Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پژوهش: ذوب شدن لایه های یخی گرینلند گرمایش زمین را به همراه دارد

دانشمندان هشدار می دهند که لایه های یخ جزیره گرینلند در حال نزدیک شدن به مرحله جدیدی از آب شدن است که این حالت در کوتاه مدت غیر قابل برگشت خواهد بود.

پژوهش جدیدی که در نشریه "اقدامات اکادمی ملی علوم" نشر شده است نشان می‌دهد که ذوب شدن یخ های گرینلند از بلندای این یخ‌ها نیز می‌کاهند. کم شدن از بلندای این یخ‌ها سبب می‌شوند که سطح آنها در بلندای کمتر در دمای گرم قرار بگیرند و سبب تسریع روند آب شدن این یخ‌ها ها شوند.

نتیجه یک پژوهش دیگر که روز دوشنبه نشر شد نشان می‌دهد که گروهی از پژوهشگران به این باور استند که تغییر در زمان برف باری ها در جزیره گرینلد همچنان سبب می‌شوند تا لایه های یخ حرارت بیشتر را جذب کنند که این کار نیز سبب ذوب شدن یخ‌ها خواهد شد.

دو پژوهش فوق از جمله پژوهش های انجام شده در ماه های اخیر است که از افزایش روز افزون میزان ذوب شدن یخ‌ها در قطب شمال هشدار می‌دهند. تغییرات اقلیمی در قطب شمال سبب افزایش شده است که درجه گرما در این منطقه نسبت به سایر منطقه های جهان سریع تر بلند برود.

لایه های یخی جزیره گرینلند پس از لایه های یخی قطب شمال، از جمله بزرگترین لایه های یخ در جهان حساب می‌شود. ارزیابی های انجام شده نشان می‌دهند که این یخ ها به اندازه یی آب تولید کرده می توانند که سطح آب بحر را تا هفت متر بلند ببرند. بر اساس تحقیقات انجام شده، مبدل شدن تمامی این یخ ها به آب قرن ها را در بر خواهد گرفت؛ اما دانشمندان گفته اند که آهسته ساختن روند ذوب شدن یخ ها ضروری است که برای این کار باید انتشار گاز های گلخانه‌ای محدود شوند.

پژوهش: ذوب شدن لایه های یخی گرینلند گرمایش زمین را به همراه دارد

لایه های یخی جزیره گرینلند پس از لایه های یخی قطب شمال، از جمله بزرگترین لایه های یخ در جهان حساب می‌شود.

Thumbnail

دانشمندان هشدار می دهند که لایه های یخ جزیره گرینلند در حال نزدیک شدن به مرحله جدیدی از آب شدن است که این حالت در کوتاه مدت غیر قابل برگشت خواهد بود.

پژوهش جدیدی که در نشریه "اقدامات اکادمی ملی علوم" نشر شده است نشان می‌دهد که ذوب شدن یخ های گرینلند از بلندای این یخ‌ها نیز می‌کاهند. کم شدن از بلندای این یخ‌ها سبب می‌شوند که سطح آنها در بلندای کمتر در دمای گرم قرار بگیرند و سبب تسریع روند آب شدن این یخ‌ها ها شوند.

نتیجه یک پژوهش دیگر که روز دوشنبه نشر شد نشان می‌دهد که گروهی از پژوهشگران به این باور استند که تغییر در زمان برف باری ها در جزیره گرینلد همچنان سبب می‌شوند تا لایه های یخ حرارت بیشتر را جذب کنند که این کار نیز سبب ذوب شدن یخ‌ها خواهد شد.

دو پژوهش فوق از جمله پژوهش های انجام شده در ماه های اخیر است که از افزایش روز افزون میزان ذوب شدن یخ‌ها در قطب شمال هشدار می‌دهند. تغییرات اقلیمی در قطب شمال سبب افزایش شده است که درجه گرما در این منطقه نسبت به سایر منطقه های جهان سریع تر بلند برود.

لایه های یخی جزیره گرینلند پس از لایه های یخی قطب شمال، از جمله بزرگترین لایه های یخ در جهان حساب می‌شود. ارزیابی های انجام شده نشان می‌دهند که این یخ ها به اندازه یی آب تولید کرده می توانند که سطح آب بحر را تا هفت متر بلند ببرند. بر اساس تحقیقات انجام شده، مبدل شدن تمامی این یخ ها به آب قرن ها را در بر خواهد گرفت؛ اما دانشمندان گفته اند که آهسته ساختن روند ذوب شدن یخ ها ضروری است که برای این کار باید انتشار گاز های گلخانه‌ای محدود شوند.

هم‌رسانی کنید