Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشف تازۀ دانشمندان از احتمال وجود حیات در سیارۀ زهره

دانشمندان می‌گویند که در سیارۀ زهره، گاز فوسفین را کشف کرده‌اند که شاید نشان دهنده وجود مکروب‌ها در این سیاره باشد.

گاز فوسفین در زمین از سوی مکروب‌ها تولید می‌شود و پیدا شدن این گاز در زهره، احتمال وجود مکروب‌ها را در این سیاره به وجود آورده‌است.

با این حال، دانشمندان می‌گویند که با توجه به نزدیک بودن سیارۀ زهره یا ناهید به خورشید و فضای گرم و اسیدی، هنوز نمی‌توان دربارۀ امکان زنده‌گی در این سیاره، ابراز نظر کرد.

ایتزیار دی گریگوریو، رییس پژوهش‌های رصدخانه جنوب اروپا در این باره گفت: "این نخستین باری نیست که گاز فوسفین را در نظام شمس در بیرون از زمین می‌بینیم. این گاز در سیاره‌های بزرگ گازی هم دیده شده‌است؛ اما راهکار تولید گاز فوسفین در این سیاره‌ها، نیازمند اوضاع فیزیکی یی است که در سیاره‌های صخره‌یی، وجود ندارند."

او افزود: "چیز جالب دربارۀ تولید گاز فوسفین در سیاره‌های صخره‌یی مانند زهره این است که این مالیکول از چی به وجود می‌آید؟ دو احتمال وجود دارد: یکی این که مکروب‌ها در تولید آن نقش دارند و دوم این که میکانیزم‌های بیولوژیکی در آن سهمی ندارند."

اکنون شماری از دانشمندان به این باور استند که ابرهای ناهیدی که تا ۳۰ درجه سانتی گرید حرارت دارند، می‎توانند مکروب‌های هوایی را در خود جا دهند و این مکروب‌ها، توان مقاومت را در برابر فضای اسیدی زهره دارند.
۹۰ درصد ابرها در ناهید، سایدی استند و مکروب‌های زمینی در آنها زنده مانده نمی‌توانند.

گریگوریو می‌افزاید: "اگر تأیید شود که مکروب‌ها در تولید فوسفین در فضای زهره نقش دارند، دربارۀ مکروب‎هایی سخن خواهیم گفت که در فضای زهره معلق استند و فضای اسیدی شدیدی را تحمل می‎کنند؛ زیرا اتموسفیر زهره سلفوریک اسید بسیاری دارد. این گونه مکروب‌ها در زمین هم پیدا می‌شوند."

با این همه، دانشمندان می‎گویند که این یافته‌ها، نشان دهنده زنده‌گی فرازمینی در سیارۀ زهره نیستند و شاید این یافته‌ها، یک روند کیمیایی را نشان دهند که هنوز برای انسان‌ها شناخته شده نیست. 

دانشمندان انتظار دارند که در نتایج نهایی بررسی‎‌های شان، یا وجود زنده‌گی در ناهید تأیید شود و یا هم برای وجود گاز فوسفین در زهره، توضیح دیگری، پیدا شود.

ناهید، نزدیک ترین سیاره به زمین است و ساختاری مشابه به زمین دارند؛ اما در مقایسه با زمین، کوچکتر است.

زهره پس از عطارد، دومین سیاره نزدیک به خورشید است.

کشف تازۀ دانشمندان از احتمال وجود حیات در سیارۀ زهره

دانشمندان می‌گویند که در سیارۀ زهره، گاز فوسفین را کشف کرده‌اند که شاید نشان دهنده وجود مکروب‌ها در این سیاره باشد.

Thumbnail

دانشمندان می‌گویند که در سیارۀ زهره، گاز فوسفین را کشف کرده‌اند که شاید نشان دهنده وجود مکروب‌ها در این سیاره باشد.

گاز فوسفین در زمین از سوی مکروب‌ها تولید می‌شود و پیدا شدن این گاز در زهره، احتمال وجود مکروب‌ها را در این سیاره به وجود آورده‌است.

با این حال، دانشمندان می‌گویند که با توجه به نزدیک بودن سیارۀ زهره یا ناهید به خورشید و فضای گرم و اسیدی، هنوز نمی‌توان دربارۀ امکان زنده‌گی در این سیاره، ابراز نظر کرد.

ایتزیار دی گریگوریو، رییس پژوهش‌های رصدخانه جنوب اروپا در این باره گفت: "این نخستین باری نیست که گاز فوسفین را در نظام شمس در بیرون از زمین می‌بینیم. این گاز در سیاره‌های بزرگ گازی هم دیده شده‌است؛ اما راهکار تولید گاز فوسفین در این سیاره‌ها، نیازمند اوضاع فیزیکی یی است که در سیاره‌های صخره‌یی، وجود ندارند."

او افزود: "چیز جالب دربارۀ تولید گاز فوسفین در سیاره‌های صخره‌یی مانند زهره این است که این مالیکول از چی به وجود می‌آید؟ دو احتمال وجود دارد: یکی این که مکروب‌ها در تولید آن نقش دارند و دوم این که میکانیزم‌های بیولوژیکی در آن سهمی ندارند."

اکنون شماری از دانشمندان به این باور استند که ابرهای ناهیدی که تا ۳۰ درجه سانتی گرید حرارت دارند، می‎توانند مکروب‌های هوایی را در خود جا دهند و این مکروب‌ها، توان مقاومت را در برابر فضای اسیدی زهره دارند.
۹۰ درصد ابرها در ناهید، سایدی استند و مکروب‌های زمینی در آنها زنده مانده نمی‌توانند.

گریگوریو می‌افزاید: "اگر تأیید شود که مکروب‌ها در تولید فوسفین در فضای زهره نقش دارند، دربارۀ مکروب‎هایی سخن خواهیم گفت که در فضای زهره معلق استند و فضای اسیدی شدیدی را تحمل می‎کنند؛ زیرا اتموسفیر زهره سلفوریک اسید بسیاری دارد. این گونه مکروب‌ها در زمین هم پیدا می‌شوند."

با این همه، دانشمندان می‎گویند که این یافته‌ها، نشان دهنده زنده‌گی فرازمینی در سیارۀ زهره نیستند و شاید این یافته‌ها، یک روند کیمیایی را نشان دهند که هنوز برای انسان‌ها شناخته شده نیست. 

دانشمندان انتظار دارند که در نتایج نهایی بررسی‎‌های شان، یا وجود زنده‌گی در ناهید تأیید شود و یا هم برای وجود گاز فوسفین در زهره، توضیح دیگری، پیدا شود.

ناهید، نزدیک ترین سیاره به زمین است و ساختاری مشابه به زمین دارند؛ اما در مقایسه با زمین، کوچکتر است.

زهره پس از عطارد، دومین سیاره نزدیک به خورشید است.

هم‌رسانی کنید