تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پزشکان در کابل از دستگاه‌های تنفس مصنوعی محتاطانه کار می‌گیرند

پزشکان در شفاخانه افغان-جاپان می گویند که از دستگاه های تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور برای بیماران ویروس کرونا به گونه محتاطانه کار می گیرند به خاطری که کارگیری از این دستگاه ها یک روند پیچیده است و خطرهایی برای زندگی بیماران دارد.

سر طبیب شفاخانه افغان جاپان می‌گوید که به علت نبود دستگاه های ساده تنفس مصنوعی یا سی پک برای شماری از بیمارانی که در حالت بد قرار دارند، از دستگاه تنفس مصنوع پیشرفته یا وینتلاتور کار می‌گیرند.

سر طبیب این شفاخانه می افزاید که دستگاه های ساده تنفس برای بهبود بیماران کویید نزده کمک خواهد کرد، اما این شفاخانه از این دستگاه ها دو تا دارد، آن هم پسر یک بیمار شفایافته به این شفاخانه کمک کرد.

پزشکان می گویند که از چهارده بیماری که در بخش عاجل شفاخانه افغان جاپان بستری استند دو تن شان نیاز به دستگاه های تنفس مصنوعی دارند که باید پایپ ها به گونه تهاجمی بر آنان وصل شود اما تا کنون خانواده ها و پزشکان در بارۀ این کار تصمیم نهایی را نگرفته اند.

به گفتۀ خبرنگار طلوع نیوز، روز سه شنبه در بخش عاجل شفاخانه افغان-جاپان، چهار بیمار به کمک دستگاه تنفش مصنوعی یا وینتلاتور نفس می کشیدند. 

جواد نورزی یکی از سه پزشکی است که در این شفاخانه با کارگیری دستگاه های تنفس مصنوعی یا وینتلاتور آشنا است.

این پزشک می گوید شماری از بیمارانی که نیاز به این دستگاه ونتلاتور ندارند،  با این دستگاه ها نفس می کشند.

جواد نورزی، سر طبیب شفاخانه افغان جاپان، گفت: «ونتلاتور به گونه تهاجمی بسته می شود ما که این را بند می کنیم از ناچاری است،به دلیل این که ما سی پپ نداریم دو تا داریم آن هم خیراتی است.ریکویست داده شده خریداری شده اما به ما نرسیده، سه ماه از این می گذرد.»

این پزشک کار گیری از دستگاه های وینتلاتور را برای بیماران خطرناک می داند و می گوید که در دو نیم ماه اخیر از پانزده بیماری که زیر این دستگاه رفته اند، تنها دو بیمار شفایافته اند.

آقای نوروزی افزود: «پروسه تهاجمی است پروسه ساده نیست،خطر خود را دارد،گاهی مریضان ما در مرحله بیهوشی می روند، ارست قلبی می دهند.که تمام این خطرات را ما به پایواز تشریح میکنیم.»

شفاخانه افغان جاپان هفت دستگاه تنفس مصنوعی دارد که یکی از این دستگاه ها از کار افتاده است.

سرطبیب شفاخانه افغان جاپان می گوید که این شفاخانه دستگاه های تنفس مصنوعی که نرخ آن ها در حدود یک هزار دالر است نیاز جدی دارد، اما این شفاخانه دو دستگاه تنفس یا سی پپ دارد، آن هم از سوی پسر یک بیمار شفایافته به این شفاخانه اهدا شده است.

پزشکان در کابل از دستگاه‌های تنفس مصنوعی محتاطانه کار می‌گیرند

پزشکان می گویند که شفاخانه افغان جاپان هفت دستگاه تنفس مصنوعی دارد که یکی از این دستگاه ها از کار افتاده است.

تصویر بندانگشتی

پزشکان در شفاخانه افغان-جاپان می گویند که از دستگاه های تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور برای بیماران ویروس کرونا به گونه محتاطانه کار می گیرند به خاطری که کارگیری از این دستگاه ها یک روند پیچیده است و خطرهایی برای زندگی بیماران دارد.

سر طبیب شفاخانه افغان جاپان می‌گوید که به علت نبود دستگاه های ساده تنفس مصنوعی یا سی پک برای شماری از بیمارانی که در حالت بد قرار دارند، از دستگاه تنفس مصنوع پیشرفته یا وینتلاتور کار می‌گیرند.

سر طبیب این شفاخانه می افزاید که دستگاه های ساده تنفس برای بهبود بیماران کویید نزده کمک خواهد کرد، اما این شفاخانه از این دستگاه ها دو تا دارد، آن هم پسر یک بیمار شفایافته به این شفاخانه کمک کرد.

پزشکان می گویند که از چهارده بیماری که در بخش عاجل شفاخانه افغان جاپان بستری استند دو تن شان نیاز به دستگاه های تنفس مصنوعی دارند که باید پایپ ها به گونه تهاجمی بر آنان وصل شود اما تا کنون خانواده ها و پزشکان در بارۀ این کار تصمیم نهایی را نگرفته اند.

به گفتۀ خبرنگار طلوع نیوز، روز سه شنبه در بخش عاجل شفاخانه افغان-جاپان، چهار بیمار به کمک دستگاه تنفش مصنوعی یا وینتلاتور نفس می کشیدند. 

جواد نورزی یکی از سه پزشکی است که در این شفاخانه با کارگیری دستگاه های تنفس مصنوعی یا وینتلاتور آشنا است.

این پزشک می گوید شماری از بیمارانی که نیاز به این دستگاه ونتلاتور ندارند،  با این دستگاه ها نفس می کشند.

جواد نورزی، سر طبیب شفاخانه افغان جاپان، گفت: «ونتلاتور به گونه تهاجمی بسته می شود ما که این را بند می کنیم از ناچاری است،به دلیل این که ما سی پپ نداریم دو تا داریم آن هم خیراتی است.ریکویست داده شده خریداری شده اما به ما نرسیده، سه ماه از این می گذرد.»

این پزشک کار گیری از دستگاه های وینتلاتور را برای بیماران خطرناک می داند و می گوید که در دو نیم ماه اخیر از پانزده بیماری که زیر این دستگاه رفته اند، تنها دو بیمار شفایافته اند.

آقای نوروزی افزود: «پروسه تهاجمی است پروسه ساده نیست،خطر خود را دارد،گاهی مریضان ما در مرحله بیهوشی می روند، ارست قلبی می دهند.که تمام این خطرات را ما به پایواز تشریح میکنیم.»

شفاخانه افغان جاپان هفت دستگاه تنفس مصنوعی دارد که یکی از این دستگاه ها از کار افتاده است.

سرطبیب شفاخانه افغان جاپان می گوید که این شفاخانه دستگاه های تنفس مصنوعی که نرخ آن ها در حدود یک هزار دالر است نیاز جدی دارد، اما این شفاخانه دو دستگاه تنفس یا سی پپ دارد، آن هم از سوی پسر یک بیمار شفایافته به این شفاخانه اهدا شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره