نه ساعت در وارد کووید نزده کار می‌کردیم حالا ما چهار نفر کسی را نداشتیم، واسطه نداشتیم ما برآمدیم دیگرا استخدام شدند.»

اعتراض کننده گان می‌گویند که در اوضاع دشوار در این شفاخانه کار کردند و اکنون بی سرنوشت شده اند. 

طاهر، کارمند این شفاخانه که در بخش شست‌وشوی جان‌باخته‌گان کووید نزده کار کرده، می‌گوید: «روزی که در این بخش صحت‌عامه امدم مرا وقتی که استخدام کردند گفتند هر میتی ده‌هزار افغانی برای تو پرداخت می‌کنیم و معاش گرفته‌گی من ۲۳۶۰۰ افغانی است من تا حال ۱۵۰ نفر را صندوق کرده‌ام.»

اعتراض کننده گان می‌گویند که بر بنیاد برنامه رقابت آزاد به شفاخانه کووید نزده مزارشریف استخدام شدند و نزدیک به سه ماه کار کرده‌اند اما حالا کسانی دیگری به جای آنان استخدام شده‌اند .

عصمت‌الله دولت‌زی، در این باره گفت: «حالی ما اینقدر خدمت که کردیم، ریسک بلند را قبول کردیم، خود را مصاب ساختیم، فامیل خود را مصاب ساختیم، چرا حالا ما کشیده می‌شویم.»

در این میان، نظام الدین جلیل، سرپرست ریاست صحت‌عامه بلخ می‌گوید که مدیریت شفاخانه کووید نزده مزارشریف به یک نهاد غیر دولتی سپرده شده‌است و ساختار این شفاخانه کوچک تر شده است.

او گفت: «ما در گذشته شکایات بیشتر داشتیم از ارائه خدمات در شفاخانه کووید نزده در سطوح مختلف و این برنامه (سپردن مدیریت شفاخانه به نهاد غیر دولتی) بر اساس این گرفته شده که ما کیفیت خدمات را بهبود ببخشیم.»

در شفاخانه دو صد بستر کووید نزده مزارشریف ۱۲۱ تن کار می‌کردند، اما اکنون که مدیریت آن به یک نهاد غیر دولتی سپرده شده است به پنجاه بستر کاهش یافته‌است و پنجاه و یک کارمند آن، برکنار شده اند.

انتقاد کارمندان بهداشتی بلخ از تغییر در مدیریت شفاخانه کوویدنزده

سرپرست ریاست صحت‌عامه بلخ می‌گوید که مدیریت شفاخانه کووید نزده مزارشریف به یک نهاد غیر دولتی سپرده شده‌است.

Thumbnail

بیش از پنجاه کارمند بهداشتی شفاخانه کووید نزده در مزارشریف می‌گویند که با سپردن مدیریت این شفاخانه به یک نهاد خصوصی، بی‌سرنوشت شده‌اند. 

آنان می‌گویند که در شرایط دشواری در این شفاخانه کار کرده‌اند اما اکنون بی‌آنکه قرارداد شان پایان یابد و تنخواه‌شان پرداخت شود، از کار برکنار شده‌اند. 
امید، یک تن از این معترضان که در بخش اداری شفاخانه کووید نزده مزارشریف نزدیک به سه ماه کار کرده‌است، می‌گوید: «کسی در این شفاخانه حاضر نبود که خدمت کند ما آمدیم خدمت کردیم اما حالا بی‌سرنوشت شدیم.»

شاه‌پری، که هم‌چون پزشک در شفاخانه کووید نزده مزارشریف کار کرده، گفت: «هشت تا نه ساعت در وارد کووید نزده کار می‌کردیم حالا ما چهار نفر کسی را نداشتیم، واسطه نداشتیم ما برآمدیم دیگرا استخدام شدند.»

اعتراض کننده گان می‌گویند که در اوضاع دشوار در این شفاخانه کار کردند و اکنون بی سرنوشت شده اند. 

طاهر، کارمند این شفاخانه که در بخش شست‌وشوی جان‌باخته‌گان کووید نزده کار کرده، می‌گوید: «روزی که در این بخش صحت‌عامه امدم مرا وقتی که استخدام کردند گفتند هر میتی ده‌هزار افغانی برای تو پرداخت می‌کنیم و معاش گرفته‌گی من ۲۳۶۰۰ افغانی است من تا حال ۱۵۰ نفر را صندوق کرده‌ام.»

اعتراض کننده گان می‌گویند که بر بنیاد برنامه رقابت آزاد به شفاخانه کووید نزده مزارشریف استخدام شدند و نزدیک به سه ماه کار کرده‌اند اما حالا کسانی دیگری به جای آنان استخدام شده‌اند .

عصمت‌الله دولت‌زی، در این باره گفت: «حالی ما اینقدر خدمت که کردیم، ریسک بلند را قبول کردیم، خود را مصاب ساختیم، فامیل خود را مصاب ساختیم، چرا حالا ما کشیده می‌شویم.»

در این میان، نظام الدین جلیل، سرپرست ریاست صحت‌عامه بلخ می‌گوید که مدیریت شفاخانه کووید نزده مزارشریف به یک نهاد غیر دولتی سپرده شده‌است و ساختار این شفاخانه کوچک تر شده است.

او گفت: «ما در گذشته شکایات بیشتر داشتیم از ارائه خدمات در شفاخانه کووید نزده در سطوح مختلف و این برنامه (سپردن مدیریت شفاخانه به نهاد غیر دولتی) بر اساس این گرفته شده که ما کیفیت خدمات را بهبود ببخشیم.»

در شفاخانه دو صد بستر کووید نزده مزارشریف ۱۲۱ تن کار می‌کردند، اما اکنون که مدیریت آن به یک نهاد غیر دولتی سپرده شده است به پنجاه بستر کاهش یافته‌است و پنجاه و یک کارمند آن، برکنار شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره