تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی نهادهای جامعه مدنی از وجود فساد در پیکار با ویروس کرونا

کمیته حکومت‪‌‬‌داری و مبارزه با فساد گروه کاری نهادهای جامعه مدنی، از آنچه‌که امکان افزایش فساد در پیکار با کرونا در افغانستان می‪‌‬‌داند، نگران است.

‏‪اعضای این کمیته می‪‌‬‌گویند که نهادهای جامعه مدنی در پیکار با ویروس کرونا به حاشیه رانده شده‪‌‬اند.

آنان تأکید می‪‌‬‌ورزند که نقش جامعه جهانی، نباید به نظارت سطحی بر پیکار با ویروس کرونا در کشور، محدود بماند.

عبدالله احمدی، عضو این کمیته گفت: «شهروندان و جامعه مدنی افغانستان حق دارند تا از پروسه‌های برنامه‌یی تدارکاتی و عملیاتی مختلف برای مبارزه با کرونا صورت بگیرد نظارت برای کاهش مالی فساد از آن اقدامات مدنی نمایند.»

اعضای این کمیته این سخنان را امروز در یک نشست در کابل مطرح کردند.
‪ 
‪در این نشست که از راه دور برگزار شده بود، بر نظارت همه‪‌‬جانبه جامعه جهانی بر پیکار با کرونا در افغانستان نیز تأکید شد.


لیما ناصری، عضو دیگر این کمیته بیان داشت: «در مجموع نهادهای مدنی از بهر ارایه خدمات معیاری و از وجود فساد ممکنه نگران است.»


ناصر تیموری، عضو کمیته حکومت‪‌‬داری و مبارزه با فساد نیز اظهار داشت: «حکومت افغانستان در سطح کلان مانند تعدیل بودجه و پلان‌های مبارزه با فساد در کابل با نهادهای مدنی مشوره نکرده‌ و نظرگاه‌ها و دیدگاهای نهادهای مدنی را دراین زمینه اخذ نکرده‌اند.»


گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی که ۱۳۰۰ عضو دارد، از ده سال بدین‪‌‬سو در افغانستان فعالیت دارد. کمیته حکومت‪‌‬داری و مبارزه با فساد اداری، از بخش‪‌‬های اساسی این گروه است.

نگرانی نهادهای جامعه مدنی از وجود فساد در پیکار با ویروس کرونا

تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیون دالر برای مبارزه با کرونا در افغانستان کمک شده‌است. 

Thumbnail

کمیته حکومت‪‌‬‌داری و مبارزه با فساد گروه کاری نهادهای جامعه مدنی، از آنچه‌که امکان افزایش فساد در پیکار با کرونا در افغانستان می‪‌‬‌داند، نگران است.

‏‪اعضای این کمیته می‪‌‬‌گویند که نهادهای جامعه مدنی در پیکار با ویروس کرونا به حاشیه رانده شده‪‌‬اند.

آنان تأکید می‪‌‬‌ورزند که نقش جامعه جهانی، نباید به نظارت سطحی بر پیکار با ویروس کرونا در کشور، محدود بماند.

عبدالله احمدی، عضو این کمیته گفت: «شهروندان و جامعه مدنی افغانستان حق دارند تا از پروسه‌های برنامه‌یی تدارکاتی و عملیاتی مختلف برای مبارزه با کرونا صورت بگیرد نظارت برای کاهش مالی فساد از آن اقدامات مدنی نمایند.»

اعضای این کمیته این سخنان را امروز در یک نشست در کابل مطرح کردند.
‪ 
‪در این نشست که از راه دور برگزار شده بود، بر نظارت همه‪‌‬جانبه جامعه جهانی بر پیکار با کرونا در افغانستان نیز تأکید شد.


لیما ناصری، عضو دیگر این کمیته بیان داشت: «در مجموع نهادهای مدنی از بهر ارایه خدمات معیاری و از وجود فساد ممکنه نگران است.»


ناصر تیموری، عضو کمیته حکومت‪‌‬داری و مبارزه با فساد نیز اظهار داشت: «حکومت افغانستان در سطح کلان مانند تعدیل بودجه و پلان‌های مبارزه با فساد در کابل با نهادهای مدنی مشوره نکرده‌ و نظرگاه‌ها و دیدگاهای نهادهای مدنی را دراین زمینه اخذ نکرده‌اند.»


گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی که ۱۳۰۰ عضو دارد، از ده سال بدین‪‌‬سو در افغانستان فعالیت دارد. کمیته حکومت‪‌‬داری و مبارزه با فساد اداری، از بخش‪‌‬های اساسی این گروه است.

هم‌رسانی کنید