تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دبیر کل سازمان ملل: جنگ علیۀ طبیعت باید متوقف شود

انتینیوگوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد در نشستی که دربارۀ تغییرات اقلیمی در شهر مادرید اسپانیا، گفت که "جنگ علیۀ طبیعت، باید متوقف شود."

این در حالی است که موجی از اعتراض‌ها در کشورهای گونه‌گون جهان، دربارۀ تغییرات اقلیمی ادامه دارد.

از سوی هم، انتینیوگوترس از خطرهای تغییرات اقلیمی در جهان هشدار می‌دهد و می‌افزاید که اگر کشورهای جهان، یکجا برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی پیکار کنند، این چالش در کوتاه مدت حل خواهد شد.

او در این باره گفت: "تغییرات اقلیمی یک چالش دراز مدت نیست. ما اکنون با جهانیان برای رویاروی با بحران های اقلیمی استییم."

او تلاش‌های کشورهای جهان را برای پیکار با این چالش، بسنده نمی‌داند.

او اضاف کرد: "تاکنون تلاش‌های ما برا رسیدن به هدف مان کافی نبوده‌است. تعهداتی که در پاریس به آن توافق شد، هنوز درجه حرارت را افزایش داده‌است."

قرار است به روز دو شنبه، رهبران کشورهای گونه‌گون جهان، به شهر مادرید اسپانیا بیایند، و دربارۀ کاهش آلوده‌گی هوا، و گرم شدن کرۀ زمین، راه حلی دریابند.

گازهای گل خانه‌یی برخاسته از موترها و کار خانه‌ها، یکی از علت‌های اصلی گرم شدن کرۀ زمین و تغییرات اقلیمی، در جهان است.

دبیر کل سازمان ملل: جنگ علیۀ طبیعت باید متوقف شود

دبیر کل سازمان ملل متحد بر همبستگی کشورهای جهان در پیکار در برابر تغییرات اقلیمی، تأکید کرد.

Thumbnail

انتینیوگوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد در نشستی که دربارۀ تغییرات اقلیمی در شهر مادرید اسپانیا، گفت که "جنگ علیۀ طبیعت، باید متوقف شود."

این در حالی است که موجی از اعتراض‌ها در کشورهای گونه‌گون جهان، دربارۀ تغییرات اقلیمی ادامه دارد.

از سوی هم، انتینیوگوترس از خطرهای تغییرات اقلیمی در جهان هشدار می‌دهد و می‌افزاید که اگر کشورهای جهان، یکجا برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی پیکار کنند، این چالش در کوتاه مدت حل خواهد شد.

او در این باره گفت: "تغییرات اقلیمی یک چالش دراز مدت نیست. ما اکنون با جهانیان برای رویاروی با بحران های اقلیمی استییم."

او تلاش‌های کشورهای جهان را برای پیکار با این چالش، بسنده نمی‌داند.

او اضاف کرد: "تاکنون تلاش‌های ما برا رسیدن به هدف مان کافی نبوده‌است. تعهداتی که در پاریس به آن توافق شد، هنوز درجه حرارت را افزایش داده‌است."

قرار است به روز دو شنبه، رهبران کشورهای گونه‌گون جهان، به شهر مادرید اسپانیا بیایند، و دربارۀ کاهش آلوده‌گی هوا، و گرم شدن کرۀ زمین، راه حلی دریابند.

گازهای گل خانه‌یی برخاسته از موترها و کار خانه‌ها، یکی از علت‌های اصلی گرم شدن کرۀ زمین و تغییرات اقلیمی، در جهان است.

هم‌رسانی کنید