تازه‌ترین خبرها
محور

محور: انتقادها از نگهداری و مراقبت از منار جام

شماری از نماینده گان حوزه غرب در مجلس نماینده گان حکومت و بخش عملی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل را در کار نگهداری و مراقبت از منار جام به بی پروایی و تبعیض متهم می سازند.

این نماینده گان میگویند که سندهای مصرف بودجه یی که بنام نگهداری از منارجام کشیده شده اند نا روشن استند و باید در این باره بررسی هایی شفاف انجام شوند.

درهمین حال، مشاور یونسکو در افغانستان میگوید که برای نگهداری و مراقبت از منار جام میلیون ها دالر نیاز است. 

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است. 

عبدالاحد عباسی، رییس ابده های تاریخی 
اکرام الدین رضا زاده، عضو مجلس نماینده گان

محور

محور: انتقادها از نگهداری و مراقبت از منار جام

شماری از نماینده گان حوزه غرب در مجلس نماینده گان حکومت و بخش عملی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل را در کار نگهداری و مراقبت از منار جام به بی پروایی و تبعیض متهم می سازند.

این نماینده گان میگویند که سندهای مصرف بودجه یی که بنام نگهداری از منارجام کشیده شده اند نا روشن استند و باید در این باره بررسی هایی شفاف انجام شوند.

درهمین حال، مشاور یونسکو در افغانستان میگوید که برای نگهداری و مراقبت از منار جام میلیون ها دالر نیاز است. 

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است. 

عبدالاحد عباسی، رییس ابده های تاریخی 
اکرام الدین رضا زاده، عضو مجلس نماینده گان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews