تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

نرسیدن برگه‌های تازه برای ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان به ولایت کندهار

در بیش‌از ۱۳مرکز در ولایت کندهار، برگه‌های ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان وجود ندارد.
 
دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات کندهار با ابراز این مطلب می‌گوید که این برگه‌ها از یک هفته به‌این‌سو در این مرکز‌ها تمام شده‌اند و تاکنون برای آنان، برگه‌های تازه نرسیده‌اند.
 
از سویی‌دیگر، باشنده‌گان کندهار هشدار می‌دهند اگر برگه‌های تازه به این مرکزها نرسند، بسیاری‌از باشنده‌گان کندهار از شرکت در انتخابات باز خواهند ماند.
 
کندهار شهری‌که پس‌از کابل، یکی‌از بزرگترین شهرهای کشور به‌شمار می‌رود.
 
اما در این شهر بزرگ در بیش‌از ۱۳مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان، برگه‌های ثبت‌نام تمام شده‌اند.
 
دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این مرکزها از چهار روز به‌این‌سو برگه‌های ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان ندارند.
 
محمدهاشم درانی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات کندهار، می‌گوید: «از دیروز به‌این‌سو در ولسوالی میوند، برگه‌های ثبت‌نام تمام شده‌اند و تاکنون هیچ‌کاری در آن‌جا نشده‌است. حال آن‌که مردم هم برای ثبت‌نام در انتظار استند و از دیروز به‌این‌سو، در ۱۳مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان برگه‌های‌ ثبت‌نام تمام شده‌اند.»    
 
آقای درانی می‌گوید که در ۱۵روز اخیر در حدود یک هزار تن در ولسوالی‌های شورابک، غورک، معروف و نیش کندهار ثبت‌نام کرده‌اند. او می‌افزاید که به‌علت کم‌علاقه‌بودن باشنده‌گان این ولسوالی ثبت‌نام درین ولسوالی‌ها متوقف شده‌اند.
 
آقای درانی، در این باره افزود: «نیش، غورک، شورابک و معروف از ولسوالی‌هایی استند که ما کارمندان‌مان را از آن‌جا بیرون کرده‌ایم، زیرا در برخی از ولسوالی‌ها تهدید امنیتی وجود دارد و در برخی‌از ولسوالی‌ها، مردم عام نیستند تا ثبت‌نام کنند.»
 
ازسویی‌دیگر، باشنده‌گان کندهار از نبود برگه‌های رای‌دهی در کندهار نگران استند.
  
این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهند که در شهر کندهار، بیش‌از ۴۰۰هزار تن که بیش‌از ۷۰هزار تن آنان زنان استند، ثبت‌نام کرده‌اند.

انتخابات ۹۸

نرسیدن برگه‌های تازه برای ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان به ولایت کندهار

باشنده‌گان کندهار هشدار می‌دهند اگر برگه‌های تازه به این مرکزها نرسند، بسیاری‌از باشنده‌گان کندهار از شرکت در انتخابات باز خواهند ماند.

Thumbnail

در بیش‌از ۱۳مرکز در ولایت کندهار، برگه‌های ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان وجود ندارد.
 
دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات کندهار با ابراز این مطلب می‌گوید که این برگه‌ها از یک هفته به‌این‌سو در این مرکز‌ها تمام شده‌اند و تاکنون برای آنان، برگه‌های تازه نرسیده‌اند.
 
از سویی‌دیگر، باشنده‌گان کندهار هشدار می‌دهند اگر برگه‌های تازه به این مرکزها نرسند، بسیاری‌از باشنده‌گان کندهار از شرکت در انتخابات باز خواهند ماند.
 
کندهار شهری‌که پس‌از کابل، یکی‌از بزرگترین شهرهای کشور به‌شمار می‌رود.
 
اما در این شهر بزرگ در بیش‌از ۱۳مرکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان، برگه‌های ثبت‌نام تمام شده‌اند.
 
دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این مرکزها از چهار روز به‌این‌سو برگه‌های ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان ندارند.
 
محمدهاشم درانی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات کندهار، می‌گوید: «از دیروز به‌این‌سو در ولسوالی میوند، برگه‌های ثبت‌نام تمام شده‌اند و تاکنون هیچ‌کاری در آن‌جا نشده‌است. حال آن‌که مردم هم برای ثبت‌نام در انتظار استند و از دیروز به‌این‌سو، در ۱۳مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان برگه‌های‌ ثبت‌نام تمام شده‌اند.»    
 
آقای درانی می‌گوید که در ۱۵روز اخیر در حدود یک هزار تن در ولسوالی‌های شورابک، غورک، معروف و نیش کندهار ثبت‌نام کرده‌اند. او می‌افزاید که به‌علت کم‌علاقه‌بودن باشنده‌گان این ولسوالی ثبت‌نام درین ولسوالی‌ها متوقف شده‌اند.
 
آقای درانی، در این باره افزود: «نیش، غورک، شورابک و معروف از ولسوالی‌هایی استند که ما کارمندان‌مان را از آن‌جا بیرون کرده‌ایم، زیرا در برخی از ولسوالی‌ها تهدید امنیتی وجود دارد و در برخی‌از ولسوالی‌ها، مردم عام نیستند تا ثبت‌نام کنند.»
 
ازسویی‌دیگر، باشنده‌گان کندهار از نبود برگه‌های رای‌دهی در کندهار نگران استند.
  
این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهند که در شهر کندهار، بیش‌از ۴۰۰هزار تن که بیش‌از ۷۰هزار تن آنان زنان استند، ثبت‌نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید