Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امضای قرارداد برای فصل پنجم ليگ کريکت ميليون جام

ليگ کريکت ميليون جام، با موبی گروپ-افغانستان و شرکت خدمات رسانهيی چنار، درباره برگزاری و پخش پنجمين دور رقابتهای کريکت ميليون جام امروز در کابل يک قرارداد امضا کردند.

دور پنجم ميليون جام در هماهنگی با بورد کريکت افغانستان، برای نخستين بار با معيارهای بينالمللی کريکيت او اصول و قوانين بورد کريکيت افغانستان، به گونه زنده از تلويزيون لمر و راديو اراکوزيا پخش خواهند شد.

اين رقابت ها به تاريخ نهم عقرب (سی ام اکتوبر) در ورزشگاه کريکت ولايت خوست آغاز خواهند شد و تا تاريخ بيست و سوم ماه عقرب (سيزدهم نوامبر) ادامه خواهند داشت.

ميليون جام برای رشد ورزش و صحت جوانان يک گام مهم، منبع درآمد برای کريکتبازان افغان و تلاشی برای ايجاد آيندهيی بهتر برای افغانستان است.

شفيق گوهری، رييس اجرايی موبی گروپ – افغانستان با استقبال از برگزاری اين رقابتها در ولايت خوست، گفت: «برگزاری رقابتهای ليگ ميليون جام در ولايتهای گونهگون و اشتياق جوانان سبب شد که موبی گروپ به همکاری در پخش اين رقابتها علاقمند شود.»

شاپور زدران، بازيکن نامدار تيم ملی کريکت افغانستان که رييس برگزاری اين ليگ است، از اين که اين رقابت ها در همکاری با موبی گروپ – بزرگترين شبکه رسانهيی افغانستان و شرکت خدمات رسانه يی چنار پخش میشوند ابراز خرسندی می کند.

آقای زدران، اين رقابتها را برای رشد ورزش در ميان جوانان مهم میداند و تاکيد میورزد که اين

رقابت ها "زمينه پيدا کردن استعدادهای تازه کريکت را فراهم میسازد و به جوانان اجازه میدهد که در بازی با بازيکنان برتر، مهارتهایشان را افزايش دهند." 

امضای قرارداد برای فصل پنجم ليگ کريکت ميليون جام

اين رقابت ها به تاريخ نهم عقرب در ورزشگاه کريکت ولايت خوست آغاز می شوند. 

Thumbnail

ليگ کريکت ميليون جام، با موبی گروپ-افغانستان و شرکت خدمات رسانهيی چنار، درباره برگزاری و پخش پنجمين دور رقابتهای کريکت ميليون جام امروز در کابل يک قرارداد امضا کردند.

دور پنجم ميليون جام در هماهنگی با بورد کريکت افغانستان، برای نخستين بار با معيارهای بينالمللی کريکيت او اصول و قوانين بورد کريکيت افغانستان، به گونه زنده از تلويزيون لمر و راديو اراکوزيا پخش خواهند شد.

اين رقابت ها به تاريخ نهم عقرب (سی ام اکتوبر) در ورزشگاه کريکت ولايت خوست آغاز خواهند شد و تا تاريخ بيست و سوم ماه عقرب (سيزدهم نوامبر) ادامه خواهند داشت.

ميليون جام برای رشد ورزش و صحت جوانان يک گام مهم، منبع درآمد برای کريکتبازان افغان و تلاشی برای ايجاد آيندهيی بهتر برای افغانستان است.

شفيق گوهری، رييس اجرايی موبی گروپ – افغانستان با استقبال از برگزاری اين رقابتها در ولايت خوست، گفت: «برگزاری رقابتهای ليگ ميليون جام در ولايتهای گونهگون و اشتياق جوانان سبب شد که موبی گروپ به همکاری در پخش اين رقابتها علاقمند شود.»

شاپور زدران، بازيکن نامدار تيم ملی کريکت افغانستان که رييس برگزاری اين ليگ است، از اين که اين رقابت ها در همکاری با موبی گروپ – بزرگترين شبکه رسانهيی افغانستان و شرکت خدمات رسانه يی چنار پخش میشوند ابراز خرسندی می کند.

آقای زدران، اين رقابتها را برای رشد ورزش در ميان جوانان مهم میداند و تاکيد میورزد که اين

رقابت ها "زمينه پيدا کردن استعدادهای تازه کريکت را فراهم میسازد و به جوانان اجازه میدهد که در بازی با بازيکنان برتر، مهارتهایشان را افزايش دهند." 

هم‌رسانی کنید