Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سومین روز منع رفت وآمد، ویروس کرونا هنوزهم جدی گرفته نشده است

در سومین روز وضع محدودیت‌های گشت‌وگذار در پایتخت، دیده می‌شود که شماری از پایتخت نشینان تهدید ویروس کرونا را جدی نگرفتند و بی آن که نیازی داشته باشند، به داخل شهر آمده اند.

اما بیشتر دکان‌ها در داخل شهر بسته بودند.

از سوی دیگر پولیس کابل شماری از دست فروشان، دکان داران و راننده‌گان را اجازه فعالیت نداد.

با آن که حکومت از گسترش ویروس کرونا در پایتخت هشدار داده است، اما دیده می‌شود که شماری از پایتخت نشینان این هشدارها را نادیده گرفته اند و بی آن که نیاز جدیی داشته باشند به جاده‌ها ریخته اند.

عبدالحکیم، بی کار- باشنده کابل می‌گوید:" چطور کنیم مشکلات است یگان کار وبار پیدا میشود باید برویم."

ملنگ، دست فروش گفت:"همین مال را که سودا کنم دیگر نمی آیم از مجبوری آمدیم."

محمد نعیم، می گوید مدیر یکی از حوزه‌های آموزشی است و ناگزیر بود تا به محل کارش برود.

محمد نعیم، مدیر حوزه آموزشی می‌گوید:" آمدم استحقاق‌های معلمین را آماده ساختم."

در سومین روز پولیس کابل شماری از جاده‌ها را بستند و اجازه رفت و آمد را به موترها نمی‌دهند.

اما این جا منطقه لیسه مریم در ناحیه یازدهم کابل، تمامی دکان‌ها بسته استند و نیروهای امنیتی نیز برای عملی سازی دستور حکومت در جاده‌ها گشت‌زنی می‌کنند.

فتح محمد، دکاندار لیسه مریم می‌گوید:" کرایه زیاد است، آمرین حوزه بروند، مالکان دکان‌ها را بگویند کرایه را در این ماه نگیرد."

در حالی که انتقال ویروس کرونا بیشتر از دست انتقال می‌کند، دیده می‌شود که کارمندان تنظیف شهرداری کابل بی آن که وسایل بهداشتی داشته باشند، به پاک کاری جاده‌های شهر مشغول استند.

در کوتل خیرخانه پولیس جلوموترهایی را گرفته است که بیشتر از چهار سرنشین داشته اند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفت:" در روزهای بعد انتظار ما این است از شهروندان که به قیود رفت و برگشت احترام بگذارند بخاطر حفظ صحت شان در غیر پولیس به عنوان قوه تنفیظ قانون عمل خواهد کرد."

درمنطقه کمپنی، بیشتر شرکت‌های حمل و نقل موقعیت دارد، اما اکنون در اینجا موترها دیده نمی‌شوند، اما روایت‌های متفاوتی از فعالیت این شرکت‌ها وجود دارند.

شماری از کسانی که نمی‌خواهند در برابر کمره صحبت کنند می‌گویند که موترهای کوچک در این جا سرنشینان موترهای کلان را می‌گیرند و در آنطرف تلاشی ارغندی به موترهای کلان انتقال میدهند.

با این هم شماری از جادها نسبت به روزهای دیگر خلوت استند، دیده می‌شود که شماری از شهروندان توصیه‌های مسوولان حکومت را جدی گرفته اند.

سومین روز منع رفت وآمد، ویروس کرونا هنوزهم جدی گرفته نشده است

در سومین روز پولیس کابل شماری از جاده‌ها را بستند و اجازه رفت و آمد را به موترها نمی‌دهند.

Thumbnail

در سومین روز وضع محدودیت‌های گشت‌وگذار در پایتخت، دیده می‌شود که شماری از پایتخت نشینان تهدید ویروس کرونا را جدی نگرفتند و بی آن که نیازی داشته باشند، به داخل شهر آمده اند.

اما بیشتر دکان‌ها در داخل شهر بسته بودند.

از سوی دیگر پولیس کابل شماری از دست فروشان، دکان داران و راننده‌گان را اجازه فعالیت نداد.

با آن که حکومت از گسترش ویروس کرونا در پایتخت هشدار داده است، اما دیده می‌شود که شماری از پایتخت نشینان این هشدارها را نادیده گرفته اند و بی آن که نیاز جدیی داشته باشند به جاده‌ها ریخته اند.

عبدالحکیم، بی کار- باشنده کابل می‌گوید:" چطور کنیم مشکلات است یگان کار وبار پیدا میشود باید برویم."

ملنگ، دست فروش گفت:"همین مال را که سودا کنم دیگر نمی آیم از مجبوری آمدیم."

محمد نعیم، می گوید مدیر یکی از حوزه‌های آموزشی است و ناگزیر بود تا به محل کارش برود.

محمد نعیم، مدیر حوزه آموزشی می‌گوید:" آمدم استحقاق‌های معلمین را آماده ساختم."

در سومین روز پولیس کابل شماری از جاده‌ها را بستند و اجازه رفت و آمد را به موترها نمی‌دهند.

اما این جا منطقه لیسه مریم در ناحیه یازدهم کابل، تمامی دکان‌ها بسته استند و نیروهای امنیتی نیز برای عملی سازی دستور حکومت در جاده‌ها گشت‌زنی می‌کنند.

فتح محمد، دکاندار لیسه مریم می‌گوید:" کرایه زیاد است، آمرین حوزه بروند، مالکان دکان‌ها را بگویند کرایه را در این ماه نگیرد."

در حالی که انتقال ویروس کرونا بیشتر از دست انتقال می‌کند، دیده می‌شود که کارمندان تنظیف شهرداری کابل بی آن که وسایل بهداشتی داشته باشند، به پاک کاری جاده‌های شهر مشغول استند.

در کوتل خیرخانه پولیس جلوموترهایی را گرفته است که بیشتر از چهار سرنشین داشته اند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفت:" در روزهای بعد انتظار ما این است از شهروندان که به قیود رفت و برگشت احترام بگذارند بخاطر حفظ صحت شان در غیر پولیس به عنوان قوه تنفیظ قانون عمل خواهد کرد."

درمنطقه کمپنی، بیشتر شرکت‌های حمل و نقل موقعیت دارد، اما اکنون در اینجا موترها دیده نمی‌شوند، اما روایت‌های متفاوتی از فعالیت این شرکت‌ها وجود دارند.

شماری از کسانی که نمی‌خواهند در برابر کمره صحبت کنند می‌گویند که موترهای کوچک در این جا سرنشینان موترهای کلان را می‌گیرند و در آنطرف تلاشی ارغندی به موترهای کلان انتقال میدهند.

با این هم شماری از جادها نسبت به روزهای دیگر خلوت استند، دیده می‌شود که شماری از شهروندان توصیه‌های مسوولان حکومت را جدی گرفته اند.

هم‌رسانی کنید