Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۱۰۰ میلیون دالری بانک جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا درکشور

بانک جهانی، کمک بیش از صد میلیون دالری اش را برای پاسخگویی به پروژه اضطراری "ویروس کرونا" به افغانستان تصویب کرد.

بربنیاد خبرنامه بانک جهانی، این مبلغ درتقویت نظام صحی و برنامه‌ها برای رویارویی با تهدیدهای ناشی از ویروس کرونا در افغانستان هزینه خواهند شد.

بربنیاد این خبرنامه، این کمک‌ها دربخش‌های بهداشتی در ۳۴ ولایت کشورهزینه می‌شوند.

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که این بسته کمک اضطراری روند ارایه خدمات صحی را در ۳۴ ولایت کشور بیشتر ازپیش تقویت خواهد کرد تا شیوع ویروس کرونا را در افغانستان آهسته ساخته و در صورت افزایش بی سابقه در تقاضا، خدمات بهتر صحی برای مردم افغانستان ارایه شود.

بر بنیاد این خبرنامه، ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر این بسته از کمک‎های اضطراری بانک جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا و ۸۱ میلیون دالر دیگر آن از سوی اداره انکشاف بین المللی که بخش فراهم کننده کمک‎های مالی گروپ بانک جهانی برای فقیرترین کشورهای جهان است، فراهم می‎شود.

قرار است که این پروژه توسط وزارت صحت عامه با حمایت نهادهای سازمان ملل متحد و نهادهای غیردولتی که از پیش زیر چتر پروژه صحتمندی در سراسر افغانستان فعالیت می‌کنند، تطبیق شود.

هنری کرالی، رییس دفتر گروپ بانک جهانی در افغانستان در این باره گفت: «بانک جهانی متعهد است که در شرایط دشوار کنونی در کنار دولت و مردم افغانستان قرار گرفته و از تمامی تلاش ها به منظور مقابله با شیوع ویروس کووید- در کشور حمایت کند.»

کمک ۱۰۰ میلیون دالری بانک جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا درکشور

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که این کمک‌ها در بخش‌های بهداشتی در ۳۴ ولایت افغانستان هزینه خواهند شد.  

Thumbnail

بانک جهانی، کمک بیش از صد میلیون دالری اش را برای پاسخگویی به پروژه اضطراری "ویروس کرونا" به افغانستان تصویب کرد.

بربنیاد خبرنامه بانک جهانی، این مبلغ درتقویت نظام صحی و برنامه‌ها برای رویارویی با تهدیدهای ناشی از ویروس کرونا در افغانستان هزینه خواهند شد.

بربنیاد این خبرنامه، این کمک‌ها دربخش‌های بهداشتی در ۳۴ ولایت کشورهزینه می‌شوند.

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که این بسته کمک اضطراری روند ارایه خدمات صحی را در ۳۴ ولایت کشور بیشتر ازپیش تقویت خواهد کرد تا شیوع ویروس کرونا را در افغانستان آهسته ساخته و در صورت افزایش بی سابقه در تقاضا، خدمات بهتر صحی برای مردم افغانستان ارایه شود.

بر بنیاد این خبرنامه، ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر این بسته از کمک‎های اضطراری بانک جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا و ۸۱ میلیون دالر دیگر آن از سوی اداره انکشاف بین المللی که بخش فراهم کننده کمک‎های مالی گروپ بانک جهانی برای فقیرترین کشورهای جهان است، فراهم می‎شود.

قرار است که این پروژه توسط وزارت صحت عامه با حمایت نهادهای سازمان ملل متحد و نهادهای غیردولتی که از پیش زیر چتر پروژه صحتمندی در سراسر افغانستان فعالیت می‌کنند، تطبیق شود.

هنری کرالی، رییس دفتر گروپ بانک جهانی در افغانستان در این باره گفت: «بانک جهانی متعهد است که در شرایط دشوار کنونی در کنار دولت و مردم افغانستان قرار گرفته و از تمامی تلاش ها به منظور مقابله با شیوع ویروس کووید- در کشور حمایت کند.»

هم‌رسانی کنید