تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌پیمایی جوانان درخوست برای برگزاری رقابت‌های میلیون جام کرکت

جوانان ولایت خوست، امروز در یک راه پیمایی، خواستار برگزاری دور پنجم رقابت‌های «میلیون جام» کرکت در این ولایت، در زمان تعیین شدۀ آن شدند.

آنان با اعتراض از آنچه‌که مانع تراشی بورد کرکت از برگزاری این رقابت‌ها در خوست می‌گویند، تأکید می‌ورزند که حوزۀ پکتیای بزرگ، برای میزبانی این رقابت‌ها حق قانونی دارد.

این جوانان، بورد کرکت افغانستان را به نداشتن ظرفیت حرفه‌یی متهم می‌سازند؛ اما بورد کرکت در اعلامیه‌یی می‌گوید که این لیگ «پس از اتمام اصول و پروسه قانونی» آن، برگزار شده می‌تواند.   

یکی از این معترضان گفت: «برای برگزاری رقابت‌ها در خوست، با جوانان این ولایت برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد.»

اعتراض‌کننده‌گان، از حکومت می‌خواهند که به این معضل رسیده‌گی کند و نیز به آنچه‌که این جوانان، برخوردهای غیرحرفه‌یی در بورد کرکت می‌دانند، پایان داده شود: «این رقابت‌ها برای صلح بسیار مفید است و نباید این فرصت از دست برود.»

با این‌حال بورد کرکت، در اعلامیه‌یی، بر آنچه که نیاز به «اتمام اصول و پروسه قانونی» پیش از برگزاری این رقابت‌ها گفته شده‌است، تأکید دارد.

قرار شده‌است که دور پنجم رقابت‌های ميليون جام کرکت، به‌روز نهم ماه عقرب، در ورزشگاه کريکت ولايت خوست آغاز شود و تا روز بيست و سوم همان ماه ادامه یابد.

جوانان خوست می‌گویند که اگر این رقابت‌ها در زمان تعیین‌شده آن آغاز نگردند، آنان به حرکت‌های اعتراضی‌شان ادامه خواهند داد و دامنه این اعتراضات را به کابل نیز خواهند کشانید. 

راه‌پیمایی جوانان درخوست برای برگزاری رقابت‌های میلیون جام کرکت

قرار شده‌است که دور پنجم رقابت‌های ميليون جام کرکت، به‌روز نهم ماه عقرب، در ورزشگاه کريکت ولايت خوست آغاز شود و تا روز بيست و سوم همان ماه ادامه یابد.

تصویر بندانگشتی

جوانان ولایت خوست، امروز در یک راه پیمایی، خواستار برگزاری دور پنجم رقابت‌های «میلیون جام» کرکت در این ولایت، در زمان تعیین شدۀ آن شدند.

آنان با اعتراض از آنچه‌که مانع تراشی بورد کرکت از برگزاری این رقابت‌ها در خوست می‌گویند، تأکید می‌ورزند که حوزۀ پکتیای بزرگ، برای میزبانی این رقابت‌ها حق قانونی دارد.

این جوانان، بورد کرکت افغانستان را به نداشتن ظرفیت حرفه‌یی متهم می‌سازند؛ اما بورد کرکت در اعلامیه‌یی می‌گوید که این لیگ «پس از اتمام اصول و پروسه قانونی» آن، برگزار شده می‌تواند.   

یکی از این معترضان گفت: «برای برگزاری رقابت‌ها در خوست، با جوانان این ولایت برخورد تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد.»

اعتراض‌کننده‌گان، از حکومت می‌خواهند که به این معضل رسیده‌گی کند و نیز به آنچه‌که این جوانان، برخوردهای غیرحرفه‌یی در بورد کرکت می‌دانند، پایان داده شود: «این رقابت‌ها برای صلح بسیار مفید است و نباید این فرصت از دست برود.»

با این‌حال بورد کرکت، در اعلامیه‌یی، بر آنچه که نیاز به «اتمام اصول و پروسه قانونی» پیش از برگزاری این رقابت‌ها گفته شده‌است، تأکید دارد.

قرار شده‌است که دور پنجم رقابت‌های ميليون جام کرکت، به‌روز نهم ماه عقرب، در ورزشگاه کريکت ولايت خوست آغاز شود و تا روز بيست و سوم همان ماه ادامه یابد.

جوانان خوست می‌گویند که اگر این رقابت‌ها در زمان تعیین‌شده آن آغاز نگردند، آنان به حرکت‌های اعتراضی‌شان ادامه خواهند داد و دامنه این اعتراضات را به کابل نیز خواهند کشانید. 

هم‌رسانی کنید