Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمبود ابزارها چالشی در برابر تلاش‌های مبارزه با ویروس کرونا

وزارت صحت عامه می‌پذیرد که کمبود ابزارهای آزمایش ویروس کرونا، کمبود مواد انتقال دهی نمونه‌ها و کندکاری کارمندان صحی از عوامل متوقف شدن روند نمونه گیری از افراد مشکوک به این ویروس بوده اند.

این وزارت میگوید که دو هفته دیگر کمبود ابزارهای آزمایشی رفع خواهد شد.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که امروز سازمان صحی جهان ۵۰۰۰ ابزار آزمایش ویروس کرونا و ۳۰۰۰ مواد انتقال دهندۀ نمونه‌های این ویروس را در اختیار وزارت قرار داده است و روند نمونه گیری از سر گرفته شده است.

آقای مایار گفت:«یکی از چالشهای ما همین استرکشن کیت‌ها است که حالا به این مشکلات آنا‌ً پرداخته شد، اما ما این را در یک دو هفته حل میکنیم.»

سخنگوی وزارت صحت عامه می افزاید که سازمان صحی جهان تا کنون ۹۰۰۰ ابزار آزمایش ویروس کرونا را در اختیار این نهاد قرار داده است و قرار است ۱۰۰۰۰ ابزار دیگر را حکومت افغانستان خریداری کند.

رییس آزمایش‌گاه‌های کشور می‌گوید که به شمول شش ابزار آزمایش ویروس کرونا در کابل ۱۲ ابزار آزمایش این ویروس را در اختیار دارند.

نصیر احمد استانکزی، رییس آزمایشگاه‌ها، گفت:«ما توانستیم در کابل ۳۰۰ معاینات را انجام بدهیم. در شرایط فعلی ضرورت استرکشن کیت‌ها است. وسایل باید باشد و کارمندان ما باید خوش باشد.»

نصیر احمد استانکزی، رییس آزمایشگاه‌ها، گفت:«ما توانستیم در کابل ۳۰۰ معاینات را انجام بدهیم. در شرایط فعلی ضرورت استرکشن کیت‌ها است. وسایل باید باشد و کارمندان ما باید خوش باشد.»

شفاخانه افغان -جاپان تنها جایی برای نمونه گیری از افراد که مشکوک به ویروس کرونا بودند، نمونه می گرفت با آن که وزارت صحت عامه می گوید که در ۲۲ ناحیه پایتخت در مکتب‌ها و شفاخانه‌ها از افراد نمونه گیری می‌شود اما مردم می گویند که هیچ کدام از این مراکز تا کنون به کار آغاز نکرده اند.

کمبود ابزارها چالشی در برابر تلاش‌های مبارزه با ویروس کرونا

سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که حکومت ده هزار ابزار آزمایش ویروس کرونا را خریداری خواهد کرد.

Thumbnail

وزارت صحت عامه می‌پذیرد که کمبود ابزارهای آزمایش ویروس کرونا، کمبود مواد انتقال دهی نمونه‌ها و کندکاری کارمندان صحی از عوامل متوقف شدن روند نمونه گیری از افراد مشکوک به این ویروس بوده اند.

این وزارت میگوید که دو هفته دیگر کمبود ابزارهای آزمایشی رفع خواهد شد.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که امروز سازمان صحی جهان ۵۰۰۰ ابزار آزمایش ویروس کرونا و ۳۰۰۰ مواد انتقال دهندۀ نمونه‌های این ویروس را در اختیار وزارت قرار داده است و روند نمونه گیری از سر گرفته شده است.

آقای مایار گفت:«یکی از چالشهای ما همین استرکشن کیت‌ها است که حالا به این مشکلات آنا‌ً پرداخته شد، اما ما این را در یک دو هفته حل میکنیم.»

سخنگوی وزارت صحت عامه می افزاید که سازمان صحی جهان تا کنون ۹۰۰۰ ابزار آزمایش ویروس کرونا را در اختیار این نهاد قرار داده است و قرار است ۱۰۰۰۰ ابزار دیگر را حکومت افغانستان خریداری کند.

رییس آزمایش‌گاه‌های کشور می‌گوید که به شمول شش ابزار آزمایش ویروس کرونا در کابل ۱۲ ابزار آزمایش این ویروس را در اختیار دارند.

نصیر احمد استانکزی، رییس آزمایشگاه‌ها، گفت:«ما توانستیم در کابل ۳۰۰ معاینات را انجام بدهیم. در شرایط فعلی ضرورت استرکشن کیت‌ها است. وسایل باید باشد و کارمندان ما باید خوش باشد.»

نصیر احمد استانکزی، رییس آزمایشگاه‌ها، گفت:«ما توانستیم در کابل ۳۰۰ معاینات را انجام بدهیم. در شرایط فعلی ضرورت استرکشن کیت‌ها است. وسایل باید باشد و کارمندان ما باید خوش باشد.»

شفاخانه افغان -جاپان تنها جایی برای نمونه گیری از افراد که مشکوک به ویروس کرونا بودند، نمونه می گرفت با آن که وزارت صحت عامه می گوید که در ۲۲ ناحیه پایتخت در مکتب‌ها و شفاخانه‌ها از افراد نمونه گیری می‌شود اما مردم می گویند که هیچ کدام از این مراکز تا کنون به کار آغاز نکرده اند.

هم‌رسانی کنید