Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک ورزشگاه معیاری کرکت در کابل ساخته می‌شود

قرار است یک ورزشگاه معیاری کرکت بر گستره ۶۰ جریب زمین در شهر کابل ساخته شود.

این ورزشگاه در منطقۀ آلوخیل کابل ساخته خواهد شد و ظرفیت بیش از ۲۵هزار تماشاچی را خواهد داشت.

مقام‌های بورد کرکت افغانستان می‌گویند که این ورزشگاه، با معیارهای جهانی ساخته خواهد شد.

زمین این ورزشگاه، از سوی رییس‌جمهور غنی اختصاص داده شده‌است و اکنون قرار است که کار این ورزشگاه، آغاز شود.

رهبری بورد کریکت کشور ایجاد چنین ورزشگاه را برای رشد بازی‌های کریکت داخلی و بین‌المللی در کشور، سودمند می‌دانند.

فرید هوتک، سخن‌گوی بورد کرکت افغانستان می‌گوید که با ساخت این ورزشگاه، بورد کرکت کشور در نظر دارد تا بازیکنان خارجی را در آینده نیز، دعوت کنند.

این ورزشکاه کرکت افزون بر گنجایش ۲۵هزار تماشاچی، مهمان خانۀ پنج ستاره برای بازیکنان داخلی و خارجی، حوض آب بازی، تفریحگاه،  مرکز صحی و مسجد نیز خواهد داشت.

افغانستان پس از به دست آوردن عضویت دایمی شورای جهانی کرکت، تمامی بازی‌های خانگی‌اش را در هند، برگزار می‌کند.

یک ورزشگاه معیاری کرکت در کابل ساخته می‌شود

این ورزشگاه در منطقۀ آلوخیل کابل ساخته خواهد شد و ظرفیت بیش از ۲۵هزار تماشاچی را خواهد داشت.

Thumbnail

قرار است یک ورزشگاه معیاری کرکت بر گستره ۶۰ جریب زمین در شهر کابل ساخته شود.

این ورزشگاه در منطقۀ آلوخیل کابل ساخته خواهد شد و ظرفیت بیش از ۲۵هزار تماشاچی را خواهد داشت.

مقام‌های بورد کرکت افغانستان می‌گویند که این ورزشگاه، با معیارهای جهانی ساخته خواهد شد.

زمین این ورزشگاه، از سوی رییس‌جمهور غنی اختصاص داده شده‌است و اکنون قرار است که کار این ورزشگاه، آغاز شود.

رهبری بورد کریکت کشور ایجاد چنین ورزشگاه را برای رشد بازی‌های کریکت داخلی و بین‌المللی در کشور، سودمند می‌دانند.

فرید هوتک، سخن‌گوی بورد کرکت افغانستان می‌گوید که با ساخت این ورزشگاه، بورد کرکت کشور در نظر دارد تا بازیکنان خارجی را در آینده نیز، دعوت کنند.

این ورزشکاه کرکت افزون بر گنجایش ۲۵هزار تماشاچی، مهمان خانۀ پنج ستاره برای بازیکنان داخلی و خارجی، حوض آب بازی، تفریحگاه،  مرکز صحی و مسجد نیز خواهد داشت.

افغانستان پس از به دست آوردن عضویت دایمی شورای جهانی کرکت، تمامی بازی‌های خانگی‌اش را در هند، برگزار می‌کند.

هم‌رسانی کنید