Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزشکاران خواهان پشتیبانی مالی و رسیده‌گی به مشکلات شان استند

ورزشکاران رشته‌های گونه‌گون با انتقاد از برنامه‌های ستایشی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی می‌گویند که باید این دو نهاد ورزشی کشور، به خواست‌های بنیادی آنان رسیده‌گی کنند.

کارنامه‌های شماری از ورزشکاران برتر پهلوانی به روز یکشنبه از سوی کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی مورد ستایش قرار گرفت. اما برخی از مربیان، ورزشکاران، به ویژه مسوولان فدراسیون پهلوانی افغانستان می‌گویند که تنها پشتیبانی معنوی برای آنان بسنده نیست و باید راهکار بنیادی از بهر رشد آنان از سوی نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در نظر گرفته شود.

ویس الدین غوثی، مربی فدراسیون مشت‌زنی گفت: « این کارهای ستایشی ما را به جای نمی‌رساند. باید کارهای بنیادی برای ما انجام شود. سه ماه می‌شود که عصریه خود را دریافت نکردیم.» 

شکیب عطایی، عضو تیم ملی زورخانه‌یی گفت: «تقدیر معنوی برای ما ورزشکاران و مدال آوران تنها کافی نیست، باید ما حمایت درست شویم. خواست ما از امارت اسلامی همین است که ما باید پشتیبانی مالی شویم.»

برخی از مسوولان فدراسیون‌های ورزشی برگزاری چنین برنامه‌های  تشویقی را از سوی تربیت بدنی و کمیته‌ ملی المپیک برای بلند بردن انگیزه ورزشکاران مهم دانسته، اما می‌افزایند که برای پشتیبانی هرچه بهتر ملی پوشان باید کارهای بیشتر انجام شود.

سید محمود ضیا دشتی، رییس فدراسیون سامبو کورش گفت: «ما از همچو برنامه‌ها برای بلند بردن انگیزه ورزشکاران ستایش می‌کنیم و از اینکه حق و حقوق ورزشکاران تلاف نشود، از سوی نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک وعده داده شده است، اما کمبود بودجه که در همه نهادها وجود دارد نمی‌شود بسیار زود انتقاد کرد.»

محمد یونس حیران، مسوول فدراسیون پهلوانی کابل گفت: «ورزشکار ما به لباس نیاز دارند، به عصریه نیاز دارند. ورزشکاران ما که مدال کسب می‌کنند از مسابقات بین المللی باید مورد ستایش مادی و معنوی قرار بگیرند. زمانی که ورزشکار ما حمایت نشود، معلوم‌دار است که عقب‌گرد می‌داشته باشد.»

از سویی هم، مسوولان کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی با پذیرفتن چالش‌های سد راه ورزشکاران، می‌گویند که به زودی به مشکلات ورزشکاران نقطه‌ پایان خواهند گذاشت.

عملکرد پهلوانان برتر از سوی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در حالی مورد ستایش قرار گرفت که آنان چندی پیش در مسابقات حوزه کابل شرکت کرده بودند.

ورزشکاران خواهان پشتیبانی مالی و رسیده‌گی به مشکلات شان استند

برخی از مربیان، ورزشکاران، به ویژه مسوولان فدراسیون پهلوانی افغانستان می‌گویند که باید یک راهکار بنیادی از بهر رشد آنان از سوی نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در نظر گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

ورزشکاران رشته‌های گونه‌گون با انتقاد از برنامه‌های ستایشی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی می‌گویند که باید این دو نهاد ورزشی کشور، به خواست‌های بنیادی آنان رسیده‌گی کنند.

کارنامه‌های شماری از ورزشکاران برتر پهلوانی به روز یکشنبه از سوی کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی مورد ستایش قرار گرفت. اما برخی از مربیان، ورزشکاران، به ویژه مسوولان فدراسیون پهلوانی افغانستان می‌گویند که تنها پشتیبانی معنوی برای آنان بسنده نیست و باید راهکار بنیادی از بهر رشد آنان از سوی نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در نظر گرفته شود.

ویس الدین غوثی، مربی فدراسیون مشت‌زنی گفت: « این کارهای ستایشی ما را به جای نمی‌رساند. باید کارهای بنیادی برای ما انجام شود. سه ماه می‌شود که عصریه خود را دریافت نکردیم.» 

شکیب عطایی، عضو تیم ملی زورخانه‌یی گفت: «تقدیر معنوی برای ما ورزشکاران و مدال آوران تنها کافی نیست، باید ما حمایت درست شویم. خواست ما از امارت اسلامی همین است که ما باید پشتیبانی مالی شویم.»

برخی از مسوولان فدراسیون‌های ورزشی برگزاری چنین برنامه‌های  تشویقی را از سوی تربیت بدنی و کمیته‌ ملی المپیک برای بلند بردن انگیزه ورزشکاران مهم دانسته، اما می‌افزایند که برای پشتیبانی هرچه بهتر ملی پوشان باید کارهای بیشتر انجام شود.

سید محمود ضیا دشتی، رییس فدراسیون سامبو کورش گفت: «ما از همچو برنامه‌ها برای بلند بردن انگیزه ورزشکاران ستایش می‌کنیم و از اینکه حق و حقوق ورزشکاران تلاف نشود، از سوی نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک وعده داده شده است، اما کمبود بودجه که در همه نهادها وجود دارد نمی‌شود بسیار زود انتقاد کرد.»

محمد یونس حیران، مسوول فدراسیون پهلوانی کابل گفت: «ورزشکار ما به لباس نیاز دارند، به عصریه نیاز دارند. ورزشکاران ما که مدال کسب می‌کنند از مسابقات بین المللی باید مورد ستایش مادی و معنوی قرار بگیرند. زمانی که ورزشکار ما حمایت نشود، معلوم‌دار است که عقب‌گرد می‌داشته باشد.»

از سویی هم، مسوولان کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی با پذیرفتن چالش‌های سد راه ورزشکاران، می‌گویند که به زودی به مشکلات ورزشکاران نقطه‌ پایان خواهند گذاشت.

عملکرد پهلوانان برتر از سوی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در حالی مورد ستایش قرار گرفت که آنان چندی پیش در مسابقات حوزه کابل شرکت کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره