تازه‌ترین خبرها
گوناگون

اندیشه: مشروعیت درنظام

برنامه اندیشه این ماه را به بحث مشروعیت ویژه کرده ایم.

در این برنامه روی چیستی و چگونگی شکل گیری مشروعیت در نظام‌ها هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی و همچنان روی جای‌گاه جامعه مدنی، احزاب سیاسی و شهروندان در مشروعیت دادن نظام های سیاسی بحث نمودیم.

مهمانان این برنامه بر این باور اند که مشروعیت بر ساختارهای نظام های سیاسی اثر گذار است.همچنان در اخر این برنامه روی مشروعیت نظام سیاسی کنونی افغانستان که همواره بحث بر انگیز بوده بحث نمودیم.

دراین برنامه گرداننده ملک ستیز با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان:

داکتر امین احمدی، استاد دانشگاه ابن سینا 
دکتر بها والدین بها، عضو پیشین شورای عالی ستر محکمه

گوناگون

اندیشه: مشروعیت درنظام

برنامه اندیشه این ماه را به بحث مشروعیت ویژه کرده ایم.

در این برنامه روی چیستی و چگونگی شکل گیری مشروعیت در نظام‌ها هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی و همچنان روی جای‌گاه جامعه مدنی، احزاب سیاسی و شهروندان در مشروعیت دادن نظام های سیاسی بحث نمودیم.

مهمانان این برنامه بر این باور اند که مشروعیت بر ساختارهای نظام های سیاسی اثر گذار است.همچنان در اخر این برنامه روی مشروعیت نظام سیاسی کنونی افغانستان که همواره بحث بر انگیز بوده بحث نمودیم.

دراین برنامه گرداننده ملک ستیز با مهمانان بحث کرده است. 

مهمانان:

داکتر امین احمدی، استاد دانشگاه ابن سینا 
دکتر بها والدین بها، عضو پیشین شورای عالی ستر محکمه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews