Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از ناتوانی مدیریتی در مرکز کوویدنزده در بلخ

خانواده‌های دو تن از بیماران کووید نزده که در بلخ جان باختند، از آنچه که بی‌پروایی پزشکان در مرکز نگهداری بیماران کووید نزده می‌گویند، شکایت دارند.

آنان می‌گویند که با وجود امکانات بهداشتی، اما در بخش رسیده‌گی به بیماران کووید نزده بی‌پروایی می‌شود.

در یک هفته‌ی پسین دو بیمار کووید نزده در مرکز نگهداری بیماران کووید نزده در مزارشریف جان باختند.

در تازه‌ترین رویداد روز دوشنبه (۲۵ حمل) یک مرد ۴۳ ساله در مرکز بیماران کووید نزده در مزارشریف جان باخت.

بستگان این بیمار، از ریاست صحت عامه به علت آنچه که ناتوانی در مدیریت مرکزهای نگهداری بیماران کووید نزده در مزارشریف می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

احمد‌ظاهر، از نزدیکان مرد جان باخته، گفت: «او را به شفاخانه دوصد بستر بیماران کووید نزده انتقال دادیم، اینجا در بخش آی، سی، یو، تمام چیز بود اما مراقبت نبود.»

منصور مرادی، از دیگر نزدیکان این جان باخته، می‌گوید: «اکسیژن تمام شده و لیکی هم داشته یک قسمت پیپ اکسیژن هوا خالی شده کسی نبود که آنرا ترمیم کند.»

پیش از این، یک مرد ۵۳ ساله نیز به علت ابتلا به بیماری کووید نزده در مزارشریف درگذشت.

نزدیکان این مرد ادعا دارند که حتا پرستاران از دادن آب به او خودداری کرده‌اند و بیمارشان در نتیجه‌ی همین بی‌پروایی‌ها جان باخته‌است.

سارا بهایی، از بستگان مرد جان باخته، گفت: «زاری کردیم کسی به ما آمبولانس نمی‌داد، صد واسطه کردیم تا به ما آمبولانس داد که مرده‌ی خود را انتقال دادیم.»
چند روز پیش در مزارشریف یک مرکز شناسایی بیماران کووید نزده آغاز به کار کرد.

این مرکز برای ولایت‌های شمال خدمات بهداشتی انجام می‌دهد. حالا انتقادها از آنچه که کند‌کاری در شناسایی بیماران کووید نزده در این مرکز می‌گویند، بیشتر شده‌است.
نقیب‌الله فائق، والی فاریاب می‌گوید: «شش روز می‌شود که تست‌هایی را که ما روان کردیم به ریاست صحت عامه مزارشریف، تا هنوز راپور آن نیامده.»

برای پیکار با بیماری کووید نزده و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا پزشکان بر رعایت رهنمودهای وزارت صحت عامه تاکید می‌ورزند.

غوث‌الدین انوری، آمر شفاخانه حوزوه‌یی بوعلی سینای بلخی کم‌کاری‌ها را بخش رسیده‌گی به بیماران کووید نزده در مزارشریف نمی‌پذیرد: «تیمی را که برای تداوی شفاخانه کرونا بخاطر تجرید مریضان توظیف کردیم آنها باید و شاید همان وظیفه ی شانرا انجام می‌دهند.»

تلاش‌های ما برای دریافت دیدگاه ریاست صحت عامه بلخ در این باره نتیجه نداد، اما پیشتر گفته بود که از هیچ تلاشی برای انجام بهتر خدمات بهداشتی در بلخ دریغ نمی‌ورزد. 

نگرانی از ناتوانی مدیریتی در مرکز کوویدنزده در بلخ

خانواده های بیماران می‌گویند که با وجود امکانات بهداشتی، در رسیده‌گی به بیماران کووید نزده بی‌پروایی می‌شود.

تصویر بندانگشتی

خانواده‌های دو تن از بیماران کووید نزده که در بلخ جان باختند، از آنچه که بی‌پروایی پزشکان در مرکز نگهداری بیماران کووید نزده می‌گویند، شکایت دارند.

آنان می‌گویند که با وجود امکانات بهداشتی، اما در بخش رسیده‌گی به بیماران کووید نزده بی‌پروایی می‌شود.

در یک هفته‌ی پسین دو بیمار کووید نزده در مرکز نگهداری بیماران کووید نزده در مزارشریف جان باختند.

در تازه‌ترین رویداد روز دوشنبه (۲۵ حمل) یک مرد ۴۳ ساله در مرکز بیماران کووید نزده در مزارشریف جان باخت.

بستگان این بیمار، از ریاست صحت عامه به علت آنچه که ناتوانی در مدیریت مرکزهای نگهداری بیماران کووید نزده در مزارشریف می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

احمد‌ظاهر، از نزدیکان مرد جان باخته، گفت: «او را به شفاخانه دوصد بستر بیماران کووید نزده انتقال دادیم، اینجا در بخش آی، سی، یو، تمام چیز بود اما مراقبت نبود.»

منصور مرادی، از دیگر نزدیکان این جان باخته، می‌گوید: «اکسیژن تمام شده و لیکی هم داشته یک قسمت پیپ اکسیژن هوا خالی شده کسی نبود که آنرا ترمیم کند.»

پیش از این، یک مرد ۵۳ ساله نیز به علت ابتلا به بیماری کووید نزده در مزارشریف درگذشت.

نزدیکان این مرد ادعا دارند که حتا پرستاران از دادن آب به او خودداری کرده‌اند و بیمارشان در نتیجه‌ی همین بی‌پروایی‌ها جان باخته‌است.

سارا بهایی، از بستگان مرد جان باخته، گفت: «زاری کردیم کسی به ما آمبولانس نمی‌داد، صد واسطه کردیم تا به ما آمبولانس داد که مرده‌ی خود را انتقال دادیم.»
چند روز پیش در مزارشریف یک مرکز شناسایی بیماران کووید نزده آغاز به کار کرد.

این مرکز برای ولایت‌های شمال خدمات بهداشتی انجام می‌دهد. حالا انتقادها از آنچه که کند‌کاری در شناسایی بیماران کووید نزده در این مرکز می‌گویند، بیشتر شده‌است.
نقیب‌الله فائق، والی فاریاب می‌گوید: «شش روز می‌شود که تست‌هایی را که ما روان کردیم به ریاست صحت عامه مزارشریف، تا هنوز راپور آن نیامده.»

برای پیکار با بیماری کووید نزده و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا پزشکان بر رعایت رهنمودهای وزارت صحت عامه تاکید می‌ورزند.

غوث‌الدین انوری، آمر شفاخانه حوزوه‌یی بوعلی سینای بلخی کم‌کاری‌ها را بخش رسیده‌گی به بیماران کووید نزده در مزارشریف نمی‌پذیرد: «تیمی را که برای تداوی شفاخانه کرونا بخاطر تجرید مریضان توظیف کردیم آنها باید و شاید همان وظیفه ی شانرا انجام می‌دهند.»

تلاش‌های ما برای دریافت دیدگاه ریاست صحت عامه بلخ در این باره نتیجه نداد، اما پیشتر گفته بود که از هیچ تلاشی برای انجام بهتر خدمات بهداشتی در بلخ دریغ نمی‌ورزد. 

هم‌رسانی کنید