Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اقتصاددانان راه چابهار را نقطۀ عطف بازرگانی می‌دانند

آغاز داد و سِتد بازرگانی افغانستان و آسیای میانه از راه چابهار به هند، زمینۀ ایجاد فرصت‌های بزرگ بازرگانی و ترانزیتی را در آسیا فراهم خواهد ساخت.

شماری از آگاهان امور اقتصادی در مرکز مطالعات منطقه‌یی گرد آمده‌اند و به‌کارافتادن بندر چابهار را برای داد و ستد‌های بازرگانی در آسیا مهم می‌دانند و می‌گویند که با این کار پاکستان بخشی بزرگی از فرصت‌های ترانزیت کالاهای بازرگانی افغانستان، هند وآسیای میانه را از دست خواهد داد.

این آگاهان می‌گویند که راه بندر چابهار برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه، نزدیک‌ترین راه به آب‌های جهانی است و با آغاز روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی افغانستان و کشورهای آسیای میانه به بازارهای هند، گذشته از افزایش درآمد‌های ملی، نقش ترانزیتی افغانستان در میان کشورهای آسیایی برجسته خواهد شد.

با امضاءشدن تفاهم‌نامۀ سه‌جانبۀ بازرگانی و ترانزیتی بندر چابهار از سویی رهبران هند، ایران و افغانستان، روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و ۶ کشور آسیای میانه به هند آغاز شد.

شماری از آگاهان در مرکز مطالعات منطقه‌یی به‌کارافتادن بندر چابهار را بدیل مناسب راه بندر عباس در ایران و بندر کراچی در پاکستان می‌دانند.

آنان می‌گویند که پاکستان با مشکل‌تراشی‌هایش فرا راه حمل نقل کالاهای بازرگانی افغانستان و هند، این کشورها را به جست‌وجوی راه‌های بدیل پاکستان، که بندرچابهاراست ناگزیر ساخت.

قیس محمدی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «ما در بندر چابهار یکی از وضعیت‌های بسیار عمدۀ را که به‌دست می‌آوریم، عبارت از صادارت و محصولات زراعتی افغانستان به بزرگ‌ترین مارکیت منطقه، یعنی هندوستان است. به این معنی که پس‌از این موترهای ما در سرحدات توقف داده نمی‌شود و محصولات که زود فرسوده می‌شوند، بی مورد متوقف نمی‌شود.»

این آگاهان مسایل اقتصادی به‌کارافتادن بندر چابهار را برای افزایش درآمدهای ملی و گسترش روابط ترانزیتی و بازرگانی میان کشورهای آسیای میانه، هند و ایران سودمند می‌دانند.

آنان می‌گویند که با رونق‌گرفتن داد و ستد از راه بندر چابهار، افغانستان بزرگ‌ترین کشور ترانزیتی در آسیا خواهند شد و حکومت باید با مدیریت درست، تلاش کند که از این بندر به گونه درست استفاده نماید.

بخت‌محمد بختیار، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «برای دولت این مهم است که امنیت راهی را که محصولات به این بندر فرستاده می‌شود، تأمین کند و با فراهم‌ساختن دیگر سهولت‌ها می‌توانیم به اهمیت این پروژه بیفزاییم.»

گفته میشود که هند برای به‌کارافتادن زودهنگام بندر چابهار و ایجاد سهولت‌های بندری در منطقۀ آزاد چابهار، ۵۰۰ میلیون دالر را به ایران قرضه می‌دهد.

شماری از آگاهان اقتصاد علاقه‌مندی بیش‌از حد هند را به راه بندر چابهار رسیدن این کشور به مثابۀ دومین اقتصاد آسیا به بازارهای آسیای میانه و اروپا می‌گویند.

اقتصاددانان راه چابهار را نقطۀ عطف بازرگانی می‌دانند

آغاز داد و سِتد بازرگانی افغانستان و آسیای میانه از راه چابهار به هند، زمینۀ ایجاد فرصت‌های بزرگ ب

Thumbnail

آغاز داد و سِتد بازرگانی افغانستان و آسیای میانه از راه چابهار به هند، زمینۀ ایجاد فرصت‌های بزرگ بازرگانی و ترانزیتی را در آسیا فراهم خواهد ساخت.

شماری از آگاهان امور اقتصادی در مرکز مطالعات منطقه‌یی گرد آمده‌اند و به‌کارافتادن بندر چابهار را برای داد و ستد‌های بازرگانی در آسیا مهم می‌دانند و می‌گویند که با این کار پاکستان بخشی بزرگی از فرصت‌های ترانزیت کالاهای بازرگانی افغانستان، هند وآسیای میانه را از دست خواهد داد.

این آگاهان می‌گویند که راه بندر چابهار برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه، نزدیک‌ترین راه به آب‌های جهانی است و با آغاز روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی افغانستان و کشورهای آسیای میانه به بازارهای هند، گذشته از افزایش درآمد‌های ملی، نقش ترانزیتی افغانستان در میان کشورهای آسیایی برجسته خواهد شد.

با امضاءشدن تفاهم‌نامۀ سه‌جانبۀ بازرگانی و ترانزیتی بندر چابهار از سویی رهبران هند، ایران و افغانستان، روند حمل و نقل کالاهای بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و ۶ کشور آسیای میانه به هند آغاز شد.

شماری از آگاهان در مرکز مطالعات منطقه‌یی به‌کارافتادن بندر چابهار را بدیل مناسب راه بندر عباس در ایران و بندر کراچی در پاکستان می‌دانند.

آنان می‌گویند که پاکستان با مشکل‌تراشی‌هایش فرا راه حمل نقل کالاهای بازرگانی افغانستان و هند، این کشورها را به جست‌وجوی راه‌های بدیل پاکستان، که بندرچابهاراست ناگزیر ساخت.

قیس محمدی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «ما در بندر چابهار یکی از وضعیت‌های بسیار عمدۀ را که به‌دست می‌آوریم، عبارت از صادارت و محصولات زراعتی افغانستان به بزرگ‌ترین مارکیت منطقه، یعنی هندوستان است. به این معنی که پس‌از این موترهای ما در سرحدات توقف داده نمی‌شود و محصولات که زود فرسوده می‌شوند، بی مورد متوقف نمی‌شود.»

این آگاهان مسایل اقتصادی به‌کارافتادن بندر چابهار را برای افزایش درآمدهای ملی و گسترش روابط ترانزیتی و بازرگانی میان کشورهای آسیای میانه، هند و ایران سودمند می‌دانند.

آنان می‌گویند که با رونق‌گرفتن داد و ستد از راه بندر چابهار، افغانستان بزرگ‌ترین کشور ترانزیتی در آسیا خواهند شد و حکومت باید با مدیریت درست، تلاش کند که از این بندر به گونه درست استفاده نماید.

بخت‌محمد بختیار، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «برای دولت این مهم است که امنیت راهی را که محصولات به این بندر فرستاده می‌شود، تأمین کند و با فراهم‌ساختن دیگر سهولت‌ها می‌توانیم به اهمیت این پروژه بیفزاییم.»

گفته میشود که هند برای به‌کارافتادن زودهنگام بندر چابهار و ایجاد سهولت‌های بندری در منطقۀ آزاد چابهار، ۵۰۰ میلیون دالر را به ایران قرضه می‌دهد.

شماری از آگاهان اقتصاد علاقه‌مندی بیش‌از حد هند را به راه بندر چابهار رسیدن این کشور به مثابۀ دومین اقتصاد آسیا به بازارهای آسیای میانه و اروپا می‌گویند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره