تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کارگیری یک ربات در یکی از رستورانت‌های شهر کابل

رستوانتی در شهر کابل برای سفارش‌های مهمانانش از یک ربات کار می‌گیرد.

برای مهمانان تازه در این رستوانت آموزش داده می‌شود که چگونه خوراکه‌های شان را از ربات بگیرند.

این رستوانت با هزینه پنج صدو پنجاه هزار افغانی چهارماه می‌شود که در شهرنو کابل گشایش یافته است.

شمار کارمندان این رستوانت چهل تن استند و بیش از ده تن همچون مهمان‌دار در این رستوانت کار می‌کنند، اما بخش کوچک از کارهای مهمان‌داری این رستوانت را به گونۀ نمایشی این ربات به پیش می‌برد.

محمد رفیع، مدیر مسوول رستورانت تایمز می‌گوید :" پس از آن که مشتریان خوراک شان را می‌خورند، ظرف‌های روی میزشان را دوباره انتقال می‌دهند. صورت حساب مشتریان را برای شان انتقال می‌دهد و پول آن را دوباره به مهمان داران ما می‌آوردند."

مهمانانی که برای نخستین بار به این رستوانت می‌آیند برای شان گفته می‌شود که چگونه از این ربات کار بگیرند.

هرچند کارهای را که این ربات می‌تواند انجام بدهد تاکنون به گونۀ کامل برای آن برنامه ریزی نشده است.

شمس ولی‌زاده، مدیر رستورانت گفت:" چهار ماه می‌شود که رستوانت ما شروع به فعالیت کرده است. در یک زمان می‌توانیم که از دونیم صد مهمان مهمانداری کنیم و بیش از چهل تن کارمند داریم."

وحید دقیق با همسر و فرزندانش به این رستوانت آمده است.

اوکه تجربه پنج سال زنده‌گی در شهر شینزین چین را دارد شهری که در آن چنین ربات‌های ساخته می‌شود و کارگیری از ربات در آن بسیار است، اکنون برای تازه کردن خاطره تجربه کارگیری از ربات با فرزندانش به این رستوانت آمده است.

وحید دقیق، مهمان رستورانت تایمز گفت:" بسیار خوش حال استیم چون کودکانم یک بار پیش از این نیز آمده بودند و این ربات را دیدند و به یاد زنده‌گی ما در چین می‌گویند که بیاییم اینجا چون امکانات خوبتر است و خدمت خوبتر این سیستم می‌تواند برای ما ارایه کند. و یک چیز نو است. افغانستان نیز رو به رشد است و نیاز به این پیشرفت دارد."

مسوولان این رستوانت می‌گویند که این ربات را به رستورانت شان از جاپان به کابل آورده اند تا جوانان بیشتر به کارگیری و تولید فن آوری در کشور تشویق شوند.

کارگیری یک ربات در یکی از رستورانت‌های شهر کابل

این رستوارنت چهارماه می‌شود که در منطقۀ شهرنو کابل گشایش یافته است.

Thumbnail

رستوانتی در شهر کابل برای سفارش‌های مهمانانش از یک ربات کار می‌گیرد.

برای مهمانان تازه در این رستوانت آموزش داده می‌شود که چگونه خوراکه‌های شان را از ربات بگیرند.

این رستوانت با هزینه پنج صدو پنجاه هزار افغانی چهارماه می‌شود که در شهرنو کابل گشایش یافته است.

شمار کارمندان این رستوانت چهل تن استند و بیش از ده تن همچون مهمان‌دار در این رستوانت کار می‌کنند، اما بخش کوچک از کارهای مهمان‌داری این رستوانت را به گونۀ نمایشی این ربات به پیش می‌برد.

محمد رفیع، مدیر مسوول رستورانت تایمز می‌گوید :" پس از آن که مشتریان خوراک شان را می‌خورند، ظرف‌های روی میزشان را دوباره انتقال می‌دهند. صورت حساب مشتریان را برای شان انتقال می‌دهد و پول آن را دوباره به مهمان داران ما می‌آوردند."

مهمانانی که برای نخستین بار به این رستوانت می‌آیند برای شان گفته می‌شود که چگونه از این ربات کار بگیرند.

هرچند کارهای را که این ربات می‌تواند انجام بدهد تاکنون به گونۀ کامل برای آن برنامه ریزی نشده است.

شمس ولی‌زاده، مدیر رستورانت گفت:" چهار ماه می‌شود که رستوانت ما شروع به فعالیت کرده است. در یک زمان می‌توانیم که از دونیم صد مهمان مهمانداری کنیم و بیش از چهل تن کارمند داریم."

وحید دقیق با همسر و فرزندانش به این رستوانت آمده است.

اوکه تجربه پنج سال زنده‌گی در شهر شینزین چین را دارد شهری که در آن چنین ربات‌های ساخته می‌شود و کارگیری از ربات در آن بسیار است، اکنون برای تازه کردن خاطره تجربه کارگیری از ربات با فرزندانش به این رستوانت آمده است.

وحید دقیق، مهمان رستورانت تایمز گفت:" بسیار خوش حال استیم چون کودکانم یک بار پیش از این نیز آمده بودند و این ربات را دیدند و به یاد زنده‌گی ما در چین می‌گویند که بیاییم اینجا چون امکانات خوبتر است و خدمت خوبتر این سیستم می‌تواند برای ما ارایه کند. و یک چیز نو است. افغانستان نیز رو به رشد است و نیاز به این پیشرفت دارد."

مسوولان این رستوانت می‌گویند که این ربات را به رستورانت شان از جاپان به کابل آورده اند تا جوانان بیشتر به کارگیری و تولید فن آوری در کشور تشویق شوند.

هم‌رسانی کنید