Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت: آماده‌گی تهیۀ تا ۵۰هزار کت آزمایش ویروس کرونا را داریم

در پی نگرانی‌ها از گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت‌عامه می‌گوید که به هم‌کاری سازمان جهانی بهداشت، آماده‌گی تهیه تا ۵۰هزار کِت آزمایش این ویروس را در افغانستان دارد.

این نهاد، از افزایش این ویروس نگران است، اما می‌گوید که برنامه‌هایی را برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر این ویروس در کشور با حکومت و دیگر شریکان بهداشتی جهانی در میان گذاشته‌است.

تاکنون یازده رویداد مثبت ویروس کرونا در ولایت‌های هرات، سمنگان، بلخ و کاپیسا ثبت شده‌اند.

وزارت صحت، هشدار می‌دهد که اگر واگیری ویروس کرونا در افغانستان همانند کشورهای دیگر گسترش یابد، کار مبارزه با این ویروس در افغانستان دشوار خواهد شد.

در همین حال، عبدالقیوم رحیمی، والی هرات نیز امروز (شنبه، ۲۴حوت) در یک نشست خبری در هرات، هشدار داد که به علت نبود بودجه و امکانات و بی‌پروایی حکومت، احتمال فاجعه دور از تصور نیست: «من می‌ترسم که خدا ناخواسته، روزی بیاید که ما باز نتوانیم که جان باخته‌گان را گردآوری کنیم - اگر امروز دست به کار نشویم.»

در حدود ۲۰روز پیش، رییس‌جمهور غنی برای پیکار با این ویروس ۲۵میلیون دالر را تخصیص داد که ۱۵ میلیون برای پیشگیری ویروس کرونا و ده میلیون دیگر به‌گونۀ ذخیره‌یی در اختیار وزارت صحت قرار بگیرد.

مسؤولان در وزارت صحت‌عامه، می‌گویند که این پول در تدارکات ملی به‌گونۀ فوق‌العاده مرحله‌های اداری را سپری کرده‌است و هفت میلیون دالر آن برای آماده‌گی‌ها اختصاص داده‌شده است و متباقی بربنیاد نیازهای ولایت‌ها درنظر گرفته شده‌است.

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس، از حکومت می‌خواهند که هرچه زودتر برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور دست به کار شود.

مهدی راسخ، عضو مجلس گفت:  «با این امکانات و ظرفیت به هیچ صورت ما کنترل نمی‌توانیم، چون بودجه بسیار کم است و ظرفیت بهداشتی هم بسیار پایین.»

با این همه، وزارت مالیه می‌گوید که رأی‌زنی‌ها برای در یافت کمک‌های جهانی برای مبارزه با بیماری کوید نزده در افغانستان ادامه دارند.

عبادالله درمان، معاون سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «بانک جهانی، بانک انکشاف آسیای، جمهوری مردم چین و سازمان جهانی بهداشت تعهد همکاری‌های مالی و تخنیکی را به افغانستان کرده‌اند.»

پیش از این سفارت چین در کابل به طلوع‌نیوز گفته‌است که بیجنگ آمادۀ همکاری‌های بهداشتی در کار مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان است.

وزارت صحت: آماده‌گی تهیۀ تا ۵۰هزار کت آزمایش ویروس کرونا را داریم

حکومت تاکنون ۲۵میلیون دالر را برای پیکار با این ویرس در اختیار وزارت صحت قرار داده‌است.

تصویر بندانگشتی

در پی نگرانی‌ها از گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت‌عامه می‌گوید که به هم‌کاری سازمان جهانی بهداشت، آماده‌گی تهیه تا ۵۰هزار کِت آزمایش این ویروس را در افغانستان دارد.

این نهاد، از افزایش این ویروس نگران است، اما می‌گوید که برنامه‌هایی را برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر این ویروس در کشور با حکومت و دیگر شریکان بهداشتی جهانی در میان گذاشته‌است.

تاکنون یازده رویداد مثبت ویروس کرونا در ولایت‌های هرات، سمنگان، بلخ و کاپیسا ثبت شده‌اند.

وزارت صحت، هشدار می‌دهد که اگر واگیری ویروس کرونا در افغانستان همانند کشورهای دیگر گسترش یابد، کار مبارزه با این ویروس در افغانستان دشوار خواهد شد.

در همین حال، عبدالقیوم رحیمی، والی هرات نیز امروز (شنبه، ۲۴حوت) در یک نشست خبری در هرات، هشدار داد که به علت نبود بودجه و امکانات و بی‌پروایی حکومت، احتمال فاجعه دور از تصور نیست: «من می‌ترسم که خدا ناخواسته، روزی بیاید که ما باز نتوانیم که جان باخته‌گان را گردآوری کنیم - اگر امروز دست به کار نشویم.»

در حدود ۲۰روز پیش، رییس‌جمهور غنی برای پیکار با این ویروس ۲۵میلیون دالر را تخصیص داد که ۱۵ میلیون برای پیشگیری ویروس کرونا و ده میلیون دیگر به‌گونۀ ذخیره‌یی در اختیار وزارت صحت قرار بگیرد.

مسؤولان در وزارت صحت‌عامه، می‌گویند که این پول در تدارکات ملی به‌گونۀ فوق‌العاده مرحله‌های اداری را سپری کرده‌است و هفت میلیون دالر آن برای آماده‌گی‌ها اختصاص داده‌شده است و متباقی بربنیاد نیازهای ولایت‌ها درنظر گرفته شده‌است.

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس، از حکومت می‌خواهند که هرچه زودتر برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور دست به کار شود.

مهدی راسخ، عضو مجلس گفت:  «با این امکانات و ظرفیت به هیچ صورت ما کنترل نمی‌توانیم، چون بودجه بسیار کم است و ظرفیت بهداشتی هم بسیار پایین.»

با این همه، وزارت مالیه می‌گوید که رأی‌زنی‌ها برای در یافت کمک‌های جهانی برای مبارزه با بیماری کوید نزده در افغانستان ادامه دارند.

عبادالله درمان، معاون سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «بانک جهانی، بانک انکشاف آسیای، جمهوری مردم چین و سازمان جهانی بهداشت تعهد همکاری‌های مالی و تخنیکی را به افغانستان کرده‌اند.»

پیش از این سفارت چین در کابل به طلوع‌نیوز گفته‌است که بیجنگ آمادۀ همکاری‌های بهداشتی در کار مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان است.

هم‌رسانی کنید