تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین هواپیمای دوبدنۀ جهان پرواز آزمایشی‌اش را انجام داد

نخستین هواپیمای دوبدنۀ جهان، پرواز آزمایشی‌اش را بر فراز یک صحرا در کلفرونیای ایالات متحدۀ امریکا انجام داد.

این هواپیما که از سوی یک شرکت بزرگ فناوری فضایی ساخته شده‌است، به هدف انتقال موشک‌های ستلایت‌ها به فضا استفاده خواهد شد.

این هواپیما، طویل‌ترین بال‌ها و شش ماشین در دوبال خود دارد.

در ساخت این هواپیمای دوبدنه و شش ماشینه، از ماشین‌های بوئینگ ۷۴۷استفاده شده‌است تا توان آن چند برابرافزایش یابد.

این هواپیما، با ویژه‌گی‌های زیادی‌که ساخته شده‌است، توان انتقال سه موشک ماهواره‌یی و یا وزن معادن آن یعنی یک میلیون و ۳۰۰هزار پوند را در ارتفاع ۳۵هزارفیت بلند تر از سطح بحر دارد.

هدف اساسی بکارگیری از این هواپیما، سازمان‌دهی موشک‌های ماهواره‌یی از هوا به مهتاب و دیگرسیاره‌ها است .

نخستین هواپیمای دوبدنۀ جهان پرواز آزمایشی‌اش را انجام داد

در ساخت این هواپیمای دوبدنه و شش ماشینه، از ماشین‌های بوئینگ ۷۴۷استفاده شده‌است تا توان آن چند برابرافزایش یابد.

تصویر بندانگشتی

نخستین هواپیمای دوبدنۀ جهان، پرواز آزمایشی‌اش را بر فراز یک صحرا در کلفرونیای ایالات متحدۀ امریکا انجام داد.

این هواپیما که از سوی یک شرکت بزرگ فناوری فضایی ساخته شده‌است، به هدف انتقال موشک‌های ستلایت‌ها به فضا استفاده خواهد شد.

این هواپیما، طویل‌ترین بال‌ها و شش ماشین در دوبال خود دارد.

در ساخت این هواپیمای دوبدنه و شش ماشینه، از ماشین‌های بوئینگ ۷۴۷استفاده شده‌است تا توان آن چند برابرافزایش یابد.

این هواپیما، با ویژه‌گی‌های زیادی‌که ساخته شده‌است، توان انتقال سه موشک ماهواره‌یی و یا وزن معادن آن یعنی یک میلیون و ۳۰۰هزار پوند را در ارتفاع ۳۵هزارفیت بلند تر از سطح بحر دارد.

هدف اساسی بکارگیری از این هواپیما، سازمان‌دهی موشک‌های ماهواره‌یی از هوا به مهتاب و دیگرسیاره‌ها است .

هم‌رسانی کنید